เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมของแหล่งดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ แก่ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กร มูลนิธิ และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 100 คน  ณ ห้องประชุมชาร์ลอง โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์

Topic

วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมของแหล่งดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ แก่ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กร มูลนิธิ และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 100 คน  ณ ห้องประชุมชาร์ลอง โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวรายงาน 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อชี้แจงรูปแบบกิจกรรมในการผลิตปิโตรเลียม และข้อดีข้อเสียของการผลิตให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาแหล่งดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมุ่งหวังให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบแหล่งดงมูล

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,462,551
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 15,801