รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 19 มี.ค. 2562
กุมภาพันธ์ 2562  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,264.68 220,560.43 53,356.68 48,533.23 10,110.25 970 3,509
B12/27 ไพลิน 439.89 76,717.48 17,992.82 16,366.27 0.00 281 862
G4/48 ยูงทอง 0.77 135.07 0.00 0.00 389.14 0 7
15-16 บงกช 545.16 95,075.30 12,481.46 11,353.14 0.00 199 457
16-17 บงกชใต้ 253.87 44,274.59 8,438.74 7,675.88 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 264.57 46,141.85 11,596.57 10,548.24 0.00 142 504
G8/50 G8/50 1.28 223.46 20.36 18.52 0.00 0 6
G12/48 G12/48 0.03 4.43 1.03 0.94 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 88.37 15,411.11 0.00 0.00 22,379.43 128 706
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.55 270.99 0.00 0.00 2,155.96 12 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.32 753.67 0.00 0.00 10,429.42 90 108
G1/48 มโนราห์ 0.84 145.76 0.00 0.00 6,090.98 10 10
G11/48 นงเยาว์ 3.00 524.01 0.00 0.00 8,018.11 17 18
G10/48 วาสนา 0.01 1.05 0.00 0.00 4,136.18 5 14
B8/38 บัวหลวง 0.04 7.60 0.00 0.00 8,436.43 27 31
G5/43 สงขลา 0.06 10.81 0.00 0.00 6,303.79 43 52
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 29.49 5,143.08 0.00 0.00 27,338.55 375 937
E5 น้ำพอง 8.51 1,483.27 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 75.28 13,128.78 244.37 222.28 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.01 0.00 0.00 238.92 20 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1 1
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 757.04 9 14
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 495.60 60 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 754.77 70 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 2.76 0.00 0.00 71.54 5 4
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 23.67 2 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.35 61.52 0.00 0.00 812.55 18 115
L53/48 L53 0.00 0.77 0.00 0.00 1,315.59 11 19
L11/43 บูรพา 0.37 64.82 0.00 0.00 404.56 0 7
รวม 2,982.47 520,142.61 104,132.04 94,718.50 110,668.49 2,577 7,868
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 725,529.60 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก