รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 784.07 752,549.00 128,203,796.11 16,025,474.51
เอราวัณ 5,184.16 5,424,660.00 924,141,822.80 115,517,727.86
ดารา 896.65 931,088.00 158,619,593.03 19,827,449.13
ปลาทอง 3,646.37 3,494,008.00 595,237,106.47 74,404,638.31
กะพง 2,614.94 2,520,831.00 429,447,256.66 53,680,907.08
ปลาแดง 265.99 285,617.00 48,657,540.75 6,082,192.60
สตูล 4,104.62 4,407,255.00 750,817,317.45 93,852,164.68
SW. platong 505.51 483,598.00 82,385,465.12 10,298,183.14
Pakarang South 2,896.21 3,062,671.00 521,754,793.96 65,219,349.25
SW Platong_U2 126.50 121,047.00 20,621,494.29 2,577,686.79
Pladang_PLCPP2 2.35 2,259.00 384,841.88 48,105.24
ตราดใต้ 702.30 748,646.00 127,538,883.38 15,942,360.43
Platong U3 1.42 1,356.00 231,007.35 28,875.92
บรรพต 1,323.77 1,526,822.00 260,108,479.83 32,513,559.98
Kaphong U3 529.80 511,689.00 87,171,031.03 10,896,378.88
North West Moragot 1.02 1,058.00 160,508.76 20,063.59
North Trat U3 1,741.94 1,670,198.00 284,533,929.16 35,566,741.15
สุราษฏร์ 67.84 65,555.00 11,167,910.46 1,395,988.81
North Trat U5 136.45 130,826.00 22,287,438.86 2,785,929.86
EGAT 220.93 243,899.00 11,703,103.28 1,462,887.91
Nongtoom-A 45.24 62,931.18 2,094,979.12 261,872.39
Sao Thain-A 47.71 68,097.86 3,590,112.37 448,764.05
Pratu Tao-A 5.28 7,899.24 371,027.07 46,378.38
Thai Housewives 2.65 3,696.66 692,273.14 86,534.15
S1_NGV 261.29 288,456.00 58,718,074.51 7,339,759.31
ปลาหมึก 1,769.97 1,709,537.00 291,235,697.60 36,404,462.20
ยูงทอง 106.25 102,594.00 17,477,852.28 873,892.62
ปะการัง 1,300.09 1,255,213.00 213,837,333.56 26,729,666.70
จักรวาล 1,372.51 1,463,607.00 249,339,210.35 31,167,401.30
ฟูนาน 2,715.32 2,897,678.00 493,646,685.47 61,705,835.68
โกมินทร์ 327.35 349,216.00 59,492,228.23 7,436,528.53
บรรพตใต้ 708.45 603,859.00 102,873,056.93 12,859,132.12
โกมินทร์ใต้ 1,270.98 1,356,008.00 231,008,709.28 28,876,088.66
ไพลิน 2,317.67 2,319,453.00 351,822,565.08 43,977,820.63
มรกต 4,038.55 4,042,349.00 613,136,965.39 76,642,120.67
อาทิตย์ 6,792.82 6,614,542.00 1,330,988,063.05 166,373,507.88
บงกช 18,593.31 17,871,614.00 2,994,403,222.99 374,300,402.87
น้ำพอง 286.82 276,350.00 44,238,660.70 5,529,832.59
สินภูฮ่อม_E5N 367.95 363,239.00 55,632,034.33 6,954,004.29
จักรวาลตะวันตก 1,958.48 2,087,734.00 355,665,111.60 44,458,138.95
ไพลินเหนือ 6,084.39 6,300,561.00 955,855,589.08 119,481,948.64
ยะลา U2 138.37 133,792.00 22,792,724.84 2,849,090.61
ยะลา 3 476.94 460,665.00 78,478,613.00 9,809,826.63
ยะลา 10A 472.33 456,333.00 77,740,616.08 9,717,577.01
เบญจมาศ 886.71 982,594.00 126,052,169.54 15,340,409.30
เบญจมาศเหนือ 26.72 29,631.00 3,801,215.81 462,603.75
มะลิวัลย์ 1,295.67 1,435,191.00 184,113,620.96 22,406,423.58
ตราด U3 2,637.39 2,834,018.00 482,801,606.07 60,350,200.76
ตราด 11A 434.30 466,469.00 79,467,378.96 9,933,422.37
ชบา 288.51 278,614.00 35,742,024.85 4,349,764.80
สินภูฮ่อม_EU1 1,471.79 1,452,958.00 222,528,443.58 27,816,055.45
ลันตา 53.83 59,620.00 7,648,357.65 527,078.75
สุรินทร์ 3.61 4,001.00 513,268.68 35,371.39
กะพง 10A 111.64 107,785.00 18,362,187.93 2,295,273.49
บงกชใต้ 10,267.49 10,145,804.00 2,711,483,366.87 338,935,420.86
รวม
94,691.21
95,277,741.94
16,942,818,367.58
2,114,929,276.48
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
7,061,190.00
97,560,931.65
12,195,116.45
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 17,684.00 34,953,453.65 4,369,181.72
เอราวัณ 211,385.00 417,661,567.24 52,207,695.93
ดารา 38,951.00 77,004,293.77 9,625,536.71
ปลาทอง 196,814.00 388,537,130.09 48,567,141.27
กะพง 30,811.00 60,829,068.99 7,603,633.63
ปลาแดง 3,452.00 6,830,953.80 853,869.24
สตูล 154,667.00 305,918,540.27 38,239,817.55
SW. platong 56,820.00 112,579,881.54 14,072,485.20
Pakarang South 121,139.00 239,405,686.57 29,925,710.85
SW Platong_U2 14,827.00 29,379,655.17 3,672,456.90
Pladang_PLCPP2 300.00 596,612.11 74,576.51
ตราดใต้ 2,118.00 4,196,806.75 524,600.84
Platong U3 71.00 141,198.28 17,649.78
บรรพต 36,247.00 71,670,200.97 8,958,775.12
North West Moragot 395.00 788,357.59 98,544.70
North Trat U3 78,705.00 155,415,022.29 19,426,877.79
North Trat U5 6,172.00 12,189,705.34 1,523,713.16
จักรวาล 128,610.00 254,051,048.45 31,756,381.08
ฟูนาน 90,941.00 179,770,103.41 22,471,262.93
โกมินทร์ 22,209.00 43,999,456.48 5,499,932.07
บรรพตใต้ 17,568.00 34,697,769.19 4,337,221.16
โกมินทร์ใต้ 78,022.00 154,154,248.16 19,269,281.03
ไพลิน 97,222.00 192,529,342.43 24,066,167.81
มรกต 215,600.00 427,551,148.47 53,443,893.57
อาทิตย์ 294,752.00 584,778,793.43 73,097,349.19
ปลาทองใต้ 300.00 596,612.11 74,576.51
สินภูฮ่อม_E5N 1,025.60 2,030,638.37 253,829.79
สตูลใต้ 300.00 596,612.11 74,576.51
จักรวาลตะวันตก 329.00 654,284.69 81,785.59
ไพลินเหนือ 277,735.00 550,554,182.58 68,819,272.82
ตราด U3 83,255.00 164,279,675.02 20,534,959.37
ตราด 11A 11,474.00 22,687,366.91 2,835,920.87
สินภูฮ่อม_EU1 4,102.32 8,122,395.12 1,015,299.40
รวม
2,294,002.92
4,539,151,811.35
567,393,976.60
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 2,060.00 4,248,296.43 531,037.05
ปลาทอง 38,389.00 79,185,929.75 9,898,241.23
กะพง 146,533.00 302,259,914.59 37,782,489.32
ปลาแดง 9.00 18,597.14 2,324.65
SW. platong 7,233.00 14,955,087.00 1,869,385.86
SW Platong_U2 1,893.00 3,913,969.15 489,246.15
L53G 10,442.54 19,555,014.11 977,750.72
มโนราห์ 249,901.00 509,401,597.05 37,945,273.01
Wang Phai Sung 1,999.68 3,835,188.18 191,759.41
นงเยาว์ 270,198.00 550,775,277.89 42,093,693.29
Kaphong U3 72,848.00 150,280,479.82 18,785,059.97
WBEXT-3 14,372.51 26,615,153.78 1,330,757.67
L33-8 10,494.88 19,626,795.52 981,339.76
North Trat U3 7,960.00 16,405,350.97 2,050,668.88
สุราษฏร์ 7,299.00 15,064,190.94 1,883,023.87
North Trat U5 622.00 1,281,883.84 160,235.49
ปลาหมึก 265,117.00 546,670,212.03 68,333,776.50
ยูงทอง 32,919.00 68,032,222.53 3,401,611.17
ปะการัง 282,973.00 583,787,041.30 72,973,380.16
สิริกิติ์ 750,522.82 1,372,327,829.67 171,540,978.71
บึงหญ้า 9,882.94 18,772,247.39 938,612.37
Bung Maung 6,006.35 11,408,817.07 570,440.85
อู่ทอง 3,529.30 6,635,768.45 331,788.43
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,484.70 4,458,285.64 222,914.28
จัสมิน 408,672.00 819,160,322.08 102,395,040.26
ยะลา U2 20,515.00 42,292,064.28 5,286,508.04
ยะลา 3 61,589.00 126,991,402.77 15,873,925.34
ยะลา 10A 31,314.00 64,581,411.62 8,072,676.45
เบญจมาศ 527,024.00 1,066,994,598.44 129,852,059.82
เบญจมาศเหนือ 5,908.00 11,909,356.89 1,449,355.53
มะลิวัลย์ 61,112.00 123,576,360.47 15,039,106.08
บึงหญ้าหนองสา 18,489.08 35,119,273.49 1,755,963.67
สังขจาย 1,898.39 3,578,711.91 178,935.60
ชบา 153,631.00 317,502,305.03 38,639,678.56
ลันตา 142,926.00 289,438,280.32 19,946,343.44
บัวหลวง 250,304.00 487,500,530.68 36,558,377.42
สุรินทร์ 55,788.00 113,377,295.39 7,813,280.49
นาสนุ่นตะวันออก 2,661.75 4,881,524.25 244,076.21
บ่อรังเหนือ 7,133.01 12,450,026.90 622,501.34
กะพง 10A 8,524.00 17,587,022.80 2,198,377.85
Songkhla D 98,121.00 200,719,380.82 14,466,405.72
Songkhla E 130,151.00 266,240,948.76 19,188,727.91
L53A 1,549.28 2,842,549.01 142,127.45
แอล 33 420.31 771,417.39 38,570.87
Nong Phuk Chi_A 14,406.92 27,087,813.31 1,354,390.67
L53D 1,407.71 2,527,448.28 126,372.42
รวม
4,199,235.15
8,366,645,195.13
896,528,589.94
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
29,946,176,305.71
3,591,046,959.47
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
249,901.00
509,401,597.05
37,945,273.01
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
270,198.00
550,775,277.89
42,093,693.29
-3) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
98,121.00
200,719,380.82
14,466,405.72
-4) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
130,151.00
266,240,948.76
19,188,727.91
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ