เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง กำหนดสถานที่ชำระค่าภาคหลวง แบบแสดงรายการเสียค่าภาคหลวงและเอกสารประกอบการยื่นชำระค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัมปทาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,779,736
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 19,861