รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
กรกฎาคม 2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 773.37 737,345.00 116,367,667.80 14,545,958.48
เอราวัณ 5,212.34 5,350,084.00 844,349,335.75 105,543,666.98
ดารา 1,085.92 1,106,460.00 174,621,333.60 21,827,666.71
ปลาทอง 3,936.52 3,742,814.00 590,690,275.43 73,836,284.43
กะพง 2,898.55 2,746,234.00 433,410,187.89 54,176,273.50
ปลาแดง 172.02 183,812.00 29,009,179.07 3,626,147.39
สตูล 4,216.81 4,499,496.00 710,109,707.92 88,763,713.49
SW. platong 1,395.10 1,330,138.00 209,922,154.94 26,240,269.37
Pakarang South 1,131.96 1,052,479.00 166,102,063.34 20,762,757.92
SW Platong_U2 334.03 318,483.00 50,262,934.32 6,282,866.79
Pladang_PLCPP2 670.44 639,322.00 100,897,693.89 12,612,211.73
Platong U3 5.33 5,085.00 802,516.41 100,314.55
บรรพต 1,868.15 2,063,145.00 325,605,201.11 40,700,650.15
Kaphong U3 384.13 362,228.00 57,166,769.20 7,145,846.16
G8/50 102.31 100,750.00 18,221,866.65 911,093.33
North West Moragot 245.02 267,913.00 47,682,968.20 5,960,371.03
สุราษฏร์ 259.49 244,602.00 38,603,044.20 4,825,380.53
ปลาหมึก 1,302.82 1,227,612.00 193,741,517.27 24,217,689.66
N Kung 0.04 36.00 5,683.23 710.41
ยูงทอง 202.52 190,049.00 29,993,501.57 1,657,605.79
ปะการัง 1,447.81 1,359,628.00 214,576,259.57 26,822,032.45
จักรวาล 2,547.90 2,733,978.00 431,475,954.02 53,934,494.25
ฟูนาน 1,431.04 1,535,443.00 242,323,354.46 30,290,419.31
โกมินทร์ 594.09 638,043.00 100,695,840.62 12,586,980.08
บรรพตใต้ 127.36 122,560.00 19,342,395.87 2,417,799.49
โกมินทร์ใต้ 1,714.38 1,841,228.00 290,582,297.37 36,322,787.17
ไพลิน 1,517.81 1,554,715.00 276,707,087.40 34,588,385.93
มรกต 3,565.94 3,657,043.00 650,877,953.21 81,359,744.16
อาทิตย์ 5,749.67 5,654,049.00 1,022,603,741.05 127,825,467.63
ปลาทองใต้ 21.08 20,092.00 3,170,913.71 396,364.21
บงกช 12,699.84 12,392,951.00 2,157,239,741.27 269,654,967.66
ทานตะวัน 90.99 98,609.00 13,117,225.57 1,648,459.20
สิริกิติ์ 745.06 794,343.76 85,772,352.00 10,721,544.00
น้ำพอง 275.21 265,118.00 36,927,729.47 4,615,966.18
สินภูฮ่อม_E5N 287.65 283,895.00 42,731,520.53 5,341,440.07
สตูลใต้ 231.85 251,038.00 39,618,780.34 4,952,347.55
จักรวาลตะวันตก 1,331.63 1,423,567.00 224,667,108.26 28,083,388.53
ไพลินเหนือ 3,787.36 3,947,856.00 702,600,339.63 87,825,042.46
ยะลา U2 128.11 121,271.00 19,138,969.48 2,392,371.19
ยะลา 3 441.51 419,869.00 66,263,657.92 8,282,957.24
ยะลา 10A 219.20 207,590.00 32,761,821.36 4,095,227.68
เบญจมาศ 1,107.22 1,190,042.00 158,302,480.95 19,894,083.48
เบญจมาศเหนือ 14.18 15,287.00 2,033,516.47 255,554.72
มะลิวัลย์ 1,185.79 1,274,514.00 169,539,166.01 21,306,212.64
ราชพฤกษ์ 3.64 3,939.00 523,976.01 65,497.00
ตราด U3 2,309.92 2,468,755.00 389,618,505.27 48,702,313.16
ตราด 11A 241.07 258,232.00 40,754,125.97 5,094,265.75
ชบา 300.25 281,741.00 37,477,920.36 4,709,900.13
สินภูฮ่อม_EU1 1,150.59 1,135,579.00 170,925,931.61 21,365,741.45
ลันตา 65.08 69,936.00 9,303,068.55 650,024.14
สุรินทร์ 9.28 9,977.00 1,327,166.48 92,731.80
กะพง 10A 77.89 73,392.00 11,582,713.19 1,447,839.14
บงกชใต้ 10,039.42 10,024,276.00 2,785,997,909.73 348,249,738.72
รวม
81,656.70
82,296,643.76
14,588,147,125.50
1,819,729,566.97
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
7,825,260.00
108,117,704.83
13,514,713.11
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 33,024.00 51,498,994.86 6,437,374.38
เอราวัณ 186,025.00 290,021,591.38 36,252,698.94
ดารา 46,198.00 72,164,777.37 9,020,597.18
ปลาทอง 186,239.00 290,131,569.67 36,266,446.22
กะพง 49,182.00 76,745,000.59 9,593,125.08
ปลาแดง 2,077.00 3,232,958.26 404,119.79
สตูล 125,578.00 195,860,522.32 24,482,565.30
SW. platong 165,240.00 257,807,303.62 32,225,912.96
Pakarang South 40,714.00 63,544,786.96 7,943,098.37
SW Platong_U2 42,968.00 67,028,564.23 8,378,570.54
Pladang_PLCPP2 24,665.00 38,429,122.59 4,803,640.32
ตราดใต้ 5.00 7,855.83 981.98
Platong U3 776.00 1,214,250.42 151,781.30
บรรพต 85,774.00 133,348,241.19 16,668,530.15
North West Moragot 6,950.00 10,723,511.11 1,340,438.89
จักรวาล 143,417.00 224,022,211.61 28,002,776.46
ฟูนาน 50,836.00 79,147,282.28 9,893,410.30
โกมินทร์ 39,497.00 61,623,696.69 7,702,962.08
บรรพตใต้ 3,713.00 5,751,554.21 718,944.29
โกมินทร์ใต้ 157,970.00 246,014,780.29 30,751,847.54
ไพลิน 49,618.00 76,559,604.83 9,569,950.60
มรกต 168,307.00 259,664,845.82 32,458,105.73
อาทิตย์ 360,165.00 556,559,597.42 69,569,949.67
ปลาทองใต้ 704.00 1,104,313.44 138,039.18
สินภูฮ่อม_E5N 792.79 1,238,315.75 154,789.46
สตูลใต้ 7,424.00 11,640,867.13 1,455,108.41
จักรวาลตะวันตก 1,024.00 1,586,760.75 198,345.11
ไพลินเหนือ 163,231.00 251,845,186.69 31,480,648.34
ตราด U3 90,744.00 141,049,224.16 17,631,153.03
ตราด 11A 7,192.00 11,154,492.89 1,394,311.62
สินภูฮ่อม_EU1 3,171.10 4,953,169.16 619,146.15
รวม
2,243,220.89
3,485,674,953.52
435,709,369.37
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 2,813.00 4,564,834.67 570,604.34
ปลาทอง 66,296.00 107,548,344.85 13,443,543.10
กะพง 153,740.00 249,375,811.82 31,171,976.50
ปลาแดง 1,855.00 3,008,420.08 376,052.51
SW. platong 13,266.00 21,518,418.39 2,689,802.29
SW Platong_U2 3,512.00 5,696,896.12 712,112.02
L53G 13,321.39 20,443,242.66 1,022,162.15
มโนราห์ 238,007.00 391,426,907.22 28,658,349.78
Platong U3 62.00 100,558.14 12,569.78
Wang Phai Sung 1,789.10 2,717,966.37 135,898.32
นงเยาว์ 282,971.00 465,374,814.03 24,398,754.82
Kaphong U3 58,080.00 94,204,909.31 11,775,613.68
WBEXT-3 14,363.36 21,910,471.90 1,095,523.59
วาสนา 219,385.00 302,381,877.60 21,451,422.62
สุราษฏร์ 8,103.00 13,142,150.32 1,642,768.79
ปลาหมึก 314,935.00 510,736,344.44 63,842,043.05
N Kung 9,121.00 14,800,002.94 1,850,000.37
ยูงทอง 84,665.00 137,789,984.61 7,615,032.05
ปะการัง 208,320.00 337,863,511.59 42,232,938.95
ปลาทองใต้ 56.00 90,851.93 11,356.50
สิริกิติ์ 846,737.80 1,248,147,033.11 156,018,379.15
บึงหญ้า 10,987.87 17,224,959.86 861,247.99
Bung Maung 6,207.48 9,731,060.75 486,553.04
อู่ทอง 3,793.99 5,892,476.08 294,623.80
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,733.94 4,044,104.71 202,205.24
จัสมิน 401,509.00 641,499,917.82 80,187,489.73
ยะลา U2 33,303.00 54,022,571.88 6,752,821.49
ยะลา 3 65,604.00 106,392,468.64 13,299,058.58
ยะลา 10A 28,372.00 46,025,778.10 5,753,222.27
เบญจมาศ 696,301.00 1,125,275,111.75 141,414,820.99
เบญจมาศเหนือ 11,870.00 19,183,760.83 2,410,848.76
มะลิวัลย์ 65,684.00 106,086,535.19 13,332,036.08
บึงหญ้าหนองสา 18,026.53 28,259,005.41 1,412,950.27
กำแพงแสน 4,495.16 6,981,471.49 349,073.56
สังขจาย 2,896.35 4,512,996.63 225,649.83
ชบา 126,997.00 206,684,163.18 25,974,273.87
ลันตา 148,985.00 240,615,821.71 16,812,312.35
บัวหลวง 286,235.00 441,424,690.11 34,478,097.91
สุรินทร์ 54,621.00 88,191,100.88 6,162,089.94
นาสนุ่นตะวันออก 19,975.80 30,231,344.07 1,511,567.20
บ่อรังเหนือ 4,719.14 6,794,731.20 339,736.56
กะพง 10A 10,626.00 17,236,181.78 2,154,522.73
Songkhla D 124,469.00 205,622,515.20 15,872,544.15
Songkhla E 155,046.00 256,135,652.19 19,771,786.38
L53A 2,061.96 3,098,962.07 154,948.12
แอล 33 641.74 967,356.85 48,367.84
Nong Phuk Chi_A 12,584.12 19,544,511.37 977,225.57
Nong Phuk Chi_B 9,960.79 15,470,193.91 773,509.69
L53D 1,086.27 1,605,791.32 80,289.56
รวม
4,851,191.79
7,661,598,587.08
802,820,777.86
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
25,843,538,370.93
3,071,774,427.31
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
238,007.00
391,426,907.22
28,658,349.78
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
282,971.00
465,374,814.03
24,398,754.82
-3) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ
219,385.00
302,381,877.60
21,451,422.62
-4) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ
286,235.00
441,424,690.11
34,478,097.91
-5) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
124,469.00
205,622,515.20
15,872,544.15
-6) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
155,046.00
256,135,652.19
19,771,786.38
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ