เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับเครือข่ายและแกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสวาสดิ์ บ้านเหล่าป่าเป้ด ต.นาโสก และ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.) ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

Topic

 วันที่ (22-24 มิถุนายน 2563) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับเครือข่ายและแกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสวาสดิ์ บ้านเหล่าป่าเป้ด ต.นาโสก และ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.) ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายด้านปิโตรเลียมจำนวน 88 คน และร่วมเป็นแกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียม จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความจำเป็นในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ให้เครือข่ายและแกนนำเครือข่ายนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่บอกต่อชุมชนของตนเอง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายกานต์ สุวรรณพันธ์ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายสันติ ทองวิลาศ อดีตนักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,489,356
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333