รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
กันยายน 2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 796.84 764,329.00 119,144,827.45 14,893,103.43
เอราวัณ 5,836.57 6,296,623.00 981,527,667.86 122,690,958.49
ดารา 94.28 100,614.00 15,683,871.30 1,960,483.91
ปลาทอง 2,702.62 2,574,618.00 401,335,573.22 50,166,946.65
กะพง 1,993.65 1,892,278.00 294,971,322.28 36,871,415.29
ปลาแดง 305.42 329,511.00 51,364,701.89 6,420,587.74
สตูล 3,536.75 3,813,163.00 594,401,949.51 74,300,243.69
SW. platong 761.53 728,363.00 113,538,389.82 14,192,298.73
Pakarang South 2,211.50 2,319,099.00 361,504,862.68 45,188,107.84
SW Platong_U2 194.80 186,361.00 29,050,250.86 3,631,281.36
Pladang_PLCPP2 196.88 189,226.00 29,496,851.64 3,687,106.46
ตราดใต้ 13.56 14,790.00 2,305,488.86 288,186.11
Platong U3 2.31 2,210.00 344,498.34 43,062.29
บรรพต 1,609.35 1,783,244.00 277,974,927.91 34,746,865.99
Kaphong U3 507.82 479,196.00 74,697,839.19 9,337,229.90
G8/50 0.20 200.00 36,172.44 1,808.62
North West Moragot 130.57 137,974.00 24,556,515.94 3,069,564.50
North Trat U3 403.15 386,740.00 60,285,649.98 7,535,706.25
สุราษฏร์ 193.27 182,815.00 28,497,494.70 3,562,186.84
North Trat U5 31.58 30,295.00 4,722,433.07 590,304.13
ปลาหมึก 1,199.97 1,130,248.00 176,184,866.64 22,023,108.33
ยูงทอง 180.56 168,568.00 26,276,649.55 1,313,832.45
ปะการัง 1,542.88 1,440,899.00 224,609,641.56 28,076,205.20
จักรวาล 2,014.96 2,165,143.00 337,505,955.07 42,188,244.39
ฟูนาน 2,180.46 2,344,047.00 365,393,796.84 45,674,224.61
โกมินทร์ 166.13 178,676.00 27,852,300.76 3,481,537.60
บรรพตใต้ 601.55 530,001.00 82,617,403.88 10,327,175.48
โกมินทร์ใต้ 1,503.00 1,614,827.00 251,721,816.48 31,465,227.06
ไพลิน 1,706.76 1,724,667.00 306,955,025.39 38,369,378.17
มรกต 4,183.14 4,231,660.00 753,147,884.64 94,143,485.58
อาทิตย์ 6,804.04 6,787,085.00 1,227,527,124.69 153,440,890.59
บงกช 15,678.82 15,133,468.00 2,634,562,743.92 329,320,342.99
ทานตะวัน 82.20 89,108.00 11,854,723.37 1,483,796.35
สิริกิติ์ 536.88 632,223.81 77,130,005.19 9,641,250.65
น้ำพอง 199.12 191,863.00 28,281,392.84 3,535,174.11
สินภูฮ่อม_E5N 454.90 449,484.00 66,849,211.24 8,356,151.41
สตูลใต้ 289.49 303,929.00 47,376,938.81 5,922,117.35
จักรวาลตะวันตก 1,660.66 1,780,547.00 277,554,515.24 34,694,314.41
ไพลินเหนือ 4,965.06 5,090,664.00 905,482,948.52 113,185,368.56
ยะลา U2 91.55 86,549.00 13,491,396.59 1,686,424.58
ยะลา 3 610.62 576,882.00 89,925,289.16 11,240,661.15
ยะลา 10A 346.06 323,588.00 50,441,415.18 6,305,176.90
เบญจมาศ 873.46 975,938.00 129,836,546.86 16,250,990.26
เบญจมาศเหนือ 34.26 38,312.00 5,096,940.36 637,958.50
มะลิวัลย์ 1,316.94 1,470,791.00 195,670,651.82 24,491,115.42
ราชพฤกษ์ 1.58 1,719.00 228,691.81 28,586.48
ตราด U3 2,273.58 2,451,863.00 382,200,327.43 47,775,040.93
ตราด 11A 317.78 343,210.00 53,500,123.93 6,687,515.50
ชบา 282.30 263,292.00 35,027,762.12 4,384,249.54
สินภูฮ่อม_EU1 1,819.61 1,797,938.00 267,397,142.42 33,424,642.80
ลันตา 39.88 44,546.00 5,926,297.39 452,352.38
สุรินทร์ 13.64 15,240.00 2,027,494.55 154,758.01
กะพง 10A 144.64 135,807.00 21,169,812.46 2,646,226.56
บงกชใต้ 10,343.13 10,226,796.00 2,842,586,014.14 355,323,251.77
รวม
85,982.27
86,951,227.81
15,388,852,139.79
1,921,308,224.29
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
6,573,450.00
90,822,071.91
11,352,758.98
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 24,917.00 43,534,957.25 5,441,869.66
เอราวัณ 220,454.00 385,124,184.32 48,140,523.04
ดารา 5,967.00 10,424,572.31 1,303,071.55
ปลาทอง 86,368.00 150,925,434.60 18,865,679.33
กะพง 29,664.00 51,823,425.62 6,477,928.21
ปลาแดง 10,122.00 17,681,292.82 2,210,161.60
สตูล 103,923.00 181,549,008.84 22,693,626.10
SW. platong 92,404.00 161,456,207.81 20,182,025.97
Pakarang South 78,748.00 137,561,357.64 17,195,169.71
SW Platong_U2 26,186.00 45,753,843.45 5,719,230.45
Pladang_PLCPP2 10,248.00 17,903,760.28 2,237,970.04
Platong U3 203.00 354,759.57 44,344.97
บรรพต 91,758.00 160,293,124.29 20,036,640.53
G8/50 5,000.00 8,722,817.00 436,140.85
North West Moragot 7,434.00 13,032,844.97 1,629,105.62
North Trat U3 22,833.00 39,882,964.48 4,985,370.56
North Trat U5 1,654.00 2,889,007.12 361,125.88
จักรวาล 109,932.00 192,053,949.97 24,006,743.75
ฟูนาน 116,442.00 203,403,612.98 25,425,451.63
โกมินทร์ 21,669.00 37,860,504.22 4,732,563.02
บรรพตใต้ 21,949.00 38,347,559.17 4,793,444.90
โกมินทร์ใต้ 93,661.00 163,621,193.59 20,452,649.21
ไพลิน 71,707.00 125,717,520.63 15,714,690.08
มรกต 243,379.00 426,705,152.77 53,338,144.10
อาทิตย์ 305,187.00 533,259,734.37 66,657,466.79
ปลาทองใต้ 1.00 1,748.90 218.62
สินภูฮ่อม_E5N 1,589.12 2,766,846.30 345,855.77
สตูลใต้ 1,024.00 1,790,277.49 223,784.68
จักรวาลตะวันตก 247.00 431,503.18 53,937.90
ไพลินเหนือ 197,776.00 346,850,402.81 43,356,300.35
ตราด U3 92,055.00 160,816,205.65 20,102,025.71
ตราด 11A 11,560.00 20,200,906.12 2,525,113.26
สินภูฮ่อม_EU1 6,356.49 11,067,402.58 1,383,425.34
รวม
2,112,417.61
3,693,808,083.10
461,071,799.18
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 2,431.00 4,339,347.61 542,418.46
ปลาทอง 49,954.00 89,331,119.37 11,166,389.92
กะพง 103,877.00 185,862,086.81 23,232,760.84
ปลาแดง 881.00 1,566,203.49 195,775.43
SW. platong 8,510.00 15,154,872.75 1,894,359.11
SW Platong_U2 2,392.00 4,258,700.20 532,337.55
L53G 10,271.40 17,376,543.27 868,827.13
Platong U3 23.00 41,290.21 5,161.28
Wang Phai Sung 2,900.20 4,913,302.08 245,665.10
นงเยาว์ 274,924.00 499,375,362.66 38,473,703.09
Kaphong U3 71,977.00 128,741,405.51 16,092,675.70
WBEXT-3 17,841.22 29,989,676.00 1,499,483.78
วาสนา 250,610.00 389,671,985.34 29,054,749.28
North Trat U3 2,238.00 4,012,636.34 501,579.55
สุราษฏร์ 27,922.00 49,904,559.99 6,238,069.99
ปลาหมึก 327,671.00 585,150,826.07 73,143,853.26
N Kung 1.00 1,803.72 225.47
ยูงทอง 18,103.00 30,733,727.40 1,536,686.34
ปะการัง 283,220.00 505,835,038.94 63,229,379.88
สิริกิติ์ 755,064.85 1,229,685,390.47 153,710,673.81
บึงหญ้า 10,315.96 17,754,066.33 887,703.32
Bung Maung 6,669.59 11,478,559.64 573,927.98
อู่ทอง 4,250.66 7,231,223.22 361,561.17
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,282.39 3,693,167.84 184,658.39
จัสมิน 200,833.00 356,549,634.67 44,568,704.34
ยะลา U2 21,220.00 37,909,435.79 4,738,679.48
ยะลา 3 57,966.00 103,388,065.32 12,923,508.17
ยะลา 10A 21,996.00 39,470,168.86 4,933,771.10
เบญจมาศ 699,852.00 1,255,371,665.71 157,128,583.58
เบญจมาศเหนือ 14,620.00 26,240,840.91 3,284,434.62
มะลิวัลย์ 92,031.00 165,093,690.63 20,663,950.36
บึงหญ้าหนองสา 17,983.97 30,950,926.63 1,547,546.33
สังขจาย 1,915.11 3,267,497.27 163,374.87
ชบา 72,426.00 122,958,677.62 15,390,121.81
ลันตา 185,212.00 332,183,443.86 25,355,455.76
บัวหลวง 285,931.00 496,224,300.86 38,753,011.92
สุรินทร์ 78,134.00 140,112,417.43 10,694,735.90
นาสนุ่นตะวันออก 2,599.38 4,316,939.33 215,846.96
บ่อรังเหนือ 7,085.32 11,105,431.38 555,271.56
กะพง 10A 10,962.00 19,633,583.35 2,454,197.93
Songkhla D 120,046.00 218,926,155.46 16,897,306.54
Songkhla E 159,347.00 290,598,821.24 22,429,194.69
L53A 3,091.10 5,106,073.96 255,303.71
แอล 33 639.69 1,061,870.74 53,093.54
Nong Phuk Chi_A 12,530.24 21,316,432.02 1,065,821.60
Nong Phuk Chi_B 8,960.96 15,244,377.36 762,218.87
L53D 2,131.32 3,439,391.96 171,969.59
รวม
4,311,843.35
7,516,572,737.62
809,178,729.06
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
26,690,055,032.42
3,202,911,511.51
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
274,924.00
499,375,362.66
38,473,703.09
-2) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ
250,610.00
389,671,985.34
29,054,749.28
-3) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
120,046.00
218,926,155.46
16,897,306.54
-4) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
159,347.00
290,598,821.24
22,429,194.69
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ