เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กกพ. นำร่องศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้าโฉมใหม่ เตรียมพร้อมเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า

Topic

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. กำหนดจัดทำโครงการศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น Peer-to-Peer Energy Trading ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการผลักดันการเพิ่มการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า พร้อมกันนี้ได้ออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC Sandbox) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

"ประกาศโครงการ ERC Sandbox ที่ได้ประกาศไปเป็นไปตามนโยบายของ กกพ. ชุดปัจจุบันที่ต้องการผลักดัน กลไกการกำกับนโยบาย และการกำกับกิจการพลังงานเชิงรุกแบบนำหน้าเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แทนการกำกับกิจการพลังงานแบบตามหลัง ซึ่งทำให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งสนับสนุนทิศทางการเพิ่มการแข่งขันที่เป็นธรรม รองรับทิศทางการส่งเสริมการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าของประเทศ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน" นางสาวนฤภัทร กล่าว

ก่อนหน้านี้ กกพ. ได้ออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC Sandbox) โดยกำหนดประเภทของกิจกรรมและนวัตกรรมที่ผู้สมัครสามารถนำมาทดสอบใน ERC Sandbox ต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของ กกพ. จำนวน 5 ประเภทได้แก่

1. ศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่  2. ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่  3 ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ 4. ศึกษาการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่  และ 5. ศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ สถาบันการศึกษา ที่ประสงค์จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางด้านพลังงาน ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรม ที่ไม่เคยมีหรือไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านพลังงานที่นำเสนออยู่แล้วในประเทศไทย หรือเป็นนวัตกรรม ที่นำเทคโนโลยีใหม่ มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีอยู่เดิม

นางสาวนฤภัทร กล่าวว่า กกพ. คาดว่า โครงการดังกล่าว นอกจากจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในงานกำกับ ดูแล ภาคพลังงานตั้งแต่ต้นทางแล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการทดสอบก่อนการใช้งานจริง เสริมสร้างประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการให้บริการทางด้านพลังงาน สามารถเสริมสร้าง ยกระดับ และร่วมกันพัฒนากลไก การกำกับ ดูแลภาคพลังงานให้เข็มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม กกพ. จะได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการ ERC Sandbox เป็น ผู้พิจารณาความเหมาะสม และการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ โดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการประกอบด้วย การยื่นข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2562  และภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามความพร้อมอ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/iq03/2986388

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,217,266
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,294