รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
พฤษภาคม 2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 1,093.12 1,063,866.00 173,442,712.30 21,680,339.04
เอราวัณ 5,867.82 5,826,190.00 949,847,251.39 118,730,906.43
ดารา 658.18 640,934.00 104,491,854.58 13,061,481.83
ปลาทอง 3,749.26 3,635,988.00 592,777,305.24 74,097,163.15
กะพง 3,627.60 3,514,544.00 572,978,217.05 71,622,277.14
ปลาแดง 340.92 365,795.00 59,635,778.33 7,454,472.29
สตูล 5,521.46 5,911,220.00 963,709,743.34 120,463,717.92
SW. platong 1,578.62 1,535,511.00 250,335,279.64 31,291,909.96
Pakarang South 1,259.98 1,279,850.00 208,654,713.41 26,081,839.17
SW Platong_U2 359.82 349,867.00 57,039,026.93 7,129,878.37
Pladang_PLCPP2 40.59 39,339.00 6,413,460.77 801,682.60
ตราดใต้ 846.85 872,526.00 142,248,437.30 17,781,054.67
Platong U3 5.49 5,347.00 871,724.62 108,965.58
บรรพต 1,731.91 1,983,382.00 323,351,957.49 40,418,994.68
Kaphong U3 538.89 518,149.00 84,474,142.35 10,559,267.79
G8/50 152.22 148,704.00 26,894,932.58 1,344,746.63
North West Moragot 173.60 182,167.00 32,421,955.14 4,052,744.40
สุราษฏร์ 222.82 214,469.00 34,965,009.75 4,370,626.22
ปลาหมึก 1,717.05 1,651,918.00 269,313,182.70 33,664,147.83
N Kung 0.17 157.00 25,595.81 3,199.48
ยูงทอง 139.90 133,967.00 21,840,720.39 1,092,036.02
ปะการัง 843.45 807,425.00 131,634,982.21 16,454,372.77
จักรวาล 3,470.94 3,578,040.00 583,330,008.02 72,916,251.00
ฟูนาน 1,675.43 1,725,706.00 281,342,884.60 35,167,860.58
โกมินทร์ 456.56 470,299.00 76,673,128.15 9,584,141.02
บรรพตใต้ 539.14 385,706.00 62,881,880.61 7,860,235.08
โกมินทร์ใต้ 893.24 921,162.00 150,177,593.56 18,772,199.20
ไพลิน 2,115.07 2,131,802.00 379,416,627.70 47,427,078.46
มรกต 3,659.56 3,690,614.00 656,852,896.29 82,106,612.04
อาทิตย์ 6,748.67 6,589,937.00 1,191,870,503.69 148,983,812.96
ปลาทองใต้ 52.89 51,381.00 8,376,675.26 1,047,084.41
บงกช 15,823.86 15,312,234.00 2,659,441,451.89 332,430,181.49
ทานตะวัน 144.12 156,180.00 20,775,469.67 2,508,915.28
สิริกิติ์ 714.45 832,982.87 92,589,498.02 11,573,687.26
น้ำพอง 265.70 255,934.00 37,075,930.10 4,634,491.26
สินภูฮ่อม_E5N 244.86 241,888.00 38,161,496.60 4,770,187.07
สตูลใต้ 403.87 434,439.00 70,826,850.83 8,853,356.36
จักรวาลตะวันตก 2,385.08 2,458,231.00 400,766,874.87 50,095,859.36
ไพลินเหนือ 4,909.26 5,014,387.00 892,457,088.19 111,557,136.02
ยะลา U2 147.56 142,121.00 23,170,071.90 2,896,258.99
ยะลา 3 576.75 559,323.00 91,186,764.28 11,398,345.54
ยะลา 10A 269.63 259,397.00 42,289,648.55 5,286,206.07
เบญจมาศ 1,137.17 1,244,096.00 165,492,884.57 19,985,474.88
เบญจมาศเหนือ 7.35 8,042.00 1,069,767.74 129,188.73
มะลิวัลย์ 1,344.99 1,471,192.00 195,701,784.94 23,633,602.84
ราชพฤกษ์ 8.39 9,085.00 1,208,510.32 151,063.79
ตราด U3 1,382.45 1,480,003.00 241,285,777.09 30,160,722.13
ชบา 272.09 260,323.00 34,628,842.30 4,181,894.95
สินภูฮ่อม_EU1 979.46 967,553.00 152,646,144.18 19,080,768.03
ลันตา 65.02 71,112.00 9,459,503.13 638,770.08
สุรินทร์ 6.79 7,416.00 986,495.60 66,614.90
บูรพา 0.04 61.95 1,705.31 85.27
กะพง 10A 34.53 33,207.00 5,413,757.14 676,719.65
บงกชใต้ 10,365.88 10,317,495.00 2,867,490,829.62 358,436,353.70
รวม
91,570.49
91,762,664.81
16,442,417,328.04
2,049,276,982.37
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
8,225,980.00
113,675,487.94
14,209,436.00
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 38,061.00 63,565,936.54 7,945,742.08
เอราวัณ 178,868.00 298,622,251.33 37,327,781.43
ดารา 21,041.00 35,110,473.80 4,388,809.23
ปลาทอง 125,100.00 208,880,526.32 26,110,065.81
กะพง 80,053.00 133,715,727.86 16,714,465.99
ปลาแดง 1,896.00 3,158,613.15 394,826.65
สตูล 156,951.00 261,975,758.28 32,746,969.79
SW. platong 157,609.00 263,190,396.41 32,898,799.56
Pakarang South 38,692.00 64,651,108.21 8,081,388.54
SW Platong_U2 42,897.00 71,632,187.98 8,954,023.50
Pladang_PLCPP2 1,069.00 1,785,208.69 223,151.09
ตราดใต้ 12,991.00 21,696,759.37 2,712,094.92
Platong U3 807.00 1,348,282.96 168,535.39
บรรพต 76,593.00 127,881,191.04 15,985,148.90
North West Moragot 9,999.00 16,863,200.04 2,107,900.01
ปะการัง 9,476.00 15,851,353.76 1,981,419.22
จักรวาล 156,916.00 261,871,702.63 32,733,962.85
ฟูนาน 64,422.00 107,604,545.90 13,450,568.24
โกมินทร์ 30,517.00 50,947,133.79 6,368,391.73
บรรพตใต้ 8,838.00 14,702,706.11 1,837,838.26
โกมินทร์ใต้ 62,045.00 103,489,582.55 12,936,197.83
ไพลิน 50,124.00 84,354,424.46 10,544,303.06
มรกต 168,438.00 283,483,928.33 35,435,491.04
อาทิตย์ 280,203.00 470,653,151.24 58,831,643.90
ปลาทองใต้ 2,111.00 3,530,600.69 441,325.09
บงกช 495,160.00 808,775,374.51 101,096,921.81
สินภูฮ่อม_E5N 453.06 760,731.16 95,091.39
สตูลใต้ 7,592.00 12,711,757.84 1,588,969.74
จักรวาลตะวันตก 45.00 74,768.01 9,346.00
ไพลินเหนือ 186,919.00 314,731,995.01 39,341,499.38
ตราด U3 72,880.00 121,703,219.27 15,212,902.42
ตราด 11A 471.00 788,171.04 98,521.40
สินภูฮ่อม_EU1 1,812.21 3,042,874.24 380,359.29
บงกชใต้ 455,142.00 742,323,903.87 92,790,487.99
รวม
2,996,191.27
4,975,479,546.39
621,934,943.53
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 3,560.00 6,230,194.03 778,774.27
ปลาทอง 62,709.00 109,727,202.41 13,715,900.33
กะพง 128,180.00 224,300,414.17 28,037,551.77
ปลาแดง 133.00 232,721.11 29,090.14
SW. platong 15,776.00 27,605,127.01 3,450,640.89
SW Platong_U2 4,294.00 7,513,822.55 939,227.82
L53G 15,643.51 25,097,703.86 1,254,885.18
Platong U3 80.00 139,978.58 17,497.32
Wang Phai Sung 5,406.04 8,935,840.98 446,792.05
นงเยาว์ 219,872.00 391,539,372.66 27,959,170.77
Kaphong U3 57,355.00 100,359,827.81 12,544,978.49
WBEXT-3 4,174.36 6,650,509.26 332,525.48
วาสนา 233,389.00 352,177,209.38 25,598,031.45
สุราษฏร์ 9,992.00 17,484,320.94 2,185,540.12
ปลาหมึก 348,048.00 609,036,879.26 76,129,609.92
N Kung 2,995.00 5,243,162.48 655,395.31
ปะการัง 90,788.00 158,856,355.15 19,857,044.40
ปลาทองใต้ 264.00 461,952.85 57,744.10
สิริกิติ์ 849,579.85 1,341,028,982.54 167,628,622.84
บึงหญ้า 9,819.60 16,062,007.77 803,100.38
Bung Maung 7,094.10 11,603,885.62 580,194.28
อู่ทอง 4,054.60 6,566,152.24 328,307.62
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,522.74 3,906,662.64 195,333.14
จัสมิน 224,669.00 391,981,913.13 48,997,739.14
ยะลา U2 24,657.00 43,154,924.42 5,394,365.55
ยะลา 3 62,033.00 108,565,661.53 13,570,707.69
ยะลา 10A 21,962.00 38,436,524.04 4,804,565.51
เบญจมาศ 603,940.00 1,065,453,497.70 128,667,731.96
เบญจมาศเหนือ 13,717.00 24,192,233.68 2,921,535.14
มะลิวัลย์ 55,990.00 98,803,335.31 11,931,821.61
บึงหญ้าหนองสา 16,155.01 26,424,904.90 1,321,245.25
กำแพงแสน 876.24 1,419,012.85 70,950.64
สังขจาย 3,609.20 5,863,496.58 293,174.84
ลันตา 129,771.00 228,973,158.68 15,461,827.13
บัวหลวง 286,994.00 481,056,071.07 37,587,364.57
สุรินทร์ 58,692.00 103,552,656.86 6,992,580.65
นาสนุ่นตะวันออก 41,287.31 65,355,011.86 3,267,750.59
บูรพา 3,116.52 5,179,193.85 258,959.70
กะพง 10A 6,536.00 11,437,873.18 1,429,734.15
Songkhla D 99,483.00 177,906,151.15 13,725,905.17
Songkhla E 179,541.00 321,074,437.68 24,771,697.09
L53A 1,976.22 3,105,795.02 155,289.76
แอล 33 4,302.40 6,873,845.70 343,692.32
Nong Phuk Chi_A 13,960.23 22,607,664.63 1,130,383.23
Nong Phuk Chi_B 6,859.78 11,108,959.35 555,447.97
L53D 1,234.62 1,905,299.55 95,264.97
รวม
3,937,092.32
6,675,191,908.02
707,275,692.70
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
28,206,764,270.39
3,392,697,054.60
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
219,872.00
391,539,372.66
27,959,170.77
-2) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ
233,389.00
352,177,209.38
25,598,031.45
-3) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ
286,994.00
481,056,071.07
37,587,364.57
-4) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
99,483.00
177,906,151.15
13,725,905.17
-5) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
179,541.00
321,074,437.68
24,771,697.09
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ