รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
กุมภาพันธ์ 2561  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 493.26 477,358.00 78,867,274.80 9,858,409.35
เอราวัณ 4,238.31 4,442,512.00 733,974,951.05 91,746,868.89
ดารา 836.80 869,161.00 143,599,477.61 17,949,934.71
ปลาทอง 2,803.95 2,706,655.00 447,183,253.81 55,897,906.73
กะพง 2,301.05 2,233,156.00 368,953,548.32 46,119,193.54
ปลาแดง 229.70 246,176.00 40,672,263.25 5,084,032.91
สตูล 3,585.03 3,841,408.00 634,662,832.42 79,332,854.06
SW. platong 920.59 888,201.00 146,745,194.06 18,343,149.26
Pakarang South 2,598.86 2,781,123.00 459,486,573.79 57,435,821.72
SW Platong_U2 246.79 238,049.00 39,329,551.19 4,916,193.90
Pladang_PLCPP2 62.62 60,705.00 10,029,449.42 1,253,681.18
ตราดใต้ 669.63 702,068.00 115,993,007.10 14,499,125.89
Platong U3 15.63 15,100.00 2,494,764.62 311,845.58
บรรพต 1,809.81 2,023,236.00 334,271,363.62 41,783,920.45
Kaphong U3 404.92 393,173.00 64,958,549.01 8,119,818.62
North West Moragot 126.40 140,087.00 20,405,352.59 2,550,669.08
North Trat U3 730.05 707,609.00 116,908,470.07 14,613,558.76
สุราษฏร์ 65.25 63,394.00 10,473,715.79 1,309,214.48
North Trat U5 57.18 55,430.00 9,157,933.97 1,144,741.75
S1_EGAT 102.31 112,482.00 5,160,188.24 645,023.53
S1_Nongtoom-A 49.44 67,526.05 2,295,885.53 286,985.69
S1_Sao Thain-A 51.45 74,266.84 3,945,091.41 493,136.43
S1_Pratu Tao-A 3.60 5,849.16 286,082.17 35,760.27
S1_Thai Housewives 1.48 2,020.22 385,902.42 48,237.80
S1_NGV 239.28 233,390.00 45,499,893.96 5,687,486.75
ปลาหมึก 1,387.05 1,345,126.00 222,236,606.24 27,779,575.79
ยูงทอง 81.14 78,176.00 12,915,941.66 645,797.09
ปะการัง 963.68 927,276.00 153,201,017.08 19,150,127.14
จักรวาล 2,030.59 2,129,463.00 351,821,784.90 43,977,723.11
ฟูนาน 1,432.79 1,502,451.00 248,229,244.91 31,028,655.61
โกมินทร์ 348.99 365,996.00 60,468,468.34 7,558,558.54
บรรพตใต้ 93.07 83,728.00 13,833,222.00 1,729,152.76
โกมินทร์ใต้ 1,447.48 1,518,086.00 250,812,400.19 31,351,550.02
ไพลิน 2,238.25 2,215,575.00 322,725,085.65 40,340,635.71
มรกต 3,825.97 3,787,586.00 551,707,351.93 68,963,418.99
อาทิตย์ 6,075.29 5,991,132.00 1,160,288,155.73 145,036,019.47
บงกช 13,292.70 12,809,328.00 2,681,057,677.97 335,132,209.75
น้ำพอง 212.08 204,105.00 31,359,447.39 3,919,930.92
สินภูฮ่อม_E5N 208.74 206,140.00 32,867,194.54 4,108,399.32
จักรวาลตะวันตก 2,137.79 2,241,496.00 370,331,451.44 46,291,431.43
ไพลินเหนือ 5,648.64 5,691,590.00 829,048,382.58 103,631,047.82
ยะลา U2 253.17 245,827.00 40,614,602.79 5,076,825.35
ยะลา 3 521.08 506,095.00 83,615,092.74 10,451,886.60
ยะลา 10A 366.41 355,823.00 58,787,723.93 7,348,465.49
เบญจมาศ 1,029.35 1,121,639.00 143,856,094.24 15,152,341.92
เบญจมาศเหนือ 0.21 231.00 29,339.85 3,090.36
มะลิวัลย์ 951.32 1,036,781.00 132,969,762.70 14,005,686.17
ตราด U3 2,420.25 2,593,179.00 428,435,180.30 53,554,397.54
ตราด 11A 258.44 276,895.00 45,747,539.70 5,718,442.46
ชบา 176.92 170,068.00 21,812,007.36 2,297,455.63
สินภูฮ่อม_EU1 834.96 824,559.00 131,468,618.72 16,433,577.34
ลันตา 36.86 40,176.00 5,152,589.12 287,535.43
สุรินทร์ 7.30 7,957.00 1,020,513.41 56,948.80
กะพง 10A 106.03 103,226.00 17,054,607.46 2,131,825.93
บงกชใต้ 8,039.56 8,058,250.00 2,143,794,535.60 267,974,316.95
รวม
79,069.51
79,818,095.26
14,383,002,210.69
1,790,604,600.77
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
6,343,630.00
87,646,763.93
10,955,845.49
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 10,926.00 21,503,107.05 2,687,888.37
เอราวัณ 166,544.00 328,051,660.37 41,006,457.53
ดารา 58,118.00 114,417,517.68 14,302,189.73
ปลาทอง 121,118.00 238,678,149.66 29,834,768.71
กะพง 13,883.00 27,354,927.63 3,419,365.97
ปลาแดง 14,502.00 28,554,299.34 3,569,287.42
สตูล 120,980.00 238,302,457.68 29,787,807.21
SW. platong 92,445.00 182,049,426.93 22,756,178.37
Pakarang South 120,395.00 237,097,275.65 29,637,159.46
SW Platong_U2 26,199.00 51,595,472.39 6,449,434.05
ตราดใต้ 3,854.00 7,587,922.34 948,490.29
Platong U3 2,366.00 4,671,923.08 583,990.39
บรรพต 56,953.00 112,136,318.35 14,017,039.79
North West Moragot 5,785.00 11,351,288.15 1,418,911.02
North Trat U3 44,762.00 88,044,530.83 11,005,566.36
North Trat U5 3,521.00 6,925,563.05 865,695.39
จักรวาล 104,490.00 205,777,118.65 25,722,139.85
ฟูนาน 81,716.00 160,973,838.65 20,121,729.83
โกมินทร์ 18,220.00 35,846,140.76 4,480,767.60
บรรพตใต้ 5,608.00 11,054,277.78 1,381,784.73
โกมินทร์ใต้ 94,038.00 185,151,426.45 23,143,928.30
ไพลิน 94,311.00 185,060,605.89 23,132,575.74
มรกต 205,802.00 403,834,957.35 50,479,369.67
อาทิตย์ 325,114.00 644,336,553.66 80,542,069.21
สินภูฮ่อม_E5N 576.70 1,131,045.37 141,380.66
ไพลินเหนือ 194,404.00 381,467,016.96 47,683,377.12
ตราด U3 75,057.00 147,844,982.56 18,480,622.82
ตราด 11A 7,683.00 15,135,110.37 1,891,888.82
สินภูฮ่อม_EU1 2,306.75 4,524,083.44 565,510.44
รวม
2,071,677.45
4,080,458,998.07
510,057,374.85
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 2,172.00 4,475,411.15 559,426.39
ปลาทอง 34,499.00 70,991,527.06 8,873,940.87
กะพง 118,592.00 244,153,519.29 30,519,189.92
ปลาแดง 19.00 39,185.67 4,898.21
SW. platong 20,687.00 42,545,507.86 5,318,188.49
SW Platong_U2 5,792.00 11,913,992.96 1,489,249.12
L53G 7,612.80 14,019,013.72 700,950.68
มโนราห์ 250,043.00 501,866,831.25 37,457,055.14
Platong U3 545.00 1,119,778.49 139,972.32
Wang Phai Sung 1,541.80 2,918,199.99 145,910.00
นงเยาว์ 80,034.00 160,638,010.15 8,575,767.78
Kaphong U3 75,002.00 154,546,654.33 19,318,331.80
WBEXT-3 23,246.67 42,273,188.85 2,113,659.38
L33-8 15,255.98 28,154,408.60 1,407,720.43
North Trat U3 8,585.00 17,705,213.50 2,213,151.70
สุราษฏร์ 6,992.00 14,370,120.15 1,796,265.03
North Trat U5 671.00 1,383,856.60 172,982.07
Nong Phuk Chi_C 15,817.28 29,284,027.32 1,464,201.37
ปลาหมึก 236,038.00 486,125,755.90 60,765,719.49
ยูงทอง 35,183.00 72,591,240.31 3,629,562.08
ปะการัง 174,264.00 358,911,923.08 44,863,990.39
สิริกิติ์ 775,746.79 1,408,949,664.21 176,118,708.03
บึงหญ้า 8,501.78 15,915,410.38 795,770.52
อู่ทอง 3,183.87 5,894,597.24 294,729.86
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,512.67 4,410,750.72 220,537.54
จัสมิน 354,380.00 697,194,857.14 87,149,357.14
ยะลา U2 69,182.00 142,566,617.29 17,820,827.16
ยะลา 3 154,417.00 318,162,968.17 39,770,371.02
ยะลา 10A 52,282.00 107,742,240.59 13,467,780.07
เบญจมาศ 293,382.00 588,333,828.63 61,969,118.37
เบญจมาศเหนือ 1,443.00 2,893,748.12 304,798.08
มะลิวัลย์ 33,298.00 66,778,721.76 7,033,793.26
บึงหญ้าหนองสา 16,176.73 30,282,991.13 1,514,149.56
กำแพงแสน 3,683.13 6,818,917.00 340,945.85
ชบา 85,410.00 176,221,977.52 18,561,435.80
ลันตา 78,656.00 157,759,992.46 8,803,649.32
บัวหลวง 220,593.00 425,574,831.92 30,525,080.57
สุรินทร์ 28,539.00 57,236,342.75 3,194,020.76
นาสนุ่นตะวันออก 1,345.26 2,417,698.76 120,884.93
บ่อรังเหนือ 7,059.80 11,998,817.86 599,940.89
กะพง 10A 3,670.00 7,555,168.36 944,396.05
Songkhla D 93,876.00 189,155,813.84 13,408,604.03
Songkhla E 125,095.00 252,060,660.15 17,867,711.90
L53A 563.27 1,012,620.43 50,631.02
Nong Phuk Chi_A 10,559.02 19,548,910.50 977,445.53
Nong Phuk Chi_B 4,449.22 8,237,251.73 411,862.59
L53D 714.03 1,253,971.33 62,698.57
รวม
3,541,311.08
6,966,006,736.22
733,859,381.08
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
25,517,114,708.91
3,045,477,202.19
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
250,043.00
501,866,831.25
37,457,055.14
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
80,034.00
160,638,010.15
8,575,767.78
-3) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
93,876.00
189,155,813.84
13,408,604.03
-4) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
125,095.00
252,060,660.15
17,867,711.90
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ