เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กฟผ.จับมือ NNEG ผลักดัน Smart City เสริมศักยภาพผลิตไฟฟ้า ยกระดับบริหารจัดการพลังงานรองรับการเติบโตในนวนคร

Topic

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (4 มิ.ย.) กฟผ. และบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านพลังงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี โดย กฟผ. จะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่เข้าเงื่อนไข Smart City ตลอดจนศึกษางบประมาณการลงทุน รูปแบบการลงทุน รูปแบบทางธุรกิจ และผลตอบแทนการลงทุน

ทั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวของความร่วมมือในการพัฒนาระบบไฟฟ้า สำหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อันมีส่วนช่วยผลักดันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ตามนโยบาย ENERGY 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมภารกิจการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของ กฟผ.

ด้านนายธนาธิษณ์ ช้อยแสง กรรมการผู้จัดการ NNEG กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีปริมาณมากขึ้น และเพื่อให้การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในเขตอุตสาหกรรมของ NNEG มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมมือกับ กฟผ. ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของทั้ง 2 องค์กร

สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา Smart City ด้านพลังงาน มีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี นับจากวันลงนามสัญญา โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะส่วนที่อยู่ในโครงข่ายการประกอบธุรกิจของ NNEG ทั้งนี้ กฟผ. จะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาการพัฒนา Smart City ด้านพลังงาน และมี NNEG เป็นที่ปรึกษาให้การสนับสนุนข้อมูลและการเข้าพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากรด้าน Smart Grid รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ เกิดการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และเกิดความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน Smart Gridและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของประเทศต่อไป

อนึ่ง สำหรับ NNEG เป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรมนวนคร โดยมีผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย  บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)  40% , บมจ.นวนคร  (NNCL)  และ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  (GPSC)  ถือหุ้นฝ่ายละ 30%


อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/iq05/2998950

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,214,488
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,293