เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมติดตามเผยแพร่ความรู้ด้านปิโตรเลียมสู่ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ชุมชนบ้านป่าเปือย บ้านโคกกลาง บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านเทพอำนวย บ้านโนนหัวช้าง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

Topic

วันที่ 9-11 มิ.ย. 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมติดตามเผยแพร่ความรู้ด้านปิโตรเลียมสู่ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ชุมชนบ้านป่าเปือย บ้านโคกกลาง บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านเทพอำนวย บ้านโนนหัวช้าง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่ผลิตสินภูฮ่อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้แกนนำเครือข่ายส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านปิโตรเลียมที่ได้รับความรู้จากการอบรมให้ชุมชนของตนเอง ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีวิทยากรจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นางเบญจลักษณ์ วังไธสง และ นายสมบัติ เพ็งไธสง ได้ทบทวนให้ความรู้และถามตอบเรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,488,346
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333