เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมติวเข้มอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียม ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563

Topic

          วันที่ 8 มิถุนายน 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมติวเข้มอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียม ภายใต้โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.โนนสมบูรณ์ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสื่อสารถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความจำเป็นในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ให้แกนนำเครือข่ายนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่บอกต่อชุมชนของตนเอง 
          ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี นายสันติ ทองวิลาศ อดีตนักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนางเบญจลักษณ์ วังไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,488,878
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333