เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเขมแสด โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

Topic

   วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) นายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเขมแสด โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์พลังงาน ภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดบุรีรัมย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

   สำหรับการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายคณะทำงานไตรภาคี กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 โดยในวันแรกเป็นการประชุมคณะทำงานไตรภาคี ณ ห้องประชุมเขมแสด โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ และจะนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน จำนวน 2 วัน อาทิ การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย และการศึกษาดูงานด้านปิโตรเลียม ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,217,460
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,294