รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
มีนาคม 2561  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 708.59 679,744.00 112,304,720.65 14,038,090.08
เอราวัณ 4,567.64 4,895,337.00 808,788,976.87 101,098,622.11
ดารา 708.15 749,813.00 123,881,254.57 15,485,156.82
ปลาทอง 3,309.64 3,176,064.00 524,737,225.04 65,592,153.13
กะพง 2,557.16 2,457,136.00 405,958,672.80 50,744,834.11
ปลาแดง 206.57 221,763.00 36,638,840.16 4,579,855.02
สตูล 4,903.48 5,271,819.00 870,989,902.27 108,873,737.78
SW. platong 1,067.73 1,024,848.00 169,321,492.14 21,165,186.52
Pakarang South 2,889.38 3,045,229.00 503,121,163.51 62,890,145.44
SW Platong_U2 285.33 273,888.00 45,250,734.59 5,656,341.82
Pladang_PLCPP2 497.26 477,457.00 78,883,631.20 9,860,453.90
ตราดใต้ 647.54 680,178.00 112,376,424.48 14,047,053.06
Platong U3 70.39 67,548.00 11,160,023.88 1,395,002.99
บรรพต 2,429.31 2,647,233.00 437,365,776.78 54,670,722.10
Kaphong U3 435.32 418,350.00 69,118,197.27 8,639,774.66
G8/50 21.44 20,694.00 4,007,757.31 200,387.87
North West Moragot 35.50 38,656.00 5,630,710.28 703,838.78
North Trat U3 1,671.78 1,604,501.00 265,089,558.12 33,136,194.77
สุราษฏร์ 173.19 166,409.00 27,493,462.62 3,436,682.83
North Trat U5 130.95 125,678.00 20,764,041.58 2,595,505.20
S1_EGAT 125.29 140,091.00 6,385,899.73 798,237.47
S1_Nongtoom-A 46.32 63,254.14 2,150,640.76 268,830.10
S1_Sao Thain-A 54.13 80,187.31 4,259,590.16 532,448.75
S1_Pratu Tao-A 6.45 512,887.97 512,887.97 64,111.00
S1_Thai Housewives 1.69 2,303.53 440,020.87 55,002.61
S1_NGV 131.16 146,078.00 28,291,861.16 3,536,482.65
ปลาหมึก 1,912.74 1,837,080.00 303,515,376.70 37,939,422.09
N Kung 2.35 2,268.00 374,710.34 46,838.79
ยูงทอง 135.18 129,895.00 21,460,758.30 1,073,037.94
ปะการัง 1,350.23 1,297,276.00 214,331,011.07 26,791,376.38
จักรวาล 1,972.65 2,070,916.00 342,148,872.03 42,768,609.01
ฟูนาน 1,834.68 1,926,888.00 318,353,113.19 39,794,139.15
โกมินทร์ 398.90 418,729.00 69,180,814.21 8,647,601.78
บรรพตใต้ 89.77 92,150.00 15,224,672.83 1,903,084.11
โกมินทร์ใต้ 1,648.64 1,731,671.00 286,100,102.27 35,762,512.78
ไพลิน 1,839.47 1,815,243.00 264,411,925.87 33,051,490.73
มรกต 2,221.95 2,193,582.00 319,521,541.29 39,940,192.66
อาทิตย์ 6,961.67 6,787,555.00 1,314,529,486.71 164,316,185.84
บงกช 15,024.18 14,457,311.00 3,025,988,924.59 378,248,615.57
น้ำพอง 209.73 202,059.00 30,838,668.90 3,854,833.61
สินภูฮ่อม_E5N 474.87 468,619.00 75,362,061.06 9,420,257.64
จักรวาลตะวันตก 2,158.68 2,266,060.00 374,389,822.17 46,798,727.77
ไพลินเหนือ 6,463.37 6,549,384.00 953,996,372.19 119,249,546.52
ยะลา U2 400.01 384,257.00 63,485,481.36 7,935,685.17
ยะลา 3 521.51 501,200.00 82,806,359.44 10,350,794.93
ยะลา 10A 749.84 720,329.00 119,010,020.13 14,876,252.52
เบญจมาศ 1,022.50 1,099,106.00 135,887,091.02 15,974,599.44
เบญจมาศเหนือ 15.88 17,043.00 2,107,097.67 247,705.95
มะลิวัลย์ 1,174.44 1,262,097.00 156,038,352.93 18,343,539.23
ตราด U3 2,225.14 2,390,445.00 394,940,239.21 49,367,529.91
ตราด 11A 280.47 301,375.00 49,792,032.28 6,224,004.03
ชบา 171.75 165,053.00 20,406,195.62 2,398,909.26
สินภูฮ่อม_EU1 1,899.48 1,874,476.00 301,448,244.21 37,681,030.52
ลันตา 37.57 40,376.00 4,991,854.45 285,789.86
สุรินทร์ 9.44 10,143.00 1,254,021.70 71,794.30
กะพง 10A 164.01 157,658.00 26,047,655.66 3,255,956.96
บงกชใต้ 9,942.58 9,927,899.00 2,552,716,987.11 319,089,623.39
รวม
90,995.07
92,085,289.96
16,515,583,333.28
2,059,774,539.41
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
4,082,900.00
56,411,387.87
7,051,423.49
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 15,207.00 29,803,157.19 3,725,394.67
เอราวัณ 168,471.00 330,130,611.03 41,266,326.40
ดารา 46,207.00 90,635,686.28 11,329,460.79
ปลาทอง 176,018.00 344,734,903.79 43,091,862.98
กะพง 18,208.00 35,650,724.32 4,456,340.54
ปลาแดง 12,023.00 23,616,323.55 2,952,040.44
สตูล 143,879.00 281,814,088.85 35,226,761.12
SW. platong 117,270.00 229,868,784.74 28,733,598.10
Pakarang South 128,704.00 252,268,476.04 31,533,559.51
SW Platong_U2 32,794.00 64,276,112.07 8,034,514.02
Pladang_PLCPP2 8,887.00 17,396,923.74 2,174,615.46
ตราดใต้ 10,192.00 19,996,309.11 2,499,538.66
Platong U3 13,702.00 26,802,481.43 3,350,310.19
บรรพต 94,075.00 184,325,806.11 23,040,725.77
North West Moragot 3,355.00 6,585,698.94 823,212.37
North Trat U3 63,197.00 123,793,847.50 15,474,230.94
North Trat U5 4,953.00 9,702,254.15 1,212,781.79
จักรวาล 99,294.00 194,712,233.44 24,339,029.20
ฟูนาน 68,965.00 135,157,041.47 16,894,630.18
โกมินทร์ 27,376.00 53,665,768.12 6,708,221.02
บรรพตใต้ 4,301.00 8,427,850.76 1,053,481.36
โกมินทร์ใต้ 141,841.00 277,885,852.26 34,735,731.53
ไพลิน 87,120.00 170,977,311.83 21,372,163.98
มรกต 159,444.00 312,935,507.21 39,116,938.40
อาทิตย์ 330,069.00 650,255,169.65 81,281,896.21
สินภูฮ่อม_E5N 1,913.54 3,717,122.57 464,640.30
ไพลินเหนือ 300,192.00 588,870,933.69 73,608,866.71
ตราด U3 85,899.00 168,354,824.41 21,044,353.07
ตราด 11A 9,197.00 18,016,366.16 2,252,045.77
สินภูฮ่อม_EU1 7,654.19 14,868,548.61 1,858,568.60
รวม
2,380,407.73
4,669,246,719.02
583,655,840.08
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 2,136.00 4,349,539.13 543,692.40
ปลาทอง 23,006.00 46,837,047.67 5,854,630.96
กะพง 126,315.00 257,174,244.34 32,146,780.56
ปลาแดง 1,034.00 2,104,948.51 263,118.57
SW. platong 18,333.00 37,325,562.99 4,665,695.38
SW Platong_U2 5,013.00 10,206,109.56 1,275,763.69
L53G 9,080.86 16,629,306.91 831,465.35
มโนราห์ 249,992.00 498,497,397.57 37,291,864.97
Platong U3 1,229.00 2,501,155.76 312,644.48
Wang Phai Sung 433.54 815,338.52 40,766.93
นงเยาว์ 262,460.00 540,251,023.49 41,091,020.40
Kaphong U3 81,581.00 166,076,899.84 20,759,612.49
WBEXT-3 24,389.36 43,974,029.44 2,198,701.47
วาสนา 201,483.00 352,122,409.70 24,070,951.82
L33-8 16,759.61 30,687,955.55 1,534,397.78
North Trat U3 8,163.00 16,617,963.35 2,077,245.41
สุราษฏร์ 25,556.00 52,036,031.58 6,504,503.95
North Trat U5 639.00 1,300,839.21 162,604.91
Nong Phuk Chi_C 15,349.83 28,300,947.91 1,415,047.40
ปลาหมึก 224,994.00 458,077,776.11 57,259,722.02
ยูงทอง 38,451.00 78,582,112.60 3,929,105.72
ปะการัง 206,655.00 420,758,124.35 52,594,765.54
สิริกิติ์ 671,851.81 1,222,290,937.43 152,786,367.17
บึงหญ้า 8,983.47 16,742,705.61 837,135.28
อู่ทอง 3,379.52 6,230,914.70 311,545.74
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,540.62 4,426,461.76 221,323.09
จัสมิน 365,716.00 716,301,930.85 89,537,741.36
ยะลา U2 69,491.00 141,466,209.76 17,683,276.23
ยะลา 3 134,508.00 273,824,857.47 34,228,107.19
ยะลา 10A 55,559.00 113,105,123.82 14,138,140.48
เบญจมาศ 528,922.00 1,062,927,557.73 124,955,518.87
เบญจมาศเหนือ 10,269.00 20,726,365.52 2,436,547.76
มะลิวัลย์ 41,600.00 83,702,934.35 9,839,940.19
บึงหญ้าหนองสา 24,988.22 46,571,160.96 2,328,558.05
กำแพงแสน 4,553.26 8,394,976.07 419,748.80
ชบา 54,926.00 112,251,986.08 13,196,106.42
ลันตา 92,106.00 185,131,440.12 10,599,004.65
บัวหลวง 270,909.00 518,054,593.97 39,826,476.50
สุรินทร์ 45,733.00 91,889,087.06 5,260,764.25
นาสนุ่นตะวันออก 1,345.07 2,399,769.68 119,988.48
บ่อรังเหนือ 6,257.84 10,563,154.69 528,157.81
กะพง 10A 5,582.00 11,373,022.15 1,421,627.77
Songkhla D 84,894.00 169,943,035.76 11,960,141.64
Songkhla E 130,313.00 260,863,981.18 18,358,917.44
L53A 1,165.69 2,084,100.48 104,205.02
Nong Phuk Chi_A 13,127.40 24,203,370.67 1,210,168.53
Nong Phuk Chi_B 4,353.57 8,026,797.96 401,339.90
L53D 1,944.20 3,402,330.17 170,116.51
รวม
4,178,071.85
8,182,125,570.09
849,705,067.33
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
29,423,367,010.26
3,500,186,870.31
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
249,992.00
498,497,397.57
37,291,864.97
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
262,460.00
540,251,023.49
41,091,020.40
-3) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ
201,483.00
352,122,409.70
24,070,951.82
-4) เบญจมาศ ส่งออกน้ำมันดิบ
206,222.00
419,500,545.64
49,315,598.19
-5) เบญจมาศเหนือ ส่งออกน้ำมันดิบ
6,688.00
13,604,851.32
1,599,357.59
-6) จามจุรีเหนือ ส่งออกน้ำมันดิบ
0.00
0.00
0.00
-7) มะลิวัลย์ ส่งออกน้ำมันดิบ
18,494.00
37,620,831.39
4,422,625.49
-8) ลันตา ส่งออกน้ำมันดิบ
36,616.00
74,484,933.61
4,264,354.87
-9) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ
270,909.00
518,054,593.97
39,826,476.50
-10) สุรินทร์ ส่งออกน้ำมันดิบ
17,403.00
35,401,499.33
2,026,779.76
-11) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
84,894.00
169,943,035.76
11,960,141.64
-12) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
130,313.00
260,863,981.18
18,358,917.44
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ