รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
เมษายน 2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 939.03 921,501.00 150,232,860.93 18,779,107.62
เอราวัณ 5,652.03 5,594,866.00 912,134,360.91 114,016,795.12
ดารา 629.50 617,909.00 100,738,075.01 12,592,259.38
ปลาทอง 3,333.41 3,247,755.00 529,483,446.31 66,185,430.79
กะพง 3,448.10 3,356,213.00 547,165,419.12 68,395,677.39
ปลาแดง 130.03 138,938.00 22,651,145.51 2,831,393.19
สตูล 4,106.90 4,373,677.00 713,043,185.52 89,130,398.19
SW. platong 1,571.18 1,539,938.00 251,057,016.10 31,382,127.01
Pakarang South 919.39 923,585.00 150,572,616.70 18,821,577.09
SW Platong_U2 349.88 342,943.00 55,910,203.06 6,988,775.38
Pladang_PLCPP2 127.97 125,451.00 20,452,351.80 2,556,543.98
ตราดใต้ 972.78 1,003,393.00 163,583,762.83 20,447,970.35
Platong U3 5.66 5,540.00 903,189.52 112,898.69
บรรพต 1,580.52 1,795,969.00 292,797,903.65 36,599,737.96
Kaphong U3 546.91 527,730.00 86,036,138.54 10,754,517.32
G8/50 2.60 2,490.00 450,346.88 22,517.34
North West Moragot 185.61 200,763.00 35,731,658.21 4,466,457.27
สุราษฏร์ 216.56 208,887.00 34,054,972.94 4,256,871.62
ปลาหมึก 1,745.18 1,682,294.00 274,265,400.19 34,283,175.03
N Kung 0.10 95.00 15,487.91 1,935.99
ยูงทอง 207.86 199,394.00 32,507,323.45 1,649,971.63
ปะการัง 862.70 828,917.00 135,138,835.87 16,892,354.49
จักรวาล 2,069.67 2,131,112.00 347,436,468.03 43,429,558.50
ฟูนาน 2,237.62 2,306,498.00 376,029,752.84 47,003,719.11
โกมินทร์ 465.95 480,583.00 78,349,734.84 9,793,716.86
บรรพตใต้ 420.68 351,121.00 57,243,467.31 7,155,433.41
โกมินทร์ใต้ 696.46 719,405.00 117,285,028.79 14,660,628.60
ไพลิน 1,354.70 1,361,906.00 242,391,076.55 30,298,884.57
มรกต 2,392.66 2,411,404.00 429,179,995.94 53,647,499.49
อาทิตย์ 6,863.04 6,473,541.00 1,170,818,867.05 146,352,358.38
ปลาทองใต้ 67.65 66,154.00 10,785,126.31 1,348,140.79
บงกช 15,443.21 14,942,030.00 2,600,957,667.90 325,119,708.49
ทานตะวัน 275.76 296,432.00 39,432,155.37 4,851,842.66
สิริกิติ์ 679.33 789,506.46 88,330,866.10 11,041,358.27
น้ำพอง 278.70 268,504.00 39,413,138.30 4,926,642.29
สินภูฮ่อม_E5N 595.40 589,491.00 91,829,239.72 11,478,654.97
สตูลใต้ 159.64 173,504.00 28,286,461.22 3,535,807.66
จักรวาลตะวันตก 1,524.33 1,571,839.00 256,257,855.27 32,032,231.91
ไพลินเหนือ 4,563.45 4,698,211.00 836,184,305.02 104,523,038.13
ยะลา U2 159.61 154,362.00 25,165,729.48 3,145,716.19
ยะลา 3 669.63 651,860.00 106,273,126.92 13,284,140.87
ยะลา 10A 316.67 306,007.00 49,888,504.81 6,236,063.10
เบญจมาศ 945.66 1,028,056.00 136,754,682.05 16,826,678.49
เบญจมาศเหนือ 9.00 9,771.00 1,299,763.83 159,926.58
มะลิวัลย์ 1,083.05 1,178,494.00 156,766,335.97 19,288,968.34
ราชพฤกษ์ 15.05 16,180.00 2,152,305.67 269,038.21
ตราด U3 2,334.75 2,485,337.00 405,185,982.31 50,648,247.79
ตราด 11A 198.90 212,715.00 34,679,054.08 4,334,881.76
ชบา 350.50 336,210.00 44,723,528.35 5,502,907.99
สินภูฮ่อม_EU1 2,381.58 2,357,966.00 367,317,270.44 45,914,658.80
ลันตา 58.81 63,875.00 8,496,818.57 477,448.71
สุรินทร์ 3.33 3,631.00 483,005.06 27,140.76
บูรพา 4.42 7,493.30 206,266.06 10,313.30
กะพง 10A 33.39 32,196.00 5,248,933.20 656,116.65
บงกชใต้ 5,382.84 5,353,522.00 1,478,214,955.92 184,776,869.49
รวม
81,569.33
81,467,164.76
14,141,993,170.24
1,763,926,833.95
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
1,951,480.00
27,141,183.84
3,392,647.98
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 44,292.00 77,288,245.66 9,661,030.71
เอราวัณ 196,783.00 343,278,394.29 42,909,799.28
ดารา 31,800.00 55,470,519.95 6,933,815.01
ปลาทอง 133,260.00 232,433,179.47 29,054,147.45
กะพง 94,596.00 164,936,646.71 20,617,080.86
ปลาแดง 2,285.00 3,985,564.77 498,195.60
สตูล 154,720.00 269,939,673.66 33,742,459.22
SW. platong 156,573.00 273,168,673.77 34,146,084.22
Pakarang South 55,997.00 97,695,482.13 12,211,935.28
SW Platong_U2 38,503.00 67,169,279.34 8,396,159.93
Pladang_PLCPP2 2,541.00 4,433,265.26 554,158.15
ตราดใต้ 18,789.00 32,781,864.63 4,097,733.10
Platong U3 974.00 1,699,051.67 212,381.47
บรรพต 64,176.00 111,933,432.41 13,991,679.06
North West Moragot 9,192.00 16,082,164.05 2,010,270.51
ปะการัง 11,237.00 19,586,563.94 2,448,320.50
จักรวาล 85,586.00 149,293,686.55 18,661,710.82
ฟูนาน 97,010.00 169,188,944.73 21,148,618.10
โกมินทร์ 46,257.00 80,723,904.02 10,090,488.02
บรรพตใต้ 17,968.00 31,353,051.64 3,919,131.47
โกมินทร์ใต้ 43,528.00 75,938,361.08 9,492,295.14
ไพลิน 45,422.00 79,460,567.48 9,932,570.94
มรกต 122,551.00 214,492,019.23 26,811,502.41
อาทิตย์ 310,084.00 541,999,967.60 67,749,995.96
ปลาทองใต้ 2,341.00 4,083,609.14 510,451.15
บงกช 545,106.00 928,416,741.61 116,052,092.70
สินภูฮ่อม_E5N 1,590.19 2,780,509.35 347,563.68
สตูลใต้ 1,341.00 2,340,740.94 292,592.64
จักรวาลตะวันตก 90.00 157,100.43 19,637.56
ไพลินเหนือ 216,628.00 378,744,610.90 47,343,076.37
ตราด U3 108,723.00 189,552,329.85 23,694,041.24
ตราด 11A 9,181.00 16,013,336.13 2,001,667.02
สินภูฮ่อม_EU1 6,360.79 11,122,089.76 1,390,261.21
บงกชใต้ 140,015.00 238,759,570.64 29,844,946.33
รวม
2,815,499.98
4,886,303,142.79
610,787,893.11
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 3,809.00 6,917,443.99 864,680.50
ปลาทอง 81,113.00 147,142,262.71 18,392,782.84
กะพง 172,206.00 312,739,487.43 39,092,435.94
ปลาแดง 214.00 389,508.59 48,688.59
SW. platong 13,790.00 25,110,223.68 3,138,777.96
SW Platong_U2 3,429.00 6,249,218.43 781,152.30
L53G 12,738.58 21,244,041.84 1,062,202.08
มโนราห์ 270,053.00 490,709,120.48 37,579,465.07
Platong U3 80.00 144,985.80 18,123.23
Wang Phai Sung 6,152.20 10,540,463.97 527,023.20
นงเยาว์ 270,983.00 498,903,278.52 38,153,398.23
Kaphong U3 89,972.00 163,371,156.58 20,421,394.57
WBEXT-3 13,182.90 21,787,063.97 1,089,353.21
วาสนา 273,348.00 371,074,638.92 28,453,291.10
สุราษฏร์ 10,832.00 19,669,726.16 2,458,715.77
ปลาหมึก 385,758.00 700,484,367.34 87,560,545.92
N Kung 13,600.00 24,606,704.07 3,075,838.02
ยูงทอง 43,928.00 82,570,776.32 4,191,038.34
ปะการัง 99,688.00 181,031,902.60 22,628,987.83
ปลาทองใต้ 230.00 418,064.01 52,258.01
ทานตะวัน 180,063.00 325,258,672.70 40,020,736.61
สิริกิติ์ 824,740.89 1,358,608,547.83 169,826,068.48
บึงหญ้า 10,012.84 16,991,293.93 849,564.70
Bung Maung 6,606.75 11,211,329.50 560,566.48
อู่ทอง 4,466.34 7,491,283.44 374,564.16
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,813.86 4,474,315.40 223,715.78
จัสมิน 380,891.00 684,853,081.30 85,606,635.16
ยะลา U2 22,054.00 40,267,553.59 5,033,444.21
ยะลา 3 67,093.00 122,237,658.26 15,279,707.28
ยะลา 10A 23,495.00 42,824,445.29 5,353,055.67
เบญจมาศ 477,726.00 865,975,009.61 106,551,986.71
เบญจมาศเหนือ 11,102.00 20,115,373.09 2,475,051.76
จามจุรีเหนือ 1.00 1,819.07 223.82
มะลิวัลย์ 40,481.00 73,393,186.35 9,030,502.88
ราชพฤกษ์ 20,840.00 37,644,550.74 4,705,568.84
บึงหญ้าหนองสา 16,605.91 28,179,392.19 1,408,969.61
สังขจาย 2,381.25 4,006,298.79 200,314.94
ชบา 76,873.00 144,496,978.88 17,779,312.34
ลันตา 74,146.00 134,416,911.89 7,553,083.61
บัวหลวง 238,694.00 414,496,451.36 30,572,455.27
สุรินทร์ 37,990.00 68,851,865.22 3,868,887.39
นาสนุ่นตะวันออก 38,719.94 63,198,824.51 3,159,941.23
บูรพา 8,392.02 14,597,916.33 729,895.83
กะพง 10A 6,907.00 12,550,914.43 1,568,864.30
Songkhla D 104,584.00 193,338,628.25 15,438,942.21
Songkhla E 202,755.00 374,821,899.82 29,931,181.90
L53A 1,338.42 2,180,053.64 109,002.69
แอล 33 13,589.72 22,574,103.84 1,128,705.20
Nong Phuk Chi_A 11,796.70 19,786,318.56 989,315.93
Nong Phuk Chi_B 7,764.38 13,023,007.83 651,150.39
L53D 376.54 599,090.39 29,954.52
รวม
4,680,407.24
8,207,571,211.44
870,601,522.61
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
27,263,008,708.31
3,248,708,897.65
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
270,053.00
490,709,120.48
37,579,465.07
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
270,983.00
498,903,278.52
38,153,398.23
-3) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ
273,348.00
371,074,638.92
28,453,291.10
-4) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ
238,694.00
414,496,451.36
30,572,455.27
-5) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
104,584.00
193,338,628.25
15,438,942.21
-6) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
202,755.00
374,821,899.82
29,931,181.90
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ