รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 25 ก.ย. 2563
สิงหาคม 2563  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,191.08 207,724.77 37,982.32 34,548.72 23,664.29 1,013 3,259
B12/27 ไพลิน 349.83 61,011.03 13,375.35 12,166.22 0.00 228 520
G4/48 ยูงทอง 1.65 288.15 0.00 0.00 45.52 2 18
15-16 บงกช 441.26 76,956.41 11,102.96 10,099.25 0.00 199 431
16-17 บงกชใต้ 399.91 69,743.76 9,508.62 8,649.04 0.00 86 142
14A-16A อาทิตย์ 251.80 43,914.72 10,170.52 9,251.10 0.00 125 505
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 23.24 4,053.42 311.03 282.92 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 63.48 11,070.96 0.00 0.00 17,828.84 136 654
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.80 313.12 0.00 0.00 3,376.68 19 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 5.47 953.24 0.00 0.00 10,425.86 82 103
G1/48 มโนราห์ 0.46 80.62 0.00 0.00 7,046.52 9 13
G11/48 นงเยาว์ 3.06 534.47 0.00 0.00 8,612.32 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.03 4.85 0.00 0.00 9,642.97 1 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 30.66 5,346.38 0.00 0.00 31,295.56 428 1,044
E5 น้ำพอง 8.04 1,402.64 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 104.98 18,308.45 322.70 293.53 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 104.45 23 50
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 874.92 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 436.18 72 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 697.87 73 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.03 5.55 0.00 0.00 78.81 5 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.22 38.79 0.00 0.00 497.67 18 115
L53/48 L53 0.01 2.06 0.00 0.00 1,796.53 15 26
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 7
รวม 2,877.03 501,753.38 82,773.51 75,290.78 116,424.98 2,585 7,270
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 693,469.14 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก