เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชนสำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชนสำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดบทนิยามคำว่า “โครงการ” หมายความว่า โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ต้องจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ออกตามความในมาตรา 7 และคำว่า “เจ้าของโครงการ” “รายงานด้านสิ่งแวดล้อม” “รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ” “พื้นที่ที่ไวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม”
2. กำหนดให้ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ โดยมุ่งให้ประชาชน มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
3. กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำสรุปผลการรับฟังความเห็นของประชาชนและประกาศให้ประชนชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับฟังความเห็นของประชาชน และต้องรวบรวมประเด็น ข้อคิดเห็น และความห่วงใย รวมทั้งกรณีที่ต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน มากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชน มาพิจารณาในการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะผนวกไว้กับรายงาน
4. กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องนำข้อมูลการดำเนินการ และการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผนวกไว้กับรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอกรมธุรกิจพลังงาน
5. กำหนดบทเฉพาะกาล เป็นข้อยกเว้นให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/cabt/2986745

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,218,064
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,296