รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม แก้ไข: 30 ก.ย. 2562
มกราคม 2562  
พื้นที่ แปลง แหล่ง * ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันดิบ จำนวนหลุมเปิดผลิต จำนวนหลุมทั้งหมด
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน) เทียบเท่าน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
(บาร์เรล/วัน)
ในทะเล 10-13 10A 11A กลุ่มเอราวัณ+ 1,261.21 219,954.86 47,075.97 42,820.30 23,951.35 939 3,391
B12/27 ไพลิน 395.73 69,015.96 16,492.87 15,001.92 0.00 258 862
G4/48 ยูงทอง 3.44 600.72 0.00 0.00 880.06 0 4
15-16 บงกช 573.51 100,020.81 14,583.02 13,264.71 0.00 199 460
16-17 บงกชใต้ 4.46 777.53 209.73 190.77 0.00 71 142
14A-16A อาทิตย์ 295.30 51,500.40 11,927.58 10,849.33 0.00 142 504
G8/50 G8/50 0.75 131.03 12.26 11.15 0.00 0 6
G12/48 G12/48 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 1 5
B8/32 กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ 74.55 13,001.59 0.00 0.00 21,698.87 130 696
9A ราชพฤกษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
G4/43 ลันตา สุรินทร์ 1.55 270.24 0.00 0.00 2,081.55 18 68
B5/27 จัสมิน บานเย็น 4.50 785.23 0.00 0.00 10,362.48 90 108
G1/48 มโนราห์ 0.83 144.57 0.00 0.00 5,087.82 10 10
G11/48 นงเยาว์ 2.26 394.54 0.00 0.00 5,960.19 17 18
G10/48 วาสนา 0.17 29.14 0.00 0.00 3,245.06 6 14
B8/38 บัวหลวง 0.04 6.81 0.00 0.00 7,535.19 27 31
G5/43 สงขลา 0.05 8.25 0.00 0.00 4,720.97 43 52
บนบก S1 Sirikit และอื่นๆใน S1 30.01 5,233.73 0.00 0.00 27,173.51 370 938
E5 น้ำพอง 8.69 1,515.25 0.00 0.00 0.00 7 8
EU1 ภูฮ่อม 102.09 17,804.04 349.15 317.58 0.00 3 4
PTTEP1 กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย 0.00 0.01 0.00 0.00 246.48 20 56
L22/43 วังไผ่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 9
L53/43 บึงกระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 1 1
L54/43 หนองผักชี 0.00 0.00 0.00 0.00 639.25 9 14
NC บึงหญ้า บึงม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 495.60 60 92
L21/43 บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. 0.00 0.00 0.00 0.00 754.77 70 98
SW1 วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ 0.02 2.89 0.00 0.00 73.38 5 4
L33/43 L33 0.00 0.00 0.00 0.00 36.88 2 5
L44/43 นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ 0.38 65.72 0.00 0.00 946.69 18 115
L53/48 L53 0.00 0.39 0.00 0.00 1,359.37 11 19
L11/43 บูรพา 0.01 2.31 0.00 0.00 5.84 0 7
รวม 2,759.55 481,266.31 90,650.57 82,455.76 117,256.49 2,527 7,741
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) 680,978.56 บาร์เรล/วัน
หมายเหตุ:
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย
5.73
ล้านบีทียู/บาร์เรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
 
 
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ.ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
174.4
บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ =
0.9096
บาร์เรล
-จำนวนหลุมทั้งหมด คือ หลุมผลิต, หลุมอัดกลับน้ำเพื่อการกำจัด, หลุมกลับอัดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต, หลุมที่ยังไม่มีแผนการผลิต, หลุมที่ปิดชั่วคราว และหลุมที่มีการปิดถาวร
* ชื่อแหล่งผลิตเป็นชื่อธรณีวิทยาของชั้นหินกักเก็บ (Geological Reservoir)
(1) ทานตะวัน, เบญจมาศ, มะลิวัลย์, จามจุรีเหนือ, ชบา
(2) กุ้งเหนือ , โกมินทร์, โกมินทร์ใต้, จักรวาล, ดารา,ตราด, ตราดใต้, บรรพต, บรรพตใต้, ปลาแดง, ปลาทอง, ปลาทองใต้, ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้,ปลาหมึก, ปะการัง, ปะการังใต้,ยะลา, ฟูนาน,สตูลใต้, สตูล, สุราษฏร์ เอราวัณ, กะพง,
(3) ไพลิน ไพลินเหนือ มรกต
(4) ลันตา, สุรินทร์
(5) จัสมิน, บานเย็น
(6) กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย
(7) บึงหญ้า, บึงม่วง
(8) บึงหญ้าตะวันตก, บึงม่วงตะวันตก, หนองสะ, บึงหญ้าเหนือ, บึงม่วงใต้
(9) วิเชียรบุรี , นาสนุ่น, ศรีเทพ
(10) บ่อรังเหนือ, นาสนุ่นตะวันออก, วิเชียรบุรีส่วนขยาย, วิเชียรบุรีส่วนขยายตะวันออก, ท่าโรงตะวันออก