รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 17 ต.ค. 2565
กันยายน 2565  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล G1/61 เอราวัณ 67.75 11,822.06 2,013.15 1,831.16 0.00 0 0
G1/61 สตูล 41.31 7,208.15 1,161.45 1,056.46 0.00 0 0
G1/61 ฟูนาน 37.34 6,516.69 1,026.03 933.28 0.00 0 0
G1/61 ปลาทอง 48.69 8,496.66 0.00 0.00 5,448.79 0 0
G1/61 ปลาทอง2 22.15 3,865.68 2,195.21 1,996.76 0.00 0 0
G2/61 บงกช 167.69 29,262.26 6,508.41 5,920.05 0.00 0 0
16 Bongkot JV 120.08 20,953.50 3,423.82 3,114.31 0.00 0 0
16 PTTEP Sole-risk 164.34 28,677.96 3,367.82 3,063.37 0.00 0 0
14A-16A อาทิตย์ 295.29 51,527.84 14,454.62 13,147.92 0.00 0 0
16-17 บงกชใต้ 395.87 69,078.69 9,197.51 8,366.06 0.00 0 0
G12/48 G12/48 9.26 1,616.00 116.01 105.53 0.00 0 0
B12/27 ไพลิน / มรกต 246.49 43,013.07 11,429.10 10,395.91 0.00 0 0
B12/27 ไพลินเหนือ 212.68 37,111.82 5,899.80 5,366.46 0.00 0 0
10A 11A 10A/11A 3.40 593.67 75.23 68.43 43.56 0 0
B8/32 เบญจมาศ 49.00 8,549.66 0.00 0.00 12,219.60 0 0
B8/32 G4/43 G4/48 ชบา 7.97 1,390.48 0.00 0.00 1,998.78 0 0
G4/48 ยูงทอง 0.26 46.22 0.00 0.00 40.03 0 0
B5/27 จัสมิน บานเย็น 7.40 1,291.14 0.00 0.00 10,762.30 0 0
G1/48 มโนราห์ 0.55 95.88 0.00 0.00 4,372.32 0 0
G11/48 นงเยาว์ 3.18 555.38 0.00 0.00 9,439.56 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.03 5.20 0.00 0.00 5,631.13 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 26.27 4,584.41 0.00 0.00 24,948.40 0 0
E5 น้ำพอง 6.90 1,204.68 0.00 0.00 0.00 0 0
EU1 ภูฮ่อม 105.27 18,368.81 281.85 256.37 0.00 0 0
PTTEP1 L54/43 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 1,226.15 0 0
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.17 29.50 0.00 0.00 434.98 0 0
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.03 4.99 0.00 0.00 63.62 0 0
L33/43 L44/43 L33 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.14 24.67 0.00 0.00 557.09 0 0
L53/48 L53 0.06 11.29 0.00 0.00 1,940.68 0 0
L1/64 L1/64 บึงหญ้า 0.18 31.12 0.00 0.00 455.08 0 0
รวม 2,039.76 355,937.48 61,150.02 55,622.05 79,582.08 0 0
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 491,141.61 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:

-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย

5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเ ป็นน้ำมันดิบ 
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.5
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร

-ผลิต หมายถึง ดำเนินการใด ๆ เพื่อนำปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสม และให้หมายความรวมถึง ใช้กรรมวิธีใด ๆ เพื่อทำให้ปิโตรเลียมอยู่ในสภาพที่จะขาย หรือจำหน่ายได้ แต่ไม่หมายความถึงกลั่น ประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม ประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ โรงทำก๊าซให้เป็นของเหลวหรือโรงอัดก๊าซ

-ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากชั้นหินกักเก็บ เท่ากับผลรวมของ ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขาย ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่การผลิต และก๊าซที่จำเป็นต้องเผาทิ้งระหว่างการผลิต  

-ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติธรรมชาติเหลว หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตได้ เท่ากับ ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ขาย

-ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ หมายถึง ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากชั้นหินกักเก็บ เท่ากับผลรวมของ ปริมาณน้ำมันดิบที่ขายและปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่การผลิต  

* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อของพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม

(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ = ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา

(2) กลุ่มเอราวัณ+ = กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,

(3) ไพลิน = ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต

(4) L1/64 บึงหญ้า = บึงหญ้า, บึงม่วง

(5) บึงหญ้า ต.ต. หนองสะ บึงม่วง ต.ต. = บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้

(6) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ = บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก

 

จุดประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถิติรายงาน “รายงานปริมาณการผลิตรายเดือน” ใช้เป็นตัวอย่างในการวางแผนการผลิตปิโตรเลียม และสำหรับนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนอื่นๆ สำหรับธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ตารางรายงานปริมาณการผลิตารายเดือนแสดงสถิติข้อมูลการผลิตของปิโตรเลียมแต่ละชนิดรายเดือน แบ่งตามแหล่งปิโตรเลียมและแปลงที่ได้รับสิทธิสำรวจและผลิต โดยข้อมูลอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง