รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 22 ก.ค. 2563
มิถุนายน 2563  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,137.57 198,391.93 37,533.40 34,140.38 19,273.10 884 3,313
B12/27 ไพลิน 231.65 40,400.14 8,816.77 8,019.73 0.00 264 518
G4/48 ยูงทอง 5.80 1,012.24 0.00 0.00 128.70 2 18
15-16 บงกช 362.95 63,298.42 10,297.94 9,367.01 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 375.54 65,493.55 9,496.84 8,638.33 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 241.17 42,059.25 10,094.53 9,181.99 0.00 125 504
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 22.87 3,988.81 296.71 269.89 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 62.62 10,920.53 0.00 0.00 16,951.17 137 657
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 2.29 400.21 0.00 0.00 4,371.20 23 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 5.05 880.37 0.00 0.00 11,871.03 83 104
G1/48 มโนราห์ 0.45 78.20 0.00 0.00 4,850.19 9 13
G11/48 นงเยาว์ 2.84 494.63 0.00 0.00 8,679.20 26 28
G10/48 วาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 14
B8/38 บัวหลวง 0.04 6.55 0.00 0.00 11,547.27 9 11
G5/43 สงขลา 0.01 1.27 0.00 0.00 185.00 0 0
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 29.56 5,155.39 0.00 0.00 28,124.33 389 1,014
E5 น้ำพอง 8.06 1,406.01 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 101.36 17,676.40 288.70 262.60 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 107.15 24 50
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 948.88 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 430.94 71 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 703.94 73 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 3.30 0.00 0.00 70.64 5 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.21 36.90 0.00 0.00 487.82 18 115
L53/48 L53 0.02 3.56 0.00 0.00 2,059.90 14 24
L11/43 บูรพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 7
รวม 2,590.07 451,707.64 76,824.90 69,879.93 110,790.44 2,451 7,306
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 632,378.01 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก