รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
มีนาคม 2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 1,074.39 1,059,561.00 172,740,865.57 21,592,608.20
เอราวัณ 6,220.28 6,076,442.00 990,645,985.07 123,830,748.13
ดารา 864.11 840,463.00 137,021,187.17 17,127,648.39
ปลาทอง 2,976.52 2,917,408.00 475,626,776.68 59,453,347.09
กะพง 3,633.62 3,554,975.00 579,569,707.24 72,446,213.40
ปลาแดง 253.61 272,481.00 44,422,740.92 5,552,842.61
สตูล 5,027.46 5,397,950.00 880,031,027.28 110,003,878.41
SW. platong 1,227.56 1,208,893.00 197,086,551.13 24,635,818.89
Pakarang South 987.99 965,072.00 157,336,267.20 19,667,033.40
SW Platong_U2 334.86 329,827.00 53,771,893.71 6,721,486.71
Pladang_PLCPP2 168.98 166,462.00 27,138,399.74 3,392,299.97
ตราดใต้ 802.37 832,664.00 135,749,711.52 16,968,713.94
Platong U3 8.12 7,991.00 1,302,777.52 162,847.19
บรรพต 1,180.19 1,342,581.00 218,881,785.98 27,360,223.25
Kaphong U3 532.23 518,061.00 84,459,795.67 10,557,474.46
North West Moragot 139.78 145,145.00 25,832,805.50 3,229,100.69
สุราษฏร์ 317.91 309,676.00 50,486,664.09 6,310,833.01
ปลาหมึก 1,708.41 1,659,853.00 270,606,830.50 33,825,853.81
N Kung 2.82 2,744.00 447,355.97 55,919.50
ยูงทอง 224.07 217,683.00 35,488,990.10 1,913,829.90
ปะการัง 666.51 647,885.00 105,625,080.28 13,203,135.04
จักรวาล 1,893.59 1,964,463.00 320,267,581.57 40,033,447.70
ฟูนาน 2,779.04 2,883,275.00 470,062,053.22 58,757,756.65
โกมินทร์ 468.33 486,002.00 79,233,197.66 9,904,149.71
บรรพตใต้ 764.02 671,819.00 109,527,054.66 13,690,881.83
โกมินทร์ใต้ 778.02 807,887.00 131,710,302.34 16,463,787.79
ไพลิน 1,951.36 1,953,397.00 347,664,230.68 43,458,028.84
มรกต 3,397.41 3,398,183.00 604,806,231.61 75,600,778.95
อาทิตย์ 6,863.04 6,692,437.00 1,210,408,879.19 151,301,109.90
ปลาทองใต้ 67.34 66,248.00 10,800,451.19 1,350,056.40
บงกช 18,514.91 17,813,997.00 2,744,691,713.45 343,086,464.19
ทานตะวัน 436.67 465,512.00 54,485,293.43 6,834,380.10
สิริกิติ์ 735.79 852,927.48 99,810,610.71 12,476,326.34
น้ำพอง 318.43 306,924.00 44,246,286.61 5,530,785.83
สินภูฮ่อม_E5N 709.68 700,358.00 109,271,276.88 13,658,909.61
สตูลใต้ 229.95 242,700.00 39,567,526.62 4,945,940.83
จักรวาลตะวันตก 1,005.13 1,042,309.00 169,928,261.66 21,241,032.71
ไพลินเหนือ 5,119.02 5,176,935.00 921,387,267.45 115,173,408.43
ยะลา U2 168.27 163,966.00 26,731,475.36 3,341,434.42
ยะลา 3 830.34 812,923.00 132,531,324.45 16,566,415.56
ยะลา 10A 340.27 331,019.00 53,966,226.18 6,745,778.27
เบญจมาศ 1,476.38 1,591,421.00 186,265,961.23 23,364,330.05
เบญจมาศเหนือ 8.24 8,885.00 1,039,934.15 130,444.47
มะลิวัลย์ 1,187.28 1,280,155.00 149,834,205.80 18,794,501.22
ราชพฤกษ์ 19.50 20,793.00 2,433,691.73 304,211.47
ตราด U3 1,444.29 1,550,253.00 252,738,676.74 31,592,334.60
ตราด 11A 244.03 261,999.00 42,713,854.17 5,339,231.77
ชบา 320.99 311,687.00 36,481,030.89 4,576,009.70
สินภูฮ่อม_EU1 2,838.70 2,801,432.00 437,085,107.55 54,635,638.44
ลันตา 67.54 72,955.00 8,538,930.43 504,278.29
สุรินทร์ 5.26 5,664.00 662,936.09 39,150.60
บูรพา 8.80 15,065.13 420,074.96 21,003.75
กะพง 10A 26.20 25,378.00 4,137,390.57 517,173.82
บงกชใต้ 10,745.50 10,650,154.00 2,630,589,103.02 328,823,637.88
รวม
94,115.10
93,902,939.61
16,078,311,341.09
2,006,814,676.11
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
8,689,920.00
120,859,407.36
15,107,425.92
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 44,612.00 77,209,855.81 9,651,231.98
เอราวัณ 166,391.00 288,057,683.04 36,007,210.41
ดารา 33,519.00 58,069,545.39 7,258,693.17
ปลาทอง 158,799.00 275,048,982.14 34,381,122.76
กะพง 57,764.00 99,674,671.96 12,459,334.00
ปลาแดง 3,775.00 6,547,307.03 818,413.38
สตูล 174,382.00 302,194,365.29 37,774,295.68
SW. platong 107,790.00 186,260,679.37 23,282,584.93
Pakarang South 61,909.00 107,222,441.93 13,402,805.26
SW Platong_U2 31,397.00 54,276,521.40 6,784,565.17
Pladang_PLCPP2 2,065.00 3,547,158.32 443,394.80
ตราดใต้ 16,355.00 28,372,732.73 3,546,591.61
Platong U3 907.00 1,568,404.63 196,050.58
บรรพต 48,205.00 83,458,106.57 10,432,263.32
North West Moragot 13,037.00 22,682,570.02 2,835,321.26
ปะการัง 9,816.00 17,011,221.71 2,126,402.72
จักรวาล 59,453.00 103,103,010.44 12,887,876.31
ฟูนาน 99,638.00 172,598,379.84 21,574,797.48
โกมินทร์ 37,497.00 64,878,749.94 8,109,843.75
บรรพตใต้ 25,805.00 44,640,064.20 5,580,008.04
โกมินทร์ใต้ 30,866.00 53,362,809.97 6,670,351.27
ไพลิน 70,589.00 122,666,757.74 15,333,344.71
มรกต 185,630.00 322,779,619.91 40,347,452.49
อาทิตย์ 290,167.00 507,672,089.47 63,459,011.18
ปลาทองใต้ 2,445.00 4,221,726.75 527,715.85
บงกช 360,172.00 614,474,746.87 76,809,343.36
สินภูฮ่อม_E5N 2,391.15 4,090,844.21 511,355.53
สตูลใต้ 3,439.00 5,981,044.78 747,630.60
จักรวาลตะวันตก 137.00 237,560.02 29,695.00
ไพลินเหนือ 215,451.00 374,235,546.51 46,779,443.32
ตราด U3 41,424.00 71,379,032.47 8,922,379.08
ตราด 11A 4,141.00 7,104,905.92 888,113.23
สินภูฮ่อม_EU1 9,564.69 16,363,530.81 2,045,441.35
บงกชใต้ 390,119.00 664,148,077.82 83,018,509.74
รวม
2,759,651.84
4,765,140,745.01
595,642,593.32
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 8,209.00 14,823,901.43 1,852,987.68
ปลาทอง 55,138.00 99,467,585.08 12,433,448.15
กะพง 182,664.00 329,763,620.17 41,220,452.52
ปลาแดง 254.00 457,952.45 57,244.06
SW. platong 13,810.00 24,932,818.87 3,116,602.36
SW Platong_U2 4,095.00 7,392,771.18 924,096.39
L53G 8,699.64 14,209,007.71 710,450.42
มโนราห์ 270,003.00 486,595,194.55 37,170,593.91
Platong U3 103.00 185,976.40 23,247.05
Wang Phai Sung 7,022.81 11,921,065.00 596,053.24
นงเยาว์ 491,381.00 923,307,756.98 89,502,669.55
Kaphong U3 99,646.00 179,932,243.59 22,491,530.45
WBEXT-3 26,656.50 43,144,141.82 2,216,730.69
สุราษฏร์ 23,124.00 41,754,632.07 5,219,329.01
ปลาหมึก 321,518.00 580,439,312.79 72,554,914.09
N Kung 12,589.00 22,722,061.30 2,840,257.67
ยูงทอง 65,720.00 119,811,522.92 6,461,127.07
ปะการัง 101,871.00 183,926,352.16 22,990,794.03
ปลาทองใต้ 299.00 539,767.00 67,470.88
สิริกิติ์ 875,213.56 1,440,182,744.57 180,022,843.08
บึงหญ้า 10,958.35 18,182,711.75 909,135.59
Bung Maung 6,858.41 11,379,870.46 568,993.52
อู่ทอง 5,761.67 9,447,718.19 472,385.91
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,794.08 4,343,420.64 217,171.03
จัสมิน 300,841.00 530,550,525.82 66,318,815.73
ยะลา U2 37,475.00 67,623,688.51 8,452,961.06
ยะลา 3 101,488.00 183,141,317.51 22,892,664.70
ยะลา 10A 39,098.00 70,560,322.33 8,820,040.29
เบญจมาศ 637,672.00 1,150,166,859.46 144,271,545.56
เบญจมาศเหนือ 17,997.00 32,471,114.42 4,073,024.57
มะลิวัลย์ 66,407.00 119,846,476.57 15,032,980.89
บึงหญ้าหนองสา 17,759.67 29,467,856.88 1,473,392.84
สังขจาย 2,607.95 4,290,031.83 214,501.59
ชบา 87,626.00 159,747,481.85 20,037,976.16
ลันตา 104,145.00 187,883,487.23 11,095,717.91
สุรินทร์ 43,695.00 78,813,882.54 4,654,462.30
นาสนุ่นตะวันออก 40,787.40 65,139,146.21 3,346,826.27
บูรพา 13,895.32 23,650,310.62 1,182,515.55
กะพง 10A 4,587.00 8,279,964.21 1,034,995.54
Songkhla D 136,249.00 249,896,938.12 19,723,710.17
Songkhla E 164,906.00 302,457,298.61 23,872,161.64
L53A 5,308.86 8,466,569.34 423,328.45
แอล 33 12,490.73 20,339,267.79 1,016,963.39
Nong Phuk Chi_A 9,111.53 14,940,644.08 747,032.20
Nong Phuk Chi_B 8,677.02 14,228,160.22 711,408.01
รวม
4,447,213.49
7,890,825,493.23
864,037,553.17
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
28,855,136,986.69
3,481,602,248.52
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
270,003.00
486,595,194.55
37,170,593.91
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
491,381.00
923,307,756.98
89,502,669.55
-3) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
136,249.00
249,896,938.12
19,723,710.17
-4) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
164,906.00
302,457,298.61
23,872,161.64
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ