รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 16 ส.ค. 2566
มกราคม 2566  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนวันที่ผลิต หมายเหตุ
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล G1/61 เอราวัณ 64.65 11,281.98 2,028.61 1,845.23 0.00 31
G1/61 สตูล 35.10 6,124.34 583.13 530.41 0.00 31
G1/61 ฟูนาน 42.44 7,406.31 1,040.10 946.07 0.00 31
G1/61 ปลาทอง 42.98 7,500.40 274.26 249.47 5,090.90 31
G1/61 ปลาทอง2 48.12 8,397.80 3,568.79 3,246.18 0.00 31
G2/61 บงกช 211.76 36,951.93 5,899.14 5,365.86 0.00 31
16 Bongkot JV 123.45 21,542.14 3,538.03 3,218.19 0.00 31
16-17 บงกชใต้ 433.67 75,675.93 11,473.58 10,436.37 0.00 31
G12/48 G12/48 12.49 2,178.83 161.93 147.29 0.00 31
B12/27 ไพลิน / มรกต 244.47 42,660.58 9,968.65 9,067.48 0.00 31
B12/27 ไพลินเหนือ 204.04 35,604.28 6,078.87 5,529.34 0.00 31
10A 11A 10A/11A 3.90 679.75 543.93 494.76 54.05 31
B8/32 เบญจมาศ 62.61 10,925.92 0.00 0.00 15,180.00 31
B8/32 G4/43 G4/48 ชบา 0.68 119.21 0.00 0.00 430.43 31
G4/48 ยูงทอง 0.81 141.93 0.00 0.00 72.79 31
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.79 835.58 0.00 0.00 8,722.61 31
G1/48 มโนราห์ 0.70 122.83 0.00 0.00 5,227.73 31
G11/48 นงเยาว์ 3.24 564.58 0.00 0.00 9,156.04 31
B8/38 บัวหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 4,838.77 31
16 PTTEP Sole-risk 256.57 44,771.00 6,692.64 6,087.63 0.00 31
14A-16A อาทิตย์ 328.07 57,248.09 15,856.61 14,423.17 0.00 31
รวมอัตราการผลิตในทะเล 2,124.55 370,733.43 67,708.26 61,587.44 48,773.34
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 23.26 4,058.70 0.00 0.00 25,085.73 31
E5 น้ำพอง 6.72 1,172.67 0.00 0.00 0.00 31
EU1 ภูฮ่อม 95.30 16,630.38 242.79 220.84 0.00 31
PTTEP1 L54/43 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110.98 31
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.21 36.75 0.00 0.00 542.16 31
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 3.76 0.00 0.00 69.80 31
L33/43 L44/43 L33 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.17 29.61 0.00 0.00 444.49 31
L53/48 L53 0.03 5.46 0.00 0.00 2,298.35 31
L1/64 L1/64 บึงหญ้า 0.12 21.06 0.00 0.00 307.59 31
L11/43 บูรพา 0.03 5.39 0.00 0.00 29.28 31
รวมอัตราการผลิตบนบก 125.87 21,963.78 242.79 220.84 29,888.37
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 2,250.41 392,697.21 67,951.06 61,808.28 78,661.71
รวมการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 533,167.20 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:

-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย

5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเ ป็นน้ำมันดิบ 
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.5
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร

-ผลิต หมายถึง ดำเนินการใด ๆ เพื่อนำปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสม และให้หมายความรวมถึง ใช้กรรมวิธีใด ๆ เพื่อทำให้ปิโตรเลียมอยู่ในสภาพที่จะขาย หรือจำหน่ายได้ แต่ไม่หมายความถึงกลั่น ประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม ประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ โรงทำก๊าซให้เป็นของเหลวหรือโรงอัดก๊าซ

-ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากชั้นหินกักเก็บ เท่ากับผลรวมของ ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขาย ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่การผลิต และก๊าซที่จำเป็นต้องเผาทิ้งระหว่างการผลิต  

-ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติธรรมชาติเหลว หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตได้ เท่ากับ ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ขาย

-ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ หมายถึง ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากชั้นหินกักเก็บ เท่ากับผลรวมของ ปริมาณน้ำมันดิบที่ขายและปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่การผลิต  

* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อของพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม

(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ = ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา

(2) กลุ่มเอราวัณ+ = กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,

(3) ไพลิน = ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต

(4) L1/64 บึงหญ้า = บึงหญ้า, บึงม่วง

(5) บึงหญ้า ต.ต. หนองสะ บึงม่วง ต.ต. = บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้

(6) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ = บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก

 

จุดประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถิติรายงาน “รายงานปริมาณการผลิตรายเดือน” ใช้เป็นตัวอย่างในการวางแผนการผลิตปิโตรเลียม และสำหรับนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนอื่นๆ สำหรับธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ตารางรายงานปริมาณการผลิตารายเดือนแสดงสถิติข้อมูลการผลิตของปิโตรเลียมแต่ละชนิดรายเดือน แบ่งตามแหล่งปิโตรเลียมและแปลงที่ได้รับสิทธิสำรวจและผลิต โดยข้อมูลอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง