รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
2560  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 1,003.25 944,942.00 157,069,812.94 19,633,726.62
เอราวัณ 4,986.35 5,229,277.00 885,288,583.65 110,661,072.96
ดารา 464.85 481,815.00 81,681,175.68 10,210,146.97
ปลาทอง 4,160.59 3,904,518.00 659,959,738.81 82,494,967.35
กะพง 2,477.26 2,322,817.00 389,632,713.28 48,704,089.17
ปลาแดง 333.94 360,752.00 61,205,116.66 7,650,639.58
สตูล 4,086.51 4,410,116.00 749,832,068.82 93,729,008.60
SW. platong 1,303.63 1,230,778.00 207,109,255.13 25,888,656.89
Pakarang South 2,352.60 2,491,076.00 423,706,449.30 52,963,306.17
SW Platong_U2 321.02 303,134.00 50,842,102.61 6,355,262.82
ตราดใต้ 829.00 893,346.00 151,739,882.16 18,967,485.28
Platong U3 4.02 3,794.00 637,913.21 79,739.15
บรรพต 1,099.53 1,267,901.00 215,454,223.79 26,931,777.97
Kaphong U3 462.93 430,497.00 72,059,395.94 9,007,424.49
North West Moragot 4.08 4,259.00 646,131.19 80,766.40
North Trat U3 792.90 750,687.00 127,119,521.76 15,889,940.22
สุราษฏร์ 70.14 65,227.00 10,407,516.78 1,300,939.60
North Trat U5 62.11 58,801.00 9,957,224.70 1,244,653.09
EGAT 294.90 325,548.00 15,773,464.72 1,971,683.09
Nongtoom-A 50.27 71,191.08 2,369,951.05 296,243.88
Sao Thain-A 42.85 64,364.34 3,393,281.30 424,160.15
Pratu Tao-A 4.47 6,549.01 307,607.09 38,450.89
Thai Housewives 2.31 3,269.82 612,339.19 76,542.40
S1_NGV 251.07 267,129.00 54,908,606.37 6,863,575.80
ปลาหมึก 1,708.16 1,588,340.00 267,080,702.33 33,385,087.79
ยูงทอง 161.90 150,217.00 25,226,531.74 1,261,326.59
ปะการัง 1,677.64 1,558,704.00 263,135,192.93 32,891,899.12
จักรวาล 2,044.91 2,205,923.00 375,031,442.32 46,878,930.29
ฟูนาน 1,907.58 2,056,398.00 349,110,190.86 43,638,773.86
โกมินทร์ 112.58 121,775.00 20,451,422.62 2,556,427.83
บรรพตใต้ 698.26 604,377.00 102,607,809.70 12,825,976.21
โกมินทร์ใต้ 1,938.12 2,090,291.00 355,782,402.12 44,472,800.27
ไพลิน 2,003.97 2,034,127.00 308,596,593.52 38,574,574.19
มรกต 4,163.86 4,227,669.00 641,377,972.92 80,172,246.62
อาทิตย์ 7,748.70 7,617,991.00 1,532,903,576.01 191,612,947.00
บงกช 18,201.92 17,458,277.00 2,925,148,277.97 365,643,534.75
ทานตะวัน 14.94 15,960.00 2,047,430.19 238,646.65
น้ำพอง 301.35 290,295.00 43,737,992.89 5,467,249.11
สินภูฮ่อม_E5N 628.46 621,276.00 93,673,162.26 11,709,145.28
จักรวาลตะวันตก 745.28 797,298.00 134,655,244.59 16,831,905.57
ไพลินเหนือ 6,118.05 6,294,608.00 954,952,461.84 119,369,057.73
ยะลา U2 92.19 85,568.00 14,299,159.96 1,787,395.00
ยะลา 3 534.35 497,067.00 83,584,429.25 10,448,053.66
ยะลา 10A 552.88 513,994.00 87,134,972.75 10,891,871.59
เบญจมาศ 885.41 983,736.00 126,198,671.13 14,709,605.11
เบญจมาศเหนือ 40.38 44,864.00 5,755,382.73 670,842.30
มะลิวัลย์ 1,374.14 1,526,468.00 195,823,100.03 22,824,966.75
ตราด U3 2,292.64 2,475,796.00 421,171,430.35 52,646,428.79
ตราด 11A 453.27 489,495.00 83,233,870.74 10,404,233.85
ชบา 273.06 254,021.00 32,587,109.39 3,798,324.55
สินภูฮ่อม_EU1 2,513.83 2,485,102.00 374,692,347.49 46,836,543.44
ลันตา 43.31 48,118.00 6,172,822.45 406,720.25
สุรินทร์ 10.51 11,683.00 1,498,754.82 98,751.25
กะพง 10A 130.19 121,026.00 20,408,708.34 2,551,088.55
บงกชใต้ 11,144.49 10,981,295.00 2,927,897,515.68 365,987,189.46
รวม
95,976.88
96,143,547.25
17,107,690,758.05
2,133,056,802.95
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
7,278,730.00
100,566,573.07
12,570,821.64
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 29,460.00 53,933,341.50 6,741,667.71
เอราวัณ 267,668.00 490,022,411.11 61,252,801.36
ดารา 9,686.00 17,722,013.52 2,215,251.71
ปลาทอง 237,539.00 434,576,559.56 54,322,069.96
กะพง 34,529.00 63,209,104.00 7,901,138.00
ปลาแดง 10,680.00 19,564,259.64 2,445,532.47
สตูล 134,503.00 246,196,705.48 30,774,588.20
SW. platong 138,323.00 253,203,354.84 31,650,419.35
Pakarang South 126,275.00 231,145,287.73 28,893,160.95
SW Platong_U2 37,096.00 67,906,955.21 8,488,369.42
Pladang_PLCPP2 1,968.00 3,616,031.20 452,003.91
ตราดใต้ 4,728.00 8,643,710.14 1,080,463.78
Platong U3 659.00 1,204,683.93 150,585.49
บรรพต 58,809.00 107,767,301.30 13,470,912.65
North West Moragot 2,337.00 4,287,286.98 535,910.88
North Trat U3 46,683.00 85,414,842.83 10,676,855.34
North Trat U5 3,656.00 6,689,281.94 836,160.25
จักรวาล 115,425.00 211,508,808.42 26,438,601.06
ฟูนาน 115,620.00 211,597,704.03 26,449,713.00
โกมินทร์ 25,096.00 45,958,875.31 5,744,859.42
บรรพตใต้ 29,007.00 53,111,042.72 6,638,880.34
โกมินทร์ใต้ 135,939.00 248,895,674.56 31,111,959.34
ไพลิน 74,415.00 136,635,062.64 17,079,382.83
มรกต 233,386.00 428,449,942.39 53,556,242.80
อาทิตย์ 360,089.00 659,954,867.02 82,494,358.38
สินภูฮ่อม_E5N 1,799.10 3,296,883.97 412,110.49
สตูลใต้ 705.00 1,295,375.45 161,921.94
จักรวาลตะวันตก 123.00 225,185.45 28,148.19
ไพลินเหนือ 266,257.00 488,842,668.49 61,105,333.56
ตราด U3 119,283.00 218,408,598.78 27,301,074.86
ตราด 11A 21,892.00 40,080,105.14 5,010,013.13
สินภูฮ่อม_EU1 7,196.39 13,187,517.58 1,648,439.70
รวม
2,650,831.49
4,856,551,442.86
607,068,930.47
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 2,213.00 4,187,612.33 523,451.54
ปลาทอง 73,763.00 139,628,191.66 17,453,523.98
กะพง 96,712.00 183,104,630.88 22,888,078.85
ปลาแดง 152.00 287,467.81 35,933.47
SW. platong 9,959.00 18,850,301.10 2,356,287.65
SW Platong_U2 2,678.00 5,068,744.49 633,593.08
L53G 12,211.65 21,239,947.71 1,061,997.41
มโนราห์ 249,925.00 470,916,282.72 35,198,248.26
Platong U3 42.00 79,551.37 9,943.91
Wang Phai Sung 2,439.08 4,296,981.14 214,849.06
นงเยาว์ 270,250.00 509,213,265.60 39,005,303.25
Kaphong U3 72,243.00 136,757,584.59 17,094,698.07
WBEXT-3 16,549.08 28,471,184.45 1,423,559.26
North Trat U3 3,416.00 6,466,306.60 808,288.32
สุราษฏร์ 21,391.00 40,474,755.30 5,059,344.43
North Trat U5 171.00 323,867.67 40,483.46
ปลาหมึก 320,062.00 605,901,283.04 75,737,660.39
ยูงทอง 31,419.00 59,407,840.10 2,970,392.02
ปะการัง 289,460.00 547,965,924.07 68,495,740.50
สิริกิติ์ 754,206.56 1,277,839,750.07 159,729,968.76
บึงหญ้า 10,552.40 18,630,837.31 931,541.87
Bung Maung 6,204.55 10,954,467.64 547,723.38
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,668.53 4,424,165.99 221,208.30
จัสมิน 431,356.00 797,873,568.87 99,734,196.11
ยะลา U2 10,930.00 20,694,997.73 2,586,874.73
ยะลา 3 53,434.00 101,151,368.35 12,643,921.06
ยะลา 10A 21,966.00 41,604,439.58 5,200,554.95
เบญจมาศ 431,154.00 799,312,496.27 93,167,155.19
เบญจมาศเหนือ 4,061.00 7,530,573.44 877,756.96
มะลิวัลย์ 51,487.00 95,451,737.18 11,125,769.77
บึงหญ้าหนองสา 20,038.30 35,378,707.21 1,768,935.36
ชบา 94,257.00 178,223,520.30 20,773,575.36
ลันตา 125,249.00 232,202,523.34 15,299,560.06
บัวหลวง 274,704.00 494,892,661.55 38,219,257.66
สุรินทร์ 55,660.00 103,190,815.20 6,799,125.40
นาสนุ่นตะวันออก 2,856.47 4,850,543.48 242,527.19
บ่อรังเหนือ 7,340.29 11,813,641.55 590,682.09
กะพง 10A 10,694.00 20,241,229.95 2,530,153.74
Songkhla D 110,001.00 208,067,571.57 15,702,784.08
Songkhla E 149,881.00 283,500,838.12 21,395,705.32
L53A 1,739.72 2,960,973.45 148,048.67
บึงกระเทียม 159.61 278,808.05 13,940.40
แอล 33 633.12 1,077,448.74 53,872.44
Nong Phuk Chi_A 12,762.14 22,292,455.49 1,114,622.77
Nong Phuk Chi_B 7,062.12 12,335,865.04 616,793.25
L53D 1,599.56 2,659,382.81 132,969.14
รวม
4,127,713.19
7,572,077,110.91
803,180,600.92
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
29,636,885,884.89
3,555,877,155.98
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
249,925.00
470,916,282.72
35,198,248.26
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
270,250.00
509,213,265.60
39,005,303.25
-3) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
110,001.00
208,067,571.57
15,702,784.08
-4) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
149,881.00
283,500,838.12
21,395,705.32
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ