เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นวิทยากรในโครงการ “การสื่อสารภายในองค์กร (DMF Chit-Chat Share)”

Topic

วานนี้ (1 มีนาคม 2564) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ “การสื่อสารภายในองค์กร (DMF Chit-Chat Share)” ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการขึ้น มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เกิดความรู้ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจสำคัญของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถสื่อสารกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร และเผยแพร่ไปยังประชาชนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้จากประชาชน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,031,005
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,348