รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
กุมภาพันธ์ 2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 1,133.84 1,105,752.00 180,271,412.01 22,533,926.50
เอราวัณ 5,536.98 5,438,449.00 886,633,603.54 110,829,200.43
ดารา 463.65 450,797.00 73,493,705.39 9,186,713.18
ปลาทอง 3,007.82 2,926,543.00 477,116,061.22 59,639,507.66
กะพง 2,639.29 2,582,911.00 421,093,530.09 52,636,691.26
ปลาแดง 340.82 364,949.00 59,497,854.44 7,437,231.81
สตูล 5,852.87 6,266,498.00 1,021,630,928.80 127,703,866.10
SW. platong 493.37 480,194.00 78,286,315.94 9,785,789.49
Pakarang South 1,166.36 1,214,703.00 198,033,758.91 24,754,219.87
SW Platong_U2 151.71 147,658.00 24,072,772.33 3,009,096.54
Pladang_PLCPP2 27.55 26,786.00 4,366,937.65 545,867.21
ตราดใต้ 1,073.77 1,109,741.00 180,921,741.08 22,615,217.64
Platong U3 6.83 6,647.00 1,083,664.40 135,458.05
บรรพต 1,075.25 1,235,295.00 201,390,885.02 25,173,860.63
Kaphong U3 512.76 502,198.00 81,873,641.26 10,234,205.16
North West Moragot 149.32 154,328.00 27,467,189.41 3,433,398.68
สุราษฏร์ 342.45 335,247.00 54,655,519.56 6,831,939.95
ปลาหมึก 1,391.72 1,362,364.00 222,107,020.34 27,763,377.54
N Kung 0.99 971.00 158,302.71 19,787.84
ยูงทอง 166.68 163,232.00 26,611,810.90 1,735,795.01
ปะการัง 801.40 784,495.00 127,896,690.55 15,987,086.32
จักรวาล 1,394.16 1,441,389.00 234,990,513.50 29,373,814.19
ฟูนาน 2,099.72 2,171,030.00 353,944,323.52 44,243,040.44
โกมินทร์ 382.69 396,442.00 64,632,177.13 8,079,022.14
บรรพตใต้ 757.67 656,632.00 107,051,108.94 13,381,388.62
โกมินทร์ใต้ 410.71 425,580.00 69,382,562.75 8,672,820.34
ไพลิน 1,426.80 1,440,704.00 256,415,489.43 32,051,936.18
มรกต 2,535.01 2,559,519.00 455,541,399.95 56,942,674.99
อาทิตย์ 5,661.15 5,484,715.00 991,977,621.27 123,997,202.66
ปลาทองใต้ 88.49 86,028.00 14,025,196.46 1,753,149.56
บงกช 16,916.95 16,174,165.00 2,493,850,831.10 311,731,353.89
ทานตะวัน 392.39 414,980.00 48,570,836.12 6,111,347.07
สิริกิติ์ 676.74 785,034.94 91,743,037.01 11,467,879.64
น้ำพอง 285.19 274,828.00 42,068,609.03 5,258,576.13
สินภูฮ่อม_E5N 710.31 701,137.00 107,678,503.60 13,459,812.95
จักรวาลตะวันตก 1,405.00 1,447,013.00 235,907,397.60 29,488,424.70
ไพลินเหนือ 3,089.12 3,118,659.00 555,056,745.76 69,382,093.22
ยะลา U2 163.12 159,781.00 26,049,192.30 3,256,149.04
ยะลา 3 994.76 978,331.00 159,497,889.93 19,937,236.24
ยะลา 10A 351.45 344,232.00 56,120,349.50 7,015,043.69
เบญจมาศ 1,522.28 1,638,786.00 191,809,740.83 24,134,151.06
เบญจมาศเหนือ 5.38 5,789.00 677,566.55 85,253.72
มะลิวัลย์ 1,061.96 1,143,248.00 133,810,090.27 16,836,438.65
ราชพฤกษ์ 22.50 23,802.00 2,785,876.52 348,234.57
ตราด U3 515.32 552,732.00 90,112,229.60 11,264,028.71
ตราด 11A 71.34 76,631.00 12,493,197.91 1,561,649.74
ชบา 235.91 231,068.00 27,045,076.78 3,402,903.14
สินภูฮ่อม_EU1 2,841.24 2,804,549.00 430,714,168.15 53,839,271.02
ลันตา 58.33 62,772.00 7,347,073.42 466,340.43
สุรินทร์ 6.28 6,760.00 791,216.09 50,220.82
บูรพา 8.24 13,930.54 389,787.73 19,489.39
กะพง 10A 10.76 10,535.00 1,717,527.37 214,690.92
บงกชใต้ 8,221.25 8,171,222.00 2,018,292,651.12 252,286,581.39
รวม
80,657.62
80,461,782.48
13,631,153,332.79
1,702,104,456.12
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
7,901,770.00
109,576,873.60
13,697,109.20
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 40,464.00 74,919,389.27 9,364,923.66
เอราวัณ 141,885.00 262,714,681.18 32,839,335.15
ดารา 14,445.00 26,741,290.80 3,342,661.35
ปลาทอง 194,444.00 360,005,464.02 45,000,683.00
กะพง 34,182.00 63,278,349.24 7,909,793.67
ปลาแดง 5,312.00 9,835,777.99 1,229,472.25
สตูล 141,921.00 262,741,054.37 32,842,631.80
SW. platong 76,865.00 142,323,316.06 17,790,414.51
Pakarang South 36,010.00 66,656,603.47 8,332,075.43
SW Platong_U2 23,887.00 44,229,000.73 5,528,625.08
Pladang_PLCPP2 1,044.00 1,934,698.79 241,837.35
ตราดใต้ 11,970.00 22,156,096.64 2,769,512.07
Platong U3 1,380.00 2,555,952.99 319,494.13
บรรพต 47,791.00 88,484,186.22 11,060,523.29
G8/50 3,000.00 5,570,060.40 278,503.02
North West Moragot 10,908.00 20,254,761.96 2,531,845.25
ปะการัง 16,532.00 30,597,682.86 3,824,710.36
จักรวาล 25,317.00 46,855,489.89 5,856,936.25
ฟูนาน 102,915.00 190,568,468.51 23,821,058.57
โกมินทร์ 20,726.00 38,379,501.90 4,797,437.75
บรรพตใต้ 17,587.00 32,563,662.08 4,070,457.76
โกมินทร์ใต้ 37,478.00 69,416,657.43 8,677,082.18
ไพลิน 83,971.00 155,923,415.51 19,490,426.94
มรกต 130,110.00 241,597,641.94 30,199,705.25
อาทิตย์ 277,061.00 514,909,481.72 64,363,685.22
ปลาทองใต้ 4,678.00 8,665,610.94 1,083,201.37
บงกช 450,055.00 814,783,905.51 101,847,988.19
สินภูฮ่อม_E5N 2,850.11 5,217,944.44 652,243.05
สตูลใต้ 300.00 555,846.17 69,480.77
จักรวาลตะวันตก 792.00 1,466,634.57 183,329.33
ไพลินเหนือ 125,169.00 232,422,836.40 29,052,854.55
ตราด U3 33,652.00 62,338,081.56 7,792,260.20
ตราด 11A 4,885.00 9,053,462.79 1,131,682.86
สินภูฮ่อม_EU1 11,400.36 20,871,631.31 2,608,953.92
บงกชใต้ 310,075.00 561,675,032.28 70,209,379.03
รวม
2,441,061.47
4,492,263,671.94
561,115,204.56
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 5,372.00 10,403,387.68 1,300,423.48
ปลาทอง 32,712.00 63,325,066.16 7,915,633.27
กะพง 165,975.00 321,041,278.84 40,130,159.87
ปลาแดง 109.00 210,574.51 26,321.82
SW. platong 10,602.00 20,535,354.30 2,566,919.29
SW Platong_U2 3,292.00 6,376,627.90 797,078.49
L53G 9,385.40 16,651,284.26 832,564.23
มโนราห์ 200,012.00 384,313,397.42 26,344,402.97
Platong U3 12.00 23,713.58 2,964.20
Wang Phai Sung 7,565.21 13,743,223.76 687,161.19
Kaphong U3 84,212.00 162,914,480.00 20,364,309.99
WBEXT-3 31,609.33 55,428,639.49 2,852,423.21
วาสนา 285,039.00 414,594,356.20 32,186,883.37
POE Na sanun East 181.43 313,684.76 15,684.24
สุราษฏร์ 31,260.00 60,425,399.11 7,553,174.90
ปลาหมึก 294,495.00 569,683,029.73 71,210,378.72
N Kung 11,166.00 21,607,405.30 2,700,925.67
ยูงทอง 167,006.00 328,786,028.62 21,445,558.46
ปะการัง 117,133.00 226,586,622.51 28,323,327.81
ปลาทองใต้ 660.00 1,276,870.18 159,608.76
สิริกิติ์ 809,695.56 1,432,450,080.47 179,056,260.07
บึงหญ้า 10,248.84 18,463,404.11 923,170.20
Bung Maung 7,999.64 11,936,254.82 596,812.74
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,409.85 4,058,804.32 202,940.21
จัสมิน 300,596.00 566,631,108.78 70,828,888.60
ยะลา U2 38,543.00 74,548,518.91 9,318,564.87
ยะลา 3 105,459.00 203,987,698.51 25,498,462.33
ยะลา 10A 39,218.00 75,879,551.79 9,484,943.99
เบญจมาศ 568,976.00 1,093,800,554.21 137,625,689.43
เบญจมาศเหนือ 21,464.00 41,262,556.30 5,191,794.55
มะลิวัลย์ 61,969.00 119,126,372.95 14,988,883.62
บึงหญ้าหนองสา 16,586.66 29,881,072.01 1,494,053.60
ชบา 198,540.00 391,101,347.98 49,209,695.90
ลันตา 125,628.00 241,463,042.77 15,326,371.78
บัวหลวง 500,844.00 923,814,126.64 90,096,691.42
สุรินทร์ 41,947.00 80,629,222.63 5,117,774.65
นาสนุ่นตะวันออก 36,332.72 62,818,762.54 3,232,727.63
บูรพา 11,911.35 21,848,640.85 1,092,432.03
กะพง 10A 4,189.00 8,095,432.00 1,011,929.01
Songkhla D 155,181.00 303,150,494.68 22,719,755.87
Songkhla E 99,264.00 193,915,045.68 14,533,053.95
L53A 4,321.87 7,489,168.16 374,458.40
แอล 33 5,507.43 9,687,954.24 484,397.71
Nong Phuk Chi_A 10,228.09 18,207,375.65 910,368.78
Nong Phuk Chi_B 8,353.11 14,869,668.81 743,483.44
L53D 181.37 306,386.86 15,319.34
รวม
4,643,392.84
8,627,663,070.98
927,494,828.06
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
26,860,656,949.31
3,204,411,597.94
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
200,012.00
384,313,397.42
26,344,402.97
-2) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ
285,039.00
414,594,356.20
32,186,883.37
-3) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ
300,445.00
552,692,132.39
53,902,328.47
-4) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
155,181.00
303,150,494.68
22,719,755.87
-5) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
99,264.00
193,915,045.68
14,533,053.95
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ