เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก พร้อมด้วยนายฉัตรชัย คุณโลหิต พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ตัวแทนบริษัท เข้าร่วมหารือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรค่าภาคหลวงในเขตพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมที่ดำเนินการโดย POS ณ ห้องประชุม อบต. หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายวิฑูรย์ อุปวรรณ รองนายก อบต.หัวโพธิ์ เป็นประธานในการประชุม

Topic

3 กันยายน 2563 นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก พร้อมด้วยนายฉัตรชัย คุณโลหิต พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ตัวแทนบริษัท เข้าร่วมหารือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรค่าภาคหลวงในเขตพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมที่ดำเนินการโดย POS ณ ห้องประชุม อบต. หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายวิฑูรย์ อุปวรรณ รองนายก อบต.หัวโพธิ์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
เบื้องต้นทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติโดยทางเจ้าหน้าที่ กส. นางสาวสศิธร ยงภูมิพุทธา และนางสาวรุ่งอรุณ สายสุดใจ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรค่าภาคหลวงในเขตพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมที่ดำเนินการโดย แพนโอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่(สยาม) ลิมิเต็ด ว่า การจัดสรรแบ่งเป็นให้ อบต. หัวโพธิ์(อบต. ในเขตพื้นที่ผลิต อบต ละเท่าๆกัน) โดยจะได้รับร้อยละ 20% จากค่าภาคหลวงรวมที่เก็บได้
ในส่วนของประชาชนในเขตพื้นที่ผลิต DD ซึ่งอยู่ใน อบต. หัวโพธิ์ มีข้อสังเกตว่ามีความเสี่ยงในการดำเนินการประกอบกิจการปิโตรเลียมสูงกว่า อบต. อื่นๆเนื่องจากมีการผลิตปิโตรเลียมที่มากกว่า  จึงขอเสนอให้มีการที่จะเปลี่ยนแปลงค่าภาคหลวง โดยขอให้มีการพิจารณาแบ่งค่าภาคหลวงจากปริมาณน้ำมันที่ขุดเจาะได้
สำหรับข้อเสนอแนะ นี้ สรุปจากการประชุม ทาง อบต. จะจัดทำหนังสือเพื่อนเสนอต่อประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมาตรี และนำเรียนปรึกษาท่าน สส. ต่อไป
โดยในการนี้ ชธ. และ พนจ.สุพรรณบุรี จะเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลต่อไป โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราเป็นระยะๆต่อไป
หมายเหตุ: ชธ เป็นหน่วยงานในการจัดเก็บค่าภาคหลวง โดยคำนวณจากปริมาณและราคาเพื่อให้ได้เป็นมูลค่าปิโตรเลียมและจัดเก็บตาม Thai 1 (คงที่)หรือ Thai 3 (ขั้นบันได)
โดยในส่วนของการกระจายจะปฏิบัติตามประกาศของ คกก ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
กส กท
Together V can

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,622,144
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333