รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 22 มิ.ย. 2564
พฤษภาคม 2564  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,042.52 181,815.07 35,155.61 31,977.55 17,114.06 780 1,176
B12/27 ไพลิน 361.72 63,084.82 14,308.42 13,014.94 0.00 199 870
G4/48 ยูงทอง 1.39 242.20 0.00 0.00 71.71 1 18
15-16 บงกช 578.44 100,880.01 13,592.53 12,363.76 0.00 218 461
16-17 บงกชใต้ 446.56 77,879.85 10,039.42 9,131.86 0.00 98 143
14A-16A อาทิตย์ 268.33 46,797.38 12,892.90 11,727.38 0.00 262 517
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 24.42 4,257.99 378.54 344.32 0.00 5 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 65.27 11,382.53 0.00 0.00 19,283.26 115 603
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.32 229.82 0.00 0.00 2,424.48 1 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.31 751.79 0.00 0.00 10,009.04 73 99
G1/48 มโนราห์ 0.60 104.73 0.00 0.00 7,220.67 14 18
G11/48 นงเยาว์ 3.21 560.09 0.00 0.00 9,180.97 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.02 3.10 0.00 0.00 7,131.03 11 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 29.25 5,100.98 0.00 0.00 28,786.24 397 1,128
E5 น้ำพอง 7.83 1,366.39 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 98.67 17,208.59 288.48 262.40 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 197.62 3 4
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 701.21 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 5
L21/43 บึงหญ้า ต.ต. หนองสระ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 504.96 65 110
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.05 8.20 0.00 0.00 79.28 6 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 22.86 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.20 35.02 0.00 0.00 361.66 18 115
L53/48 L53 0.00 0.70 0.00 0.00 3,254.39 22 30
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 7
รวม 2,934.11 511,709.27 86,655.91 78,822.22 106,343.43 2,347 5,497
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 696,874.91 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:

-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย

5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเ ป็นน้ำมันดิบ 
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร

-ผลิต หมายถึง ดำเนินการใด ๆ เพื่อนำปิโตรเลียมขึ้นจากแหล่งสะสม และให้หมายความรวมถึง ใช้กรรมวิธีใด ๆ เพื่อทำให้ปิโตรเลียมอยู่ในสภาพที่จะขาย หรือจำหน่ายได้ แต่ไม่หมายความถึงกลั่น ประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม ประกอบอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซ โรงทำก๊าซให้เป็นของเหลวหรือโรงอัดก๊าซ

-ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากชั้นหินกักเก็บ เท่ากับผลรวมของ ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขาย ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่การผลิต และก๊าซที่จำเป็นต้องเผาทิ้งระหว่างการผลิต  

-ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติธรรมชาติเหลว หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตได้ เท่ากับ ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ขาย

-ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ หมายถึง ปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากชั้นหินกักเก็บ เท่ากับผลรวมของ ปริมาณน้ำมันดิบที่ขายและปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่การผลิต  

* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อของพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม

(1) กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ = ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา

(2) กลุ่มเอราวัณ+ = กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,

(3) ไพลิน = ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต

(4) L1/64 บึงหญ้า = บึงหญ้า, บึงม่วง

(5) บึงหญ้า ต.ต. หนองสะ บึงม่วง ต.ต. = บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้

(6) นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ = บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก

 

จุดประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล

 พื่อเผยแพร่ข้อมูล สถิติรายงาน “รายงานปริมาณการผลิตรายเดือน” ใช้เป็นตัวอย่างในการวางแผนการผลิตปิโตรเลียม และสำหรับนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนอื่นๆ สำหรับธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ตารางรายงานปริมาณการผลิตารายเดือนแสดงสถิติข้อมูลการผลิตของปิโตรเลียมแต่ละชนิดรายเดือน แบ่งตามแหล่งปิโตรเลียมและแปลงที่ได้รับสิทธิสำรวจและผลิต โดยข้อมูลอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง