เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมการวางซั้งกอ สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูท้องทะเลไทย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ณ บริเวณสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Topic

      วันนี้ (7 เมษายน 2564) นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมการวางซั้งกอ สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูท้องทะเลไทย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ณ บริเวณสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า  100 คน
 
      โดยกิจกรรมเพื่อสังคมการวางซั้งกอ สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูท้องทะเลไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายโดยผ่านคณะทำงานไตรภาคี ประจำปี 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลในทะเลอ่าวไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  

        สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดทำซั้งกอจำนวน 500 ต้น แก่ประมงชายฝั่งอ่าวไทย ใน 3 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด และอำเภอสิงหนคร 

        นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายได้มีการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในปัจจุบัน การตอบข้อซักถาม และแนวทางการแก้ปัญหาจากการดำเนินงานด้านปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,032,371
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,351