เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดเวทีสร้างความเข้าใจ แก่ชาวบ้านบริเวณรอบฐานผลิตและเส้นทางบรรทุกปิโตรเลียมของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมแหล่งดงมูล แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 ณ บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

Topic

          วันที่ 7 มกราคม 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดเวทีสร้างความเข้าใจ แก่ชาวบ้านบริเวณรอบฐานผลิตและเส้นทางบรรทุกปิโตรเลียมของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมแหล่งดงมูล แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 ณ บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมของแหล่งดงมูล พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลกาารดำเนินงานของบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่
          ทั้งนี้ จะได้มีการจัดเวทีให้ความเข้าใจดังกล่าวในพื้นที่ต่างๆ รวม 9 หมู่บ้านในอำเภอท่าคันโทและอำเภอหนองกุงศรี จังหวีดกาฬสินธุ์

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 6,716,685
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333