เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมติดตามเผยแพร่ความรู้ด้านปิโตรเลียมสู่ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

Topic

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมติดตามเผยแพร่ความรู้ด้านปิโตรเลียมสู่ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้แกนนำเครือข่ายส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านปิโตรเลียมที่ได้รับความรู้จากการอบรมให้ชุมชนของตนเอง ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีวิทยากรจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสมบัติ เพ็งไธสง ได้ทบทวนให้ความรู้และถามตอบเรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,488,732
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333