เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0” ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

Topic

วันที่ 28กันยายน 63 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0” เพื่อเป็นการพัฒนาให้บุคลากร ชธ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA) เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการประเมินสถานะของ ชธ. ในการเป็นระบบราชการ 4.0 รวมทั้งสามารถประยุกต์เกณฑ์ดังกล่าวเพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงองค์การได้อย่างเหมาะสม โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 45 คน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,316,919
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333