เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมติดตามเผยแพร่ความรู้ด้านปิโตรเลียมสู่ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม บ้านโนนสาทร ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

Topic

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมติดตามเผยแพร่ความรู้ด้านปิโตรเลียมสู่ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม บ้านโนนสาทร ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้แกนนำเครือข่ายส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านปิโตรเลียมที่ได้รับความรู้จากการอบรมให้ชุมชนของตนเอง ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีวิทยากรจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสมบัติ เพ็งไธสง ได้ทบทวนให้ความรู้และถามตอบเรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกด้านปิโตรเลียมสำหรับชุมชน นอกจากนี้ นายสันติ ทองวิลาศ อดีตนักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญได้ให้ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิแก่ชุมชนเพิ่มเติม 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,487,522
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333