เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมมีอะไรบ้าง

โดยตรงได้แก่ มีแหล่งเชื้อเพลิงในประเทศไว้ใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน รัฐมีรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 12.5 ของมูลค่าปิโตรเลียม)และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม(ร้อยละ50 ของผลกำไรของผู้ประกอบการผลิตปิโตรเลียม)

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 16,413,809
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 100,809