รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
สิงหาคม 2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 1,169.70 1,114,289.00 173,697,152.18 21,712,144.02
เอราวัณ 5,795.51 6,185,828.00 964,256,765.95 120,532,095.74
ดารา 607.98 644,985.00 100,541,293.78 12,567,661.72
ปลาทอง 3,790.08 3,594,217.00 560,272,296.71 70,034,037.09
กะพง 3,040.47 2,860,152.00 445,845,070.01 55,730,633.75
ปลาแดง 81.58 87,555.00 13,648,213.49 1,706,026.69
สตูล 4,750.43 5,093,895.00 794,044,502.83 99,255,562.85
SW. platong 1,204.88 1,147,312.00 178,844,830.26 22,355,603.78
Pakarang South 1,235.98 1,254,393.00 195,536,787.87 24,442,098.48
SW Platong_U2 301.99 287,615.00 44,833,886.38 5,604,235.80
Pladang_PLCPP2 554.07 527,660.00 82,252,485.06 10,281,560.63
Platong U3 4.55 4,335.00 675,746.74 84,468.34
บรรพต 1,882.92 2,119,424.00 330,379,204.20 41,297,400.52
Kaphong U3 367.89 341,233.00 53,191,946.01 6,648,993.25
G8/50 7.05 6,898.00 1,247,587.45 62,379.37
North West Moragot 225.19 239,575.00 42,639,390.80 5,329,923.85
North Trat U3 123.07 118,224.00 18,428,946.28 2,303,618.29
สุราษฏร์ 190.37 176,887.00 27,573,428.58 3,446,678.57
North Trat U5 9.64 9,260.00 1,443,463.62 180,432.95
ปลาหมึก 1,641.65 1,525,126.00 237,739,081.09 29,717,385.14
ยูงทอง 221.77 206,142.00 32,133,744.79 1,606,687.21
ปะการัง 1,870.02 1,737,575.00 270,855,971.12 33,856,996.39
จักรวาล 1,929.88 2,049,964.00 319,551,668.26 39,943,958.54
ฟูนาน 1,436.20 1,525,981.00 237,872,359.85 29,734,044.98
โกมินทร์ 274.70 291,687.00 45,468,636.26 5,683,579.53
บรรพตใต้ 678.16 602,688.00 93,947,969.74 11,743,496.22
โกมินทร์ใต้ 1,085.70 1,153,641.00 179,831,404.91 22,478,925.61
ไพลิน 1,927.93 1,962,125.00 349,217,634.01 43,652,204.25
มรกต 4,191.06 4,269,579.00 759,896,681.72 94,987,085.21
อาทิตย์ 6,013.97 5,876,623.00 1,062,858,964.35 132,857,370.54
ปลาทองใต้ 0.28 271.00 42,243.91 5,280.49
บงกช 17,236.66 16,636,471.00 2,896,218,281.68 362,027,285.21
ทานตะวัน 86.36 93,734.00 12,470,155.78 1,566,800.62
สิริกิติ์ 552.01 643,040.02 81,548,854.60 10,193,606.82
น้ำพอง 273.97 264,088.00 36,936,588.89 4,617,073.61
สินภูฮ่อม_E5N 250.77 247,592.00 36,485,634.98 4,560,704.37
สตูลใต้ 24.64 26,586.00 4,144,268.22 518,033.53
จักรวาลตะวันตก 2,178.32 2,300,931.00 358,672,805.77 44,834,100.72
ไพลินเหนือ 4,294.46 4,464,015.00 794,502,264.88 99,312,783.11
ยะลา U2 163.91 152,393.00 23,755,264.67 2,969,408.08
ยะลา 3 514.76 481,021.00 74,982,323.12 9,372,790.39
ยะลา 10A 188.30 175,134.00 27,300,168.13 3,412,521.02
เบญจมาศ 959.32 1,051,794.00 139,928,254.63 17,581,149.75
เบญจมาศเหนือ 15.17 16,668.00 2,217,472.39 278,612.17
มะลิวัลย์ 1,388.89 1,523,880.00 202,733,490.27 25,472,252.62
ราชพฤกษ์ 1.99 2,156.00 286,829.29 35,853.66
ตราด U3 2,616.54 2,805,749.00 437,364,643.32 54,670,580.41
ตราด 11A 236.87 253,994.00 39,592,991.11 4,949,123.89
ชบา 312.61 290,582.00 38,658,360.95 4,857,192.24
สินภูฮ่อม_EU1 1,003.08 990,370.00 145,942,834.61 18,242,854.33
ลันตา 60.37 66,120.00 8,796,452.72 615,008.08
สุรินทร์ 19.29 21,159.00 2,814,944.69 196,808.17
กะพง 10A 245.58 228,249.00 35,579,819.32 4,447,477.42
บงกชใต้ 10,418.66 10,389,365.00 2,887,772,831.77 360,971,603.97
รวม
89,657.20
90,140,230.02
15,907,474,894.00
1,985,546,193.99
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
7,129,280.00
98,501,697.16
12,312,712.15
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 32,166.00 52,211,687.06 6,526,460.88
เอราวัณ 206,338.00 334,924,523.46 41,865,565.45
ดารา 18,720.00 30,386,528.97 3,798,316.12
ปลาทอง 119,278.00 193,608,038.77 24,201,004.85
กะพง 67,566.00 109,681,797.45 13,710,224.69
ปลาแดง 2,094.00 3,398,783.97 424,847.99
สตูล 87,253.00 141,629,066.83 17,703,633.37
SW. platong 142,951.00 232,043,911.50 29,005,488.96
Pakarang South 34,709.00 56,339,171.51 7,042,396.45
SW Platong_U2 39,645.00 64,353,224.19 8,044,153.02
Pladang_PLCPP2 19,221.00 31,201,301.47 3,900,162.67
Platong U3 216.00 350,465.54 43,808.20
บรรพต 83,467.00 135,484,785.53 16,935,598.21
North West Moragot 15,559.00 25,400,574.01 3,175,071.75
North Trat U3 2,070.00 3,353,900.80 419,237.60
North Trat U5 22.00 35,645.21 4,455.65
จักรวาล 97,208.00 157,786,618.88 19,723,327.39
ฟูนาน 63,300.00 102,746,004.31 12,843,250.55
โกมินทร์ 34,115.00 55,380,475.36 6,922,559.43
บรรพตใต้ 23,766.00 38,579,487.31 4,822,435.94
โกมินทร์ใต้ 79,987.00 129,840,540.54 16,230,067.57
ไพลิน 78,667.00 128,464,338.93 16,058,042.37
มรกต 251,875.00 411,234,734.00 51,404,341.75
อาทิตย์ 290,040.00 470,405,768.74 58,800,721.09
ปลาทองใต้ 100.00 162,343.69 20,292.98
สินภูฮ่อม_E5N 1,002.83 1,633,596.12 204,199.52
จักรวาลตะวันตก 1,327.00 2,153,923.37 269,240.44
ไพลินเหนือ 258,603.00 422,217,474.38 52,777,184.29
ตราด U3 127,479.00 206,923,353.68 25,865,419.22
ตราด 11A 7,987.00 12,964,652.17 1,620,581.54
สินภูฮ่อม_EU1 4,011.26 6,534,286.79 816,785.84
รวม
2,190,743.09
3,561,431,004.54
445,178,875.78
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 2,930.00 4,931,632.64 616,454.09
ปลาทอง 71,116.00 119,771,364.74 14,971,420.61
กะพง 124,932.00 210,485,973.47 26,310,746.68
ยะลา 4,011.00 6,745,364.08 843,170.51
ปลาแดง 1,918.00 3,228,612.01 403,576.50
SW. platong 13,507.00 22,734,996.35 2,841,874.55
SW Platong_U2 3,710.00 6,244,764.40 780,595.55
L53G 11,489.73 18,164,359.60 908,217.98
มโนราห์ 250,209.00 427,480,625.29 31,951,386.54
Platong U3 28.00 47,005.76 5,875.72
Wang Phai Sung 2,012.64 3,190,852.72 159,542.64
นงเยาว์ 300,262.00 516,241,657.65 40,783,371.64
Kaphong U3 41,574.00 70,063,814.59 8,757,976.83
WBEXT-3 20,248.37 31,646,477.04 1,582,323.75
สุราษฏร์ 14,411.00 24,282,693.36 3,035,336.67
ปลาหมึก 310,627.00 523,435,116.70 65,429,389.59
N Kung 161.00 270,405.39 33,800.68
ยูงทอง 9,014.00 15,375,287.97 768,764.39
ปะการัง 321,153.00 541,286,552.19 67,660,819.02
ปลาทองใต้ 19.00 31,947.74 3,993.47
ทานตะวัน 171,067.00 287,686,162.29 36,146,048.65
สิริกิติ์ 825,892.83 1,259,741,935.57 157,467,741.95
บึงหญ้า 11,922.44 19,192,101.59 959,605.08
Bung Maung 6,187.61 9,960,485.40 498,024.27
อู่ทอง 3,572.11 5,681,228.70 36,048.57
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,532.38 3,817,333.67 190,866.68
จัสมิน 371,137.00 619,397,300.84 77,424,662.60
ยะลา U2 31,702.00 53,465,818.82 6,683,227.35
ยะลา 3 64,230.00 108,371,709.16 13,546,463.64
ยะลา 10A 26,975.00 45,482,378.62 5,685,297.33
เบญจมาศ 611,232.00 1,027,919,903.02 129,151,998.58
เบญจมาศเหนือ 10,311.00 17,342,855.01 2,179,026.18
มะลิวัลย์ 68,197.00 114,696,616.04 14,410,945.00
ราชพฤกษ์ 25,467.00 42,828,269.01 5,353,533.63
บึงหญ้าหนองสา 18,241.40 29,364,038.50 1,468,201.93
กำแพงแสน 453.32 720,971.36 284,061.44
สังขจาย 2,401.01 3,830,623.94 191,531.20
ชบา 27,068.00 46,170,212.42 5,801,011.53
ลันตา 157,241.00 264,447,176.85 18,488,947.27
บัวหลวง 287,711.00 466,509,777.77 36,487,881.49
สุรินทร์ 45,934.00 77,252,159.21 5,401,120.62
นาสนุ่นตะวันออก 2,704.55 4,176,477.31 208,823.88
บ่อรังเหนือ 7,397.56 10,796,724.20 539,836.23
กะพง 10A 8,735.00 14,725,536.07 1,840,692.01
Songkhla D 137,212.00 235,424,945.48 18,403,021.71
Songkhla E 154,809.00 265,617,441.51 20,763,150.36
L53A 3,503.38 5,406,593.91 270,329.69
แอล 33 430.41 664,177.82 33,208.89
Nong Phuk Chi_A 12,093.84 19,234,518.74 961,725.94
Nong Phuk Chi_B 9,462.92 15,050,187.18 752,509.36
L53D 1,253.25 1,889,216.62 94,460.83
รวม
4,610,409.74
7,622,524,380.32
829,572,641.30
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
27,189,931,976.02
3,272,610,423.22
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
250,209.00
427,480,625.29
31,951,386.54
-2) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ
287,711.00
466,509,777.77
36,487,881.49
-3) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
137,212.00
235,424,945.48
18,403,021.71
-4) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
154,809.00
265,617,441.51
20,763,150.36
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ