เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เยาวชนให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 10 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Topic

          นางอำไพพร เหล่างาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชน หรือ ท่องโลกปิโตรเลียม เป็นกิจกรรมที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจด้านพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องปิโตรเลียม ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้ต่อไปยังบุคคลอื่นในสังคมได้  นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรปิโตรเลียม ประโยชน์ของการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน  อันนำไปสู่การสร้างค่านิยมด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องต่อไป  
    
          ทั้งนี้ กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชน หรือ ท่องโลกปิโตรเลียม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว โดยในปี 2561 นี้ จะจัดกิจกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง รวมจำนวน 4 จังหวัด จังหวัดละ 2 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 จังหวัดละ 10 โรงเรียน จำนวน 100 คน โดยรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้น จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียม รวมทั้งมีการแนะแนวทางการศึกษาแก่เยาวชนที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมด้วย
     
          ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชน  ให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับฟังความรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากต่างโรงเรียน โดยเฉพาะด้านปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานได้ในอนาคต 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,795,624
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,105