รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 9 ก.ย. 2563
กรกฎาคม 2563  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,104.16 192,565.96 34,752.26 31,610.65 24,338.90 915 3,314
B12/27 ไพลิน 269.53 47,005.41 11,401.55 10,370.85 0.00 288 520
G4/48 ยูงทอง 3.73 649.74 0.00 0.00 54.87 3 18
15-16 บงกช 459.23 80,089.26 12,061.84 10,971.45 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 384.46 67,049.78 10,086.34 9,174.54 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 241.21 42,067.63 9,894.55 9,000.08 0.00 125 505
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 19.86 3,462.81 280.68 255.31 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 65.64 11,446.95 0.00 0.00 17,385.90 137 657
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.31 228.28 0.00 0.00 3,629.32 23 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.63 808.13 0.00 0.00 11,148.71 83 104
G1/48 มโนราห์ 0.46 79.67 0.00 0.00 6,518.55 9 13
G11/48 นงเยาว์ 2.97 517.90 0.00 0.00 8,575.52 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
B8/38 บัวหลวง 0.03 5.31 0.00 0.00 10,228.48 1 11
G5/43 สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 29.60 5,161.77 0.00 0.00 28,745.11 396 1,019
E5 น้ำพอง 8.02 1,399.49 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 107.87 18,813.11 325.34 295.93 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 103.75 23 50
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 926.18 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 432.12 68 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 703.92 73 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.03 6.01 0.00 0.00 75.22 5 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.21 36.53 0.00 0.00 491.27 18 115
L53/48 L53 0.01 2.45 0.00 0.00 1,818.65 14 24
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 7
รวม 2,702.96 471,396.19 78,802.56 71,678.81 115,176.48 2,502 7,301
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 658,251.48 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก