เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ชธ. ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจนและถูกต้อง รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม  โปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

Topic

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ชธ. ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจนและถูกต้อง รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม  โปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยสามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีว่าที่ ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,621,840
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333