เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรับฟังความเห็นต่อ “(ร่าง) ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับผู้ได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากรัฐในแปลงสำรวจบนบก ที่มีการผลิตปิโตรเลียมมาก่อนและยังสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

          ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดทำ (ร่าง) ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับผู้ได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากรัฐในแปลงสำรวจบนบกที่มีการผลิตปิโตรเลียมมาก่อนและยังสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประมวลหลักการปฏิบัติดังกล่าวมาใช้สำหรับการดำเนินงานและกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกที่มีการผลิตปิโตรเลียมมาก่อนและยังสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) แล้ว
          เพื่อให้ (ร่าง) ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับผู้ได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากรัฐในแปลงสำรวจบนบกที่มีการผลิตปิโตรเลียมมาก่อนและยังสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประมวลหลักการปฏิบัติดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน ในการตอบแบบรับฟังความเห็นภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2563 ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/wpzrmaYcdQi9d9rQ9 หรือสแกน QR Code

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,316,338
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333