รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
มิถุนายน 2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 1,189.79 1,139,942.00 185,845,428.23 23,230,678.53
เอราวัณ 5,700.72 5,637,569.00 919,096,256.61 114,887,032.09
ดารา 1,198.99 1,184,123.00 193,048,283.16 24,131,035.39
ปลาทอง 3,704.07 3,547,005.00 578,270,353.35 72,283,794.17
กะพง 3,130.72 3,002,399.00 489,482,910.40 61,185,363.81
ปลาแดง 235.46 250,788.00 40,886,118.12 5,110,764.77
สตูล 5,260.32 5,578,061.00 909,394,631.66 113,674,328.97
SW. platong 1,616.80 1,548,810.00 252,503,423.59 31,562,927.95
Pakarang South 1,195.32 1,193,481.00 194,573,923.51 24,321,740.44
SW Platong_U2 380.60 364,604.00 59,441,608.88 7,430,201.11
Pladang_PLCPP2 459.17 439,262.00 71,613,147.42 8,951,643.43
ตราดใต้ 11.51 11,987.00 1,954,247.81 244,280.98
Platong U3 5.08 4,864.00 792,980.84 99,122.61
บรรพต 1,808.94 2,049,494.00 334,130,236.51 41,766,279.56
Kaphong U3 322.84 310,053.00 50,548,126.62 6,318,515.83
G8/50 63.93 62,078.00 11,227,563.65 561,378.19
North West Moragot 184.96 195,305.00 34,760,247.19 4,345,030.90
สุราษฏร์ 61.63 59,343.00 9,674,724.90 1,209,340.62
ปลาหมึก 1,084.27 1,040,190.00 169,582,799.82 21,197,849.97
N Kung 0.58 550.00 89,666.84 11,208.36
ยูงทอง 96.19 91,611.00 14,935,396.30 746,769.82
ปะการัง 745.39 712,394.00 116,142,021.25 14,517,752.66
จักรวาล 3,037.00 3,180,286.00 518,483,934.75 64,810,491.84
ฟูนาน 1,069.12 1,119,401.00 182,496,616.67 22,812,077.08
โกมินทร์ 704.78 739,182.00 120,509,284.97 15,063,660.62
บรรพตใต้ 548.28 424,541.00 69,213,173.95 8,651,646.74
โกมินทร์ใต้ 1,600.92 1,678,435.00 273,636,265.11 34,204,533.14
ไพลิน 1,858.89 1,872,595.00 333,283,147.28 41,660,393.41
มรกต 3,968.90 3,998,553.00 711,659,663.95 88,957,457.99
อาทิตย์ 6,987.17 6,767,916.00 1,224,060,177.18 153,007,522.15
ปลาทองใต้ 27.58 26,438.00 4,310,203.00 538,775.38
บงกช 10,433.99 10,090,262.00 1,756,252,885.27 219,531,610.65
ทานตะวัน 119.70 129,739.00 17,258,219.10 2,119,390.61
สิริกิติ์ 429.84 511,150.81 68,458,515.50 8,557,314.44
น้ำพอง 263.82 254,172.00 35,172,092.60 4,396,511.58
สินภูฮ่อม_E5N 380.84 376,147.00 57,775,109.06 7,221,888.63
สตูลใต้ 105.52 114,217.00 18,620,866.04 2,327,608.26
จักรวาลตะวันตก 2,250.17 2,355,910.00 384,085,420.85 48,010,677.61
ไพลินเหนือ 5,446.12 5,589,641.00 994,840,392.43 124,355,049.05
ยะลา U2 145.56 139,768.00 22,786,460.90 2,848,307.62
ยะลา 3 278.23 269,509.00 43,938,213.98 5,492,276.75
ยะลา 10A 225.72 216,674.00 35,324,492.23 4,415,561.53
เบญจมาศ 1,319.14 1,438,903.00 191,406,618.21 23,505,634.45
เบญจมาศเหนือ 12.16 13,303.00 1,769,599.65 217,315.17
มะลิวัลย์ 1,162.25 1,267,136.00 168,557,725.28 20,699,682.76
ราชพฤกษ์ 16.14 17,486.00 2,326,033.18 290,754.15
ตราด U3 1,414.11 1,499,844.00 244,520,467.23 30,565,058.41
ชบา 80.69 76,698.00 10,202,567.37 1,252,923.34
สินภูฮ่อม_EU1 1,523.37 1,504,588.00 231,100,436.25 28,887,554.53
ลันตา 58.24 63,479.00 8,444,141.63 591,843.57
สุรินทร์ 3.83 4,182.00 556,300.51 38,990.69
กะพง 10A 67.33 64,672.00 10,543,514.96 1,317,939.37
บงกชใต้ 10,111.74 10,109,194.00 2,807,532,796.40 350,941,599.55
รวม
84,108.43
84,337,934.81
15,187,119,432.15
1,895,079,091.23
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
4,810,580.00
66,465,378.60
8,308,172.33
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 46,368.00 70,397,275.59 8,799,659.47
เอราวัณ 176,928.00 268,575,440.57 33,571,930.09
ดารา 36,753.00 55,781,371.17 6,972,671.40
ปลาทอง 186,804.00 283,556,814.18 35,444,601.79
กะพง 66,824.00 101,474,141.52 12,684,267.69
ปลาแดง 2,669.00 4,054,207.47 506,775.95
สตูล 156,826.00 238,067,902.07 29,758,487.77
SW. platong 188,307.00 285,835,994.06 35,729,499.27
Pakarang South 33,774.00 51,259,904.96 6,407,488.14
SW Platong_U2 50,479.00 76,626,860.04 9,578,357.51
Pladang_PLCPP2 13,501.00 20,470,984.46 2,558,873.06
ตราดใต้ 3,832.00 5,835,431.37 729,428.91
Platong U3 897.00 1,362,226.05 170,278.25
บรรพต 84,224.00 127,862,170.92 15,982,771.37
G8/50 10,000.00 15,081,202.00 754,060.09
North West Moragot 7,868.00 12,018,781.52 1,502,347.69
ปะการัง 193.00 292,760.25 36,595.03
จักรวาล 163,783.00 248,619,563.97 31,077,445.49
ฟูนาน 39,090.00 59,385,724.00 7,423,215.51
โกมินทร์ 37,232.00 56,499,340.07 7,062,417.52
บรรพตใต้ 14,073.00 21,364,455.67 2,670,556.98
โกมินทร์ใต้ 140,055.00 212,542,459.22 26,567,807.42
ไพลิน 47,681.00 72,859,233.83 9,107,404.23
มรกต 223,241.00 341,069,488.92 42,633,686.12
อาทิตย์ 280,063.00 424,214,406.17 53,026,800.77
ปลาทองใต้ 919.00 1,395,063.50 174,382.94
บงกช 390,028.00 577,161,299.13 72,145,162.39
สินภูฮ่อม_E5N 1,365.75 2,084,550.70 260,568.82
สตูลใต้ 219.00 332,199.57 41,524.95
จักรวาลตะวันตก 495.00 750,900.49 93,862.57
ไพลินเหนือ 241,657.00 369,197,468.54 46,149,683.57
ตราด U3 77,778.00 118,096,314.86 14,762,039.36
ตราด 11A 301.00 456,593.33 57,074.17
สินภูฮ่อม_EU1 5,462.94 8,338,111.11 1,042,263.91
บงกชใต้ 310,038.00 457,160,217.59 57,145,027.20
รวม
3,039,728.69
4,590,080,858.87
572,629,017.40
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 2,688.00 4,248,735.70 531,091.97
ปลาทอง 41,182.00 65,097,688.01 8,137,211.00
กะพง 90,617.00 143,240,513.65 17,905,064.21
ปลาแดง 708.00 1,123,258.89 140,407.37
SW. platong 11,449.00 18,101,702.60 2,262,712.82
SW Platong_U2 3,127.00 4,943,710.85 617,963.86
L53G 14,416.68 21,562,181.52 1,078,109.07
มโนราห์ 262,447.00 425,075,459.16 32,272,829.68
Platong U3 56.00 88,528.25 11,066.03
Wang Phai Sung 2,031.43 3,033,197.44 151,659.87
นงเยาว์ 230,471.00 373,285,143.85 27,003,168.50
Kaphong U3 32,227.00 50,937,160.44 6,367,145.06
WBEXT-3 5,272.31 7,858,130.63 392,906.53
สุราษฏร์ 4,661.00 7,357,401.15 919,675.15
ปลาหมึก 216,882.00 342,869,665.89 42,858,708.24
N Kung 7,278.00 11,510,268.71 1,438,783.59
ปะการัง 74,167.00 117,244,644.87 14,655,580.62
ปลาทองใต้ 50.00 79,078.95 9,884.86
สิริกิติ์ 524,110.35 757,897,317.56 94,737,164.69
บึงหญ้า 9,821.80 14,980,213.29 749,010.66
Bung Maung 5,724.93 8,731,660.95 436,583.05
อู่ทอง 3,264.01 4,934,429.96 246,721.50
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,306.53 3,343,432.73 167,171.65
จัสมิน 430,311.00 679,305,509.98 84,913,188.75
ยะลา U2 16,653.00 26,333,443.67 3,291,680.45
ยะลา 3 37,755.00 59,677,908.35 7,459,738.54
ยะลา 10A 15,535.00 24,572,138.08 3,071,517.25
เบญจมาศ 679,355.00 1,087,636,207.91 133,566,850.28
เบญจมาศเหนือ 13,457.00 21,536,527.80 2,644,787.07
มะลิวัลย์ 76,375.00 122,225,258.31 15,009,837.53
บึงหญ้าหนองสา 13,214.97 20,155,469.90 1,007,773.50
กำแพงแสน 4,233.99 6,400,802.01 320,040.09
สังขจาย 3,381.30 5,128,955.36 256,447.76
ลันตา 147,440.00 236,024,226.89 16,542,761.55
บัวหลวง 280,638.00 425,575,796.33 33,058,920.76
สุรินทร์ 58,928.00 94,315,580.76 6,610,508.52
นาสนุ่นตะวันออก 42,849.57 63,347,438.50 3,167,371.94
บูรพา 317.23 489,796.52 24,489.83
กะพง 10A 6,054.00 9,575,300.43 1,196,912.56
Songkhla D 130,125.00 211,725,323.96 16,676,501.52
Songkhla E 169,971.00 276,558,424.89 21,783,067.36
L53A 1,121.33 1,646,364.53 82,318.22
แอล 33 665.96 982,493.48 49,124.67
Nong Phuk Chi_A 12,297.13 18,590,395.71 929,519.78
Nong Phuk Chi_B 6,128.80 9,265,318.53 463,265.93
L53D 1,101.73 1,590,769.11 79,538.45
รวม
3,692,867.03
5,790,202,976.06
605,296,782.29
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
25,633,868,645.68
3,081,313,063.25
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
262,447.00
425,075,459.16
32,272,829.68
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
230,471.00
373,285,143.85
27,003,168.50
-3) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ
280,638.00
425,575,796.33
33,058,920.76
-4) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
130,125.00
211,725,323.96
16,676,501.52
-5) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
169,971.00
276,558,424.89
21,783,067.36
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ