เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย                                                                                  (ณ กรกฎาคม 2563)
รายได้รวม  อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหตุ
ดอลลาร์ บาท บาท/ดอลลาร์

23,374,814.50

722,749,264.35

30.92

-
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,698,438
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333