รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 1 543
มีนาคม 2566  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 0.00 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:

-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย

5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเ ป็นน้ำมันดิบ 
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.5
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร

-ผลิต หมายถึง ดำเนินการใด ๆ เพื่อนำปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสม และให้หมายความรวมถึง ใช้กรรมวิธีใด ๆ เพื่อทำให้ปิโตรเลียมอยู่ในสภาพที่จะขาย หรือจำหน่ายได้ แต่ไม่หมายความถึงกลั่น ประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม ประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ โรงทำก๊าซให้เป็นของเหลวหรือโรงอัดก๊าซ

-ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากชั้นหินกักเก็บ เท่ากับผลรวมของ ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขาย ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่การผลิต และก๊าซที่จำเป็นต้องเผาทิ้งระหว่างการผลิต  

-ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติธรรมชาติเหลว หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตได้ เท่ากับ ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ขาย

-ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ หมายถึง ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากชั้นหินกักเก็บ เท่ากับผลรวมของ ปริมาณน้ำมันดิบที่ขายและปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่การผลิต  

* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อของพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม

(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ = ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา

(2) กลุ่มเอราวัณ+ = กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,

(3) ไพลิน = ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต

(4) L1/64 บึงหญ้า = บึงหญ้า, บึงม่วง

(5) บึงหญ้า ต.ต. หนองสะ บึงม่วง ต.ต. = บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้

(6) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ = บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก

 

จุดประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถิติรายงาน “รายงานปริมาณการผลิตรายเดือน” ใช้เป็นตัวอย่างในการวางแผนการผลิตปิโตรเลียม และสำหรับนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนอื่นๆ สำหรับธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ตารางรายงานปริมาณการผลิตารายเดือนแสดงสถิติข้อมูลการผลิตของปิโตรเลียมแต่ละชนิดรายเดือน แบ่งตามแหล่งปิโตรเลียมและแปลงที่ได้รับสิทธิสำรวจและผลิต โดยข้อมูลอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง