รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 831.24 795,452.00 135,512,725.45 16,939,090.68
เอราวัณ 4,701.29 4,872,989.00 830,159,482.20 103,769,935.27
ดารา 726.09 743,670.00 126,691,175.00 15,836,396.87
ปลาทอง 4,525.55 4,314,730.00 735,054,813.96 91,881,851.75
กะพง 2,341.54 2,227,302.00 379,441,832.34 47,430,229.04
ปลาแดง 164.39 177,422.00 30,225,505.47 3,778,188.19
สตูล 2,733.82 2,949,823.00 502,530,076.39 62,816,259.55
SW. platong 1,051.01 1,004,510.00 171,127,720.89 21,390,965.11
Pakarang South 2,642.06 2,907,742.00 495,361,182.47 61,920,147.81
SW Platong_U2 249.47 238,390.00 40,611,977.37 5,076,497.17
Pladang_PLCPP2 13.56 13,174.00 2,244,314.74 280,539.34
ตราดใต้ 728.05 777,693.00 132,487,312.87 16,560,914.11
Platong U3 2.63 2,515.00 428,453.89 53,556.74
บรรพต 929.36 1,055,410.00 179,799,014.36 22,474,876.80
Kaphong U3 467.05 442,979.00 75,465,636.65 9,433,204.58
North West Moragot 5.47 5,723.00 868,234.05 108,529.26
North Trat U3 1,631.15 1,560,111.00 265,779,573.89 33,222,446.74
สุราษฏร์ 113.04 107,243.00 18,269,853.14 2,283,731.64
North Trat U5 127.77 122,202.00 20,818,259.40 2,602,282.43
EGAT 198.99 219,600.00 10,453,505.71 1,306,688.21
Nongtoom-A 53.64 73,250.77 2,438,518.27 304,814.78
Sao Thain-A 54.12 80,404.77 4,238,931.22 529,866.41
Pratu Tao-A 3.11 5,053.61 237,368.01 29,671.00
Thai Housewives 2.50 3,416.13 639,738.10 79,967.26
S1_NGV 273.73 302,074.00 61,001,699.57 7,625,212.45
ปลาหมึก 1,727.67 1,638,601.00 279,151,083.20 34,893,885.40
ยูงทอง 66.64 63,289.00 10,781,876.07 539,093.79
ปะการัง 1,118.60 1,060,597.00 180,682,668.57 22,585,333.57
จักรวาล 1,480.59 1,581,307.00 269,390,511.74 33,673,813.97
ฟูนาน 2,361.24 2,522,856.00 429,792,234.45 53,724,029.31
โกมินทร์ 213.99 228,672.00 38,956,424.72 4,869,553.09
บรรพตใต้ 491.72 437,000.00 74,447,057.80 9,305,882.23
โกมินทร์ใต้ 1,556.95 1,663,162.00 283,335,280.42 35,416,910.05
ไพลิน 2,226.98 2,216,632.00 336,284,354.07 42,035,544.26
มรกต 4,063.73 4,046,583.00 613,905,488.30 76,738,186.04
อาทิตย์ 6,255.66 6,072,336.00 1,221,884,558.43 152,735,569.80
บงกช 17,672.49 17,051,784.00 2,857,040,050.63 357,130,006.33
น้ำพอง 266.02 256,316.00 40,512,409.85 5,064,051.23
สินภูฮ่อม_E5N 240.48 237,421.00 37,133,527.60 4,641,690.95
จักรวาลตะวันตก 1,773.05 1,892,933.00 322,478,930.12 40,309,866.27
ไพลินเหนือ 5,691.73 5,862,936.00 889,463,675.38 111,182,959.42
ยะลา U2 205.38 194,689.00 33,167,101.23 4,145,887.65
ยะลา 3 302.18 286,530.00 48,813,078.89 6,101,634.86
ยะลา 10A 451.24 428,029.00 72,918,763.63 9,114,845.45
เบญจมาศ 822.56 911,366.00 116,914,678.44 13,356,156.36
เบญจมาศเหนือ 9.10 10,087.00 1,294,011.80 147,825.95
มะลิวัลย์ 1,398.18 1,548,663.00 198,670,387.82 22,695,805.17
ตราด U3 2,732.95 2,949,109.00 502,408,439.77 62,801,054.97
ตราด 11A 290.18 313,131.00 53,344,809.28 6,668,101.16
ชบา 254.15 241,118.00 30,931,846.74 3,533,607.47
สินภูฮ่อม_EU1 961.94 949,683.00 148,533,954.03 18,566,744.25
ลันตา 37.12 41,102.00 5,272,774.17 317,418.66
สุรินทร์ 12.72 14,089.00 1,807,408.77 108,805.21
กะพง 10A 75.25 71,310.00 12,148,328.81 1,518,541.10
บงกชใต้ 9,245.31 9,183,094.00 2,439,652,715.31 304,956,589.42
รวม
88,576.42
88,977,304.28
15,773,005,335.45
1,966,615,256.58
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
6,722,890.00
92,886,809.78
11,610,851.23
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 20,001.00 39,985,235.85 4,998,154.50
เอราวัณ 214,804.00 429,435,300.93 53,679,412.59
ดารา 52,535.00 105,034,469.86 13,129,308.74
ปลาทอง 210,585.00 421,007,160.51 52,625,895.08
กะพง 41,490.00 82,963,090.69 10,370,386.35
ปลาแดง 4,514.00 9,039,825.97 1,129,978.25
สตูล 107,301.00 214,534,920.07 26,816,865.03
SW. platong 99,577.00 199,067,738.62 24,883,467.34
Pakarang South 125,787.00 251,491,836.18 31,436,479.53
SW Platong_U2 26,467.00 52,910,365.76 6,613,795.73
ตราดใต้ 2,106.00 4,209,758.60 526,219.82
Platong U3 224.00 448,204.37 56,025.54
บรรพต 22,010.00 44,009,573.76 5,501,196.71
North West Moragot 204.00 410,118.03 51,264.76
North Trat U3 94,666.00 189,247,874.71 23,655,984.33
North Trat U5 7,405.00 14,803,420.37 1,850,427.55
จักรวาล 107,490.00 214,884,940.12 26,860,617.52
ฟูนาน 97,729.00 195,443,030.03 24,430,378.77
โกมินทร์ 23,559.00 47,103,191.68 5,887,898.96
บรรพตใต้ 19,152.00 38,286,874.15 4,785,859.27
โกมินทร์ใต้ 102,658.00 205,220,216.39 25,652,527.06
ไพลิน 71,898.00 144,363,746.74 18,045,468.34
มรกต 217,848.00 437,404,157.47 54,675,519.68
อาทิตย์ 224,183.00 450,725,789.73 56,340,723.71
บงกช 598,792.00 1,171,036,852.14 146,379,606.52
สินภูฮ่อม_E5N 1,041.38 2,087,274.05 260,909.25
จักรวาลตะวันตก 215.00 429,589.63 53,698.71
ไพลินเหนือ 254,153.00 510,184,855.75 63,773,106.97
ตราด U3 130,751.00 261,380,051.42 32,672,506.43
ตราด 11A 8,150.00 16,293,788.10 2,036,723.52
สินภูฮ่อม_EU1 4,165.51 8,349,076.23 1,043,634.54
บงกชใต้ 325,088.00 636,694,990.51 79,586,873.82
รวม
3,216,548.89
6,398,487,318.42
799,810,914.92
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 1,693.00 3,512,420.02 439,052.52
ปลาทอง 51,611.00 107,164,267.13 13,395,533.41
กะพง 163,360.00 338,920,401.42 42,365,050.18
ปลาแดง 2.00 4,135.40 516.92
SW. platong 7,921.00 16,436,968.24 2,054,621.03
SW Platong_U2 2,083.00 4,322,251.06 540,281.38
L53G 11,213.59 21,012,458.10 1,050,622.91
มโนราห์ 269,971.00 552,782,036.74 42,333,082.97
Platong U3 23.00 47,796.65 5,974.58
Wang Phai Sung 1,990.68 3,838,122.76 191,906.14
นงเยาว์ 271,008.00 554,905,357.29 42,609,864.98
Kaphong U3 84,715.00 175,759,732.99 21,969,966.62
WBEXT-3 18,571.54 34,315,484.83 1,715,774.27
วาสนา 258,612.00 456,330,959.87 34,384,159.87
L33-8 16,926.10 31,689,890.73 1,584,494.54
North Trat U3 8,132.00 16,865,194.68 2,108,149.34
สุราษฏร์ 16,134.00 33,536,743.87 4,192,092.99
North Trat U5 638.00 1,323,137.56 165,392.19
ปลาหมึก 264,208.00 548,285,778.35 68,535,722.31
ปะการัง 229,076.00 475,231,415.56 59,403,926.96
สิริกิติ์ 748,847.94 1,379,646,603.73 172,455,825.47
บึงหญ้า 9,178.72 17,463,521.44 873,176.07
Bung Maung 5,998.68 11,413,149.65 570,657.48
อู่ทอง 3,198.78 6,023,065.96 301,153.30
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,661.91 4,750,706.25 237,535.31
จัสมิน 399,453.00 802,540,200.77 100,317,525.10
ยะลา U2 50,771.00 105,438,749.28 13,179,843.66
ยะลา 3 92,613.00 192,391,313.90 24,048,914.24
ยะลา 10A 44,443.00 92,229,716.56 11,528,714.57
เบญจมาศ 381,020.00 769,782,098.05 87,938,744.70
เบญจมาศเหนือ 3,450.00 6,971,698.09 796,436.27
มะลิวัลย์ 51,641.00 104,325,074.50 11,917,939.01
บึงหญ้าหนองสา 18,485.66 35,171,003.20 1,758,550.16
สังขจาย 1,630.11 3,077,359.37 153,867.97
ชบา 100,198.00 209,667,320.94 23,952,078.20
ลันตา 112,060.00 226,409,540.84 13,629,753.92
บัวหลวง 275,620.00 544,956,663.30 42,125,194.37
สุรินทร์ 42,595.00 86,082,071.94 5,182,102.55
นาสนุ่นตะวันออก 4,363.63 7,979,375.39 398,968.77
บ่อรังเหนือ 7,300.63 12,643,831.33 632,191.60
กะพง 10A 6,499.00 13,480,502.12 1,685,062.77
Songkhla D 93,573.00 192,266,104.75 13,516,773.90
Songkhla E 121,091.00 248,807,828.01 17,491,794.31
L53A 1,368.51 2,508,270.53 125,413.52
Nong Phuk Chi_A 13,478.05 25,378,145.19 1,268,907.26
L53D 1,403.05 2,514,783.45 125,739.17
รวม
4,270,831.56
8,480,203,251.79
885,259,049.76
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
30,744,582,715.44
3,663,296,072.49
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
269,971.00
552,782,036.74
42,333,082.97
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
271,008.00
554,905,357.29
42,609,864.98
-3) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ
258,612.00
456,330,959.87
34,384,159.87
-4) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
93,573.00
192,266,104.75
13,516,773.90
-5) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
121,091.00
248,807,828.01
17,491,794.31
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ