รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
เมษายน 2561  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
ตราด 185.08 178,914.00 29,559,491.21 3,694,936.40
เอราวัณ 3,956.68 4,155,728.00 686,593,588.40 85,824,198.54
ดารา 841.70 870,512.00 143,822,684.69 17,977,835.58
ปลาทอง 2,618.89 2,528,748.00 417,790,135.32 52,223,766.92
กะพง 2,065.23 1,984,506.00 327,872,540.19 40,984,067.52
ปลาแดง 184.20 196,292.00 32,430,618.33 4,053,827.30
สตูล 5,030.17 5,360,293.00 885,607,240.33 110,700,905.04
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 760.50 735,028.00 121,438,533.05 15,179,816.63
ปะการังใต้ 1,674.08 1,787,917.00 295,392,852.65 36,924,106.58
ปลาทอง U2 ตะวันตกเฉียงใต้ 206.81 199,940.00 33,033,327.03 4,129,165.88
ปลาแดง 336.16 325,022.00 53,698,899.76 6,712,362.47
ตราดใต้ 334.49 354,209.00 58,521,064.98 7,315,133.12
ปลาทอง U3 64.53 62,356.00 10,302,221.37 1,287,777.67
บรรพต 2,370.52 2,569,588.00 424,537,564.93 53,067,195.61
กะพง U3 400.74 383,392.00 63,342,569.35 7,917,821.17
G8/50 43.41 42,291.00 8,190,396.48 409,519.82
North West Moragot 15.38 16,520.00 2,406,336.24 300,792.03
North Trat U3 1,285.01 1,243,405.00 205,430,649.16 25,678,831.15
สุราษฏร์ 694.00 662,450.00 109,447,471.69 13,680,933.96
North Trat U5 100.65 97,395.00 16,091,231.80 2,011,403.98
S1_EGAT 201.12 228,258.00 10,421,778.65 1,302,722.33
S1_Nongtoom-A 42.23 57,674.00 1,960,915.86 245,114.48
S1_เสาเถียร 48.18 72,458.73 3,849,043.91 481,130.49
S1_Pratu Tao-A 4.86 7,897.60 386,271.81 48,283.98
S1_Thai Housewives 1.68 2,293.38 438,081.07 54,760.13
S1_NGV 219.85 201,818.00 39,148,897.82 4,893,612.23
ปลาหมึก 1,643.26 1,570,656.00 259,497,815.83 32,437,226.98
กุ้ง 20.89 19,975.00 3,300,193.60 412,524.20
ยุงทอง 144.34 138,201.00 22,833,044.05 1,141,652.20
ปะการัง 1,230.47 1,177,349.00 194,517,127.85 24,314,640.98
จักรวาล 2,126.95 2,253,042.00 372,239,037.68 46,529,879.71
ฟูนาน 1,610.80 1,706,902.00 282,007,862.21 35,250,982.78
โกมินทร์ 270.45 286,413.00 47,320,067.49 5,915,008.44
บรรพตใต้ 234.00 230,843.00 38,139,003.26 4,767,375.41
โกมินทร์ใต้ 1,510.97 1,601,027.00 264,515,597.04 33,064,449.63
ไพลิน 2,826.38 2,795,888.00 407,254,637.86 50,906,829.73
มรกต 3,271.20 3,236,751.00 471,471,624.16 58,933,953.02
อาทิตย์ 6,379.69 6,210,333.00 1,202,508,515.61 150,313,564.45
ปลาทองใต้ 5.14 4,917.00 812,368.06 101,546.01
บงกช 11,487.98 11,150,071.00 2,339,102,034.64 292,387,754.33
น้ำพอง 279.10 268,960.00 43,511,783.99 5,438,973.00
สินภูฮ่อม 580.70 573,034.00 94,325,791.56 11,790,723.94
จักรวาลตะวันตก 729.38 771,753.00 127,506,098.00 15,938,262.25
ไพลินเหนือ 6,303.04 6,353,292.00 925,433,219.31 115,679,152.41
ยะลา U2 259.46 248,536.00 41,062,173.49 5,132,771.69
ยะลา U3 461.24 441,131.00 72,881,987.52 9,110,248.44
ยะลา 10A 344.79 330,374.00 54,583,136.86 6,822,892.11
เบญจมาศ 177.61 190,937.00 25,570,760.39 2,400,665.02
เบญจมาศเหนือ 23.24 24,986.00 3,346,187.58 314,150.83
มะลิวัลย์ 253.75 272,853.00 36,541,155.88 3,430,600.94
ตราด U3 1,784.67 1,901,681.00 314,188,508.43 39,273,563.55
ตราด 11A 225.24 240,036.00 39,657,835.78 4,957,229.47
ชบา 188.77 180,761.00 24,207,965.01 2,272,721.42
สินภูฮ่อม 2,322.78 2,292,137.00 377,303,330.90 47,162,916.37
ลันตา 6.21 6,674.00 893,798.77 48,167.47
สุรินทร์ 1.02 1,090.00 145,975.52 7,866.73
กะพง 10A 184.94 177,365.00 29,303,571.32 3,662,946.42
บงกตใต้ 9,150.12 9,109,211.00 2,418,903,613.15 302,362,951.64
รวม
79,724.71
80,092,084.71
14,516,600,228.88
1,809,384,212.58
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
6,381,860.00
88,174,968.71
11,021,871.09
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
ตราด 6,395.00 13,391,187.30 1,673,898.42
เอราวัณ 206,616.00 433,172,484.27 54,146,560.54
ดารา 45,055.00 94,520,533.82 11,815,066.75
ปลาทอง 186,712.00 391,477,545.95 48,934,693.24
กะพง 8,674.00 18,180,019.38 2,272,502.43
ปลาแดง 1,863.00 3,912,171.83 489,021.47
สตูล 196,029.00 410,932,873.19 51,366,609.18
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 96,691.00 202,604,216.62 25,325,527.08
ปะการังใต้ 78,422.00 164,427,340.14 20,553,417.51
ปลาทอง U2 ตะวันตกเฉียงใต้ 26,772.00 56,100,626.16 7,012,578.28
ปลาแดง 10,793.00 22,607,398.92 2,825,924.86
ตราดใต้ 3,466.00 7,261,967.64 907,745.96
ปลาทอง U3 19,552.00 40,979,253.17 5,122,406.64
บรรพต 86,199.00 180,781,876.08 22,597,734.52
North West Moragot 718.00 1,516,294.12 189,536.76
North Trat U3 56,304.00 118,038,968.63 14,754,871.08
North Trat U5 4,417.00 9,258,240.58 1,157,280.09
จักรวาล 58,849.00 123,381,876.10 15,422,734.52
ฟูนาน 91,080.00 191,051,002.93 23,881,375.36
โกมินทร์ 19,989.00 41,882,816.78 5,235,352.09
บรรพตใต้ 6,240.00 13,103,280.03 1,637,909.99
โกมินทร์ใต้ 148,360.00 311,195,547.74 38,899,443.48
ไพลิน 76,370.00 161,210,505.78 20,151,313.23
มรกต 170,480.00 359,585,150.86 44,948,143.86
อาทิตย์ 310,097.00 659,582,386.27 82,447,798.28
สินภูฮ่อม 1,919.32 3,958,253.21 494,781.64
จักรวาลตะวันตก 170.00 355,419.36 44,427.42
ไพลินเหนือ 213,846.00 451,143,119.81 56,392,889.98
ตราด U3 64,256.00 134,805,068.23 16,850,633.53
ตราด 11A 7,492.00 15,712,071.91 1,964,009.00
สินภูฮ่อม 7,677.24 15,832,930.45 1,979,116.32
รวม
2,211,503.56
4,651,962,427.26
581,495,303.51
น้ำมันดิบ      
ตราด 1,074.00 2,381,090.05 297,636.27
ปลาทอง 28,922.00 64,074,730.31 8,009,341.27
กะพง 141,856.00 314,681,432.84 39,335,179.12
ปลาแดง 1,636.00 3,626,038.33 453,254.79
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ 14,383.00 31,870,072.96 3,983,759.12
ปลาทอง U2 ตะวันตกเฉียงใต้ 4,202.00 9,310,374.37 1,163,796.79
L53G 10,663.68 21,028,266.06 1,051,413.33
ปลาทอง U3 3,198.00 7,084,517.08 885,564.65
วังไผ่สูง 1,753.59 3,606,685.19 180,334.26
นงเยาว์ 262,380.00 586,137,635.07 44,376,551.71
กะพง U3 82,790.00 183,609,335.81 22,951,166.99
WBEXT-3 21,402.19 41,587,773.86 2,079,388.69
วาสนา 200,997.00 386,419,888.15 26,385,951.23
L33-8 15,698.02 30,982,404.21 1,549,120.21
North Trat U3 8,518.00 18,871,142.17 2,358,892.79
สุราษฏร์ 64,629.00 143,234,507.09 17,904,313.39
North Trat U5 941.00 2,083,821.98 260,477.74
หนองผักชี_ซี 23,966.97 47,610,832.92 2,380,541.65
ปลาหมึก 186,489.00 413,675,922.50 51,709,490.31
กุ้ง 8,334.00 18,460,104.95 2,307,513.12
ปะการัง 245,862.00 545,328,257.23 68,166,032.15
ปลาทองใต้ 300.00 663,641.70 82,955.21
สิริกิติ์ 826,596.22 1,614,466,275.09 201,808,284.39
บึงหญ้า 8,757.16 17,575,862.84 878,793.14
อู่ทอง 3,362.64 6,679,945.93 333,997.30
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,525.53 4,737,815.09 236,890.75
จัสมิน 209,453.00 451,779,878.75 56,472,484.84
ยะลา U2 75,827.00 168,204,717.47 21,025,589.68
ยะลา U3 143,784.00 318,941,499.55 39,867,687.45
ยะลา 10A 65,310.00 144,878,709.60 18,109,838.71
เบญจมาศ 317,036.00 659,705,602.22 61,935,278.39
เบญจมาศเหนือ 16,184.00 33,964,954.30 3,188,738.87
จามจุรีเหนือ 2,131.00 4,606,210.63 432,445.83
มะลิวัลย์ 43,596.00 91,185,693.87 8,560,805.47
บึงหญ้าหนองสา 24,464.66 49,101,236.30 2,455,061.82
กำแพงแสน 4,450.44 8,840,891.12 442,044.56
สังขจาย 935.84 1,863,445.63 93,172.28
ลันตา 57,741.00 120,067,664.82 6,470,534.26
บัวหลวง 200,739.00 421,002,617.87 29,064,142.18
สุรินทร์ 28,598.00 59,564,765.19 3,209,988.75
นาสนุนตะวันออก 3,071.29 5,909,935.09 295,496.76
บ่อรังเหนือ 1,610.76 2,928,371.21 146,418.56
กะพง 10A 12,946.00 28,719,956.33 3,589,994.55
สงขลา ดี 89,626.00 195,139,376.05 13,573,969.04
สงขลา อี 119,805.00 260,846,996.94 18,144,616.07
L53A 3,271.20 6,299,802.97 314,990.17
หนองผักชี_เอ 12,552.17 24,935,130.89 1,246,756.54
หนองผักชี_บี 1,390.04 2,761,338.75 138,066.94
L53D 1,420.19 2,680,750.58 134,037.54
รวม
3,607,179.59
7,583,717,919.91
790,042,799.63
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
26,840,455,544.76
3,191,944,186.81
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
262,380.00
586,137,635.07
44,376,551.71
-2) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ
200,997.00
386,419,888.15
26,385,951.23
-3) เบญจมาศ ส่งออกน้ำมันดิบ
206,080.00
419,871,389.95
39,418,873.11
-4) เบญจมาศเหนือ ส่งออกน้ำมันดิบ
8,196.00
16,698,689.40
1,567,726.53
-5) จามจุรีเหนือ ส่งออกน้ำมันดิบ
0.00
0.00
0.00
-6) มะลิวัลย์ ส่งออกน้ำมันดิบ
24,561.00
50,041,057.88
4,698,015.05
-7) ลันตา ส่งออกน้ำมันดิบ
38,201.00
77,831,458.50
4,194,394.21
-8) สุรินทร์ ส่งออกน้ำมันดิบ
18,134.00
36,946,563.40
1,991,077.32
-9) สงขลา ดี ส่งออกน้ำมันดิบ
89,626.00
195,139,376.05
13,573,969.04
-10) สงขลา อี ส่งออกน้ำมันดิบ
119,805.00
260,846,996.94
18,144,616.07
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ