เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กกพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า SPP Cogeneration แทนโรงเดิมที่จะหมดอายุปี 62-68 เปิดให้ยื่นคำขอ 13-22 พ.ค.62

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 62-68 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) โดยเปิดให้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระหว่างวันที่ 13-22 พ.ค.62 เพื่อขายไฟฟ้าในปริมาณมากกว่า 10 เมกะวัตต์ (MW) แต่ไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 65 อัตรารับซื้อไฟฟ้าสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 2.8186 บาท/หน่วย และเชื้อเพลิงถ่านหิน 2.54 บาท/หน่วย โดย กฟผ.จะแจ้งผลการพิจารณาต่อ กกพ.และผู้ยื่นขอภายในวันที่ 30 ส.ค.62

หลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้านั้น ผู้ยื่นขอจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง และจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยจะต้องเสนอขายไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ และไม่เกิน 30% ของกำลังผลิตสุทธิ (Net Generation) ไฟฟ้ารวมไอน้ำ ทั้งนี้ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายจะต้องไม่เกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม ,ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม ,มีจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเดิม

ขณะที่วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) จะต้องเป็นวันถัดจากวันครบอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม ยกเว้นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมหมดอายุสัญญาภายในปี 62-64 ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กสามารถเสนอวัน SCOD หลังจากหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมได้ โดยวัน SCOD ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในปี 65 ขณะที่มีอัตรารับซื้อไฟฟ้ากรณีเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ อยู่ที่ 2.8186 บาท/หน่วย และกรณีเชื้อเพลิงถ่านหิน อยู่ที่ 2.54 บาท/หน่วย

สำหรับกรอบระยะเวลานั้น ระหว่างวันที่ 13-22 พ.ค.62 กำหนดให้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าต่อ กฟผ. ,วันที่ 23 พ.ค.-24 มิ.ย.62 กฟผ.ตรวจสอบคำขอ และมีหนังสือแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) , วันที่ 25 มิ.ย.-5 ก.ค.62 ผู้ยื่นคำขอฯ ส่งเอกสารแพิ่มเติม และภายในวันที่ 30 ส.ค.62 กฟผ.มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่อกกพ. และผู้ยื่นคำขอฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและการประเมินคำเสนอขอขายไฟฟ้าจะต้องดำเนินการเพื่อลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.โดยมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปีอ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/iq03/2985607

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,217,903
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,296