เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมติวเข้มอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563

Topic

วันที่ (15 มิถุนายน 2563) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมติวเข้มอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.บ้านแก้ง และ ต.กุดยม จำนวน 25 คน ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความจำเป็นในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยให้แกนนำเครือข่ายนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่บอกต่อชุมชนของตนเอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นายพินิจ ช่างไม้ พลังงานจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายสันติ ทองวิลาศ อดีตนักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายสมบัติ เพ็งไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,489,463
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333