เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ ชธ.  ซึ่งบรรจุหรือโอนย้ายมาในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี

Topic

วันนี้ (21 ก.ย. 63) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ ชธ. 
ซึ่งบรรจุหรือโอนย้ายมาในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่มีความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ 
รวมทั้งได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงใจปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,316,694
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333