เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการเรียนรู้ ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

Topic

        วันนี้ (4 กันยายน 2562) นางสาวขนิษฐา ด่านอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการเรียนรู้ ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 30 คน

        การจัดโครงการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันนำมาซึ่งการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม และมีจิตสำนึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,462,659
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 15,801