รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 16 มิ.ย. 2563
พฤษภาคม 2563  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,168.00 203,698.90 40,086.35 36,462.55 24,091.35 886 3,328
B12/27 ไพลิน 243.97 42,549.13 8,931.55 8,124.14 0.00 365 518
G4/48 ยูงทอง 6.34 1,106.53 0.00 0.00 62.55 2 18
15-16 บงกช 427.88 74,621.51 11,393.20 10,363.26 0.00 199 430
16-17 บงกชใต้ 282.07 49,193.78 8,136.63 7,401.08 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 235.83 41,128.85 10,111.45 9,197.38 0.00 125 504
G8/50 G8/50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 16
G12/48 G12/48 15.65 2,728.57 215.56 196.08 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 61.33 10,695.41 0.00 0.00 17,408.71 121 657
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.88 328.10 0.00 0.00 4,279.48 20 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.76 830.16 0.00 0.00 12,310.54 83 108
G1/48 มโนราห์ 0.39 67.24 0.00 0.00 3,722.86 9 13
G11/48 นงเยาว์ 3.01 525.20 0.00 0.00 9,073.00 26 28
G10/48 วาสนา 0.02 4.33 0.00 0.00 2,632.89 5 14
B8/38 บัวหลวง 0.03 5.56 0.00 0.00 10,113.23 10 11
G5/43 สงขลา 0.03 5.90 0.00 0.00 1,171.77 22 28
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 26.59 4,638.14 0.00 0.00 27,509.04 407 1,015
E5 น้ำพอง 8.10 1,412.74 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 97.66 17,031.17 291.61 265.25 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 112.71 22 50
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066.13 10 13
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 248.95 71 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 731.14 75 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.01 2.60 0.00 0.00 72.76 5 24
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.21 36.65 0.00 0.00 471.79 18 115
L53/48 L53 0.02 4.23 0.00 0.00 2,133.18 13 24
L11/43 บูรพา 0.09 16.03 0.00 0.00 112.13 3 7
รวม 2,583.89 450,630.72 79,166.36 72,009.72 117,324.22 2,580 7,354
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 639,964.66 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก