รายงานมูลค่าการขายปิโตรเลียมและค่าภาคหลวง แก้ไข : --
มกราคม 2561  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (ล้านลูกบาศก์ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
N Trat-East 843.41 815,386.00 138,908,669.73 17,363,583.72
เอราวัณ 3,477.16 3,653,554.00 622,417,267.30 77,802,158.42
ดารา 695.36 722,980.00 123,166,439.01 15,395,804.88
ปลาทอง 4,404.14 4,243,554.00 722,929,313.28 90,366,164.17
กะพง 2,332.64 2,233,888.00 380,563,819.35 47,570,477.42
ปลาแดง 157.76 169,349.00 28,850,194.03 3,606,274.26
สตูล 2,576.13 2,765,289.00 471,092,974.87 58,886,621.86
SW. platong 1,284.88 1,242,090.00 211,601,707.15 26,450,213.39
Pakarang South 2,404.55 2,512,163.00 427,970,581.38 53,496,322.67
SW Platong_U2 349.15 337,515.00 57,498,852.89 7,187,356.61
Pladang_PLCPP2 5.43 5,263.00 896,601.52 112,075.19
ตราดใต้ 671.46 706,383.00 120,338,984.05 15,042,373.01
Platong U3 5.26 5,081.00 865,596.11 108,199.51
บรรพต 1,132.58 1,253,874.00 213,609,222.32 26,701,152.79
Kaphong U3 485.45 463,262.00 78,921,036.37 9,865,129.55
North West Moragot 67.84 74,025.00 11,230,303.14 1,403,787.89
North Trat U3 2,145.70 2,074,439.00 353,400,183.38 44,175,022.92
สุราษฏร์ 28.64 27,216.00 4,636,501.43 579,562.68
North Trat U5 168.07 162,494.00 27,682,380.34 3,460,297.54
S1_EGAT 214.83 241,094.00 11,204,800.25 1,400,600.03
S1_Nongtoom-A 48.81 66,655.38 2,266,282.78 283,285.35
S1_Sao Thain-A 52.26 78,154.74 4,151,618.92 518,952.36
S1_Pratu Tao-A 3.08 5,006.15 244,850.94 30,606.37
S1_Thai Housewives 2.11 2,880.43 550,219.93 68,777.49
S1_NGV 258.31 288,732.00 57,036,927.73 7,129,615.97
ปลาหมึก 1,707.19 1,628,674.00 277,459,925.43 34,682,490.68
ยูงทอง 130.88 124,804.00 21,261,534.55 1,063,076.73
ปะการัง 615.44 587,032.00 100,006,419.31 12,500,802.41
จักรวาล 2,049.08 2,156,922.00 367,451,937.77 45,931,492.22
ฟูนาน 1,939.32 2,041,968.00 347,868,443.30 43,483,555.41
โกมินทร์ 244.19 257,411.00 43,852,383.51 5,481,547.94
บรรพตใต้ 107.62 96,178.00 16,384,826.38 2,048,103.30
โกมินทร์ใต้ 1,808.56 1,903,555.00 324,288,487.67 40,536,060.96
ไพลิน 2,275.13 2,293,334.00 347,920,783.81 43,490,097.98
มรกต 4,353.52 4,391,111.00 666,173,693.36 83,271,711.68
อาทิตย์ 7,477.36 7,263,434.00 1,455,803,995.94 181,975,499.49
บงกช 18,392.12 17,660,025.00 3,696,333,298.63 462,041,662.33
น้ำพอง 246.28 237,314.00 37,952,488.91 4,744,061.11
สินภูฮ่อม_E5N 233.15 230,064.00 36,285,401.90 4,535,675.24
จักรวาลตะวันตก 1,933.41 2,030,839.00 345,972,513.54 43,246,564.19
ไพลินเหนือ 5,356.83 5,423,526.00 822,800,960.05 102,850,120.01
ยะลา U2 250.72 239,345.00 40,774,670.59 5,096,833.82
ยะลา 3 537.60 512,780.00 87,356,893.14 10,919,611.64
ยะลา 10A 369.30 352,721.00 60,089,337.93 7,511,167.24
เบญจมาศ 884.53 959,532.00 123,093,658.58 15,235,038.38
เบญจมาศเหนือ 14.67 15,982.00 2,050,252.46 253,755.35
มะลิวัลย์ 1,283.32 1,393,108.00 178,714,999.08 22,119,172.52
ตราด U3 2,095.80 2,249,835.00 383,280,540.70 47,910,067.59
ตราด 11A 222.59 238,966.00 40,710,104.38 5,088,763.05
ชบา 170.51 162,737.00 20,876,732.32 2,583,868.43
สินภูฮ่อม_EU1 932.59 920,256.00 145,141,607.59 18,142,700.95
ลันตา 53.12 57,672.00 7,398,458.30 550,335.00
สุรินทร์ 9.93 10,783.00 1,383,298.24 102,896.77
กะพง 10A 149.27 142,387.00 24,256,963.89 3,032,120.49
บงกชใต้ 10,966.50 10,907,938.00 2,914,654,482.50 364,331,810.31
รวม
90,625.53
90,640,560.70
17,009,634,421.96
2,123,765,079.27
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.)
0.00
6,678,660.00
92,275,705.94
11,534,463.24
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
N Trat-East 22,168.00 44,554,284.67 5,569,285.59
เอราวัณ 137,302.00 274,900,675.80 34,362,584.50
ดารา 25,812.00 51,593,628.46 6,449,203.57
ปลาทอง 183,472.00 368,424,024.19 46,053,003.03
กะพง 33,433.00 67,298,430.87 8,412,303.87
ปลาแดง 5,707.00 11,411,818.57 1,426,477.34
สตูล 67,257.00 134,181,164.29 16,772,645.55
SW. platong 111,896.00 224,600,263.61 28,075,032.95
Pakarang South 86,561.00 173,419,991.08 21,677,498.90
SW Platong_U2 31,038.00 62,248,927.76 7,781,115.97
Pladang_PLCPP2 716.00 1,445,653.86 180,706.74
ตราดใต้ 2,586.00 5,183,125.82 647,890.74
Platong U3 262.00 525,859.67 65,732.46
บรรพต 19,898.00 39,595,999.09 4,949,499.89
North West Moragot 1,515.00 2,999,026.58 374,878.32
North Trat U3 105,517.00 211,875,297.75 26,484,412.21
North Trat U5 8,248.00 16,559,785.99 2,069,973.26
จักรวาล 101,440.00 203,323,066.10 25,415,383.28
ฟูนาน 104,695.00 210,308,156.32 26,288,519.55
โกมินทร์ 34,878.00 70,421,458.05 8,802,682.26
บรรพตใต้ 7,201.00 14,472,875.54 1,809,109.44
โกมินทร์ใต้ 121,390.00 243,665,937.95 30,458,242.25
ไพลิน 88,054.00 176,502,748.23 22,062,843.53
มรกต 210,647.00 422,587,565.12 52,823,445.64
อาทิตย์ 292,236.00 569,719,981.93 71,214,997.75
สินภูฮ่อม_E5N 693.34 1,452,732.78 181,591.59
จักรวาลตะวันตก 334.00 672,144.13 84,018.01
ไพลินเหนือ 206,612.00 414,969,862.05 51,871,232.76
ตราด U3 59,935.00 119,791,088.83 14,973,886.11
ตราด 11A 4,538.00 9,069,574.79 1,133,696.85
สินภูฮ่อม_EU1 2,773.35 5,810,910.11 726,363.77
รวม
2,078,814.69
4,153,586,059.99
519,198,257.68
น้ำมันดิบ      
N Trat-East 2,650.00 5,819,092.87 727,386.62
ปลาทอง 58,635.00 128,852,581.63 16,106,572.71
กะพง 106,712.00 234,303,867.29 29,287,983.42
ปลาแดง 87.00 192,499.09 24,062.38
SW. platong 12,755.00 27,978,916.56 3,497,364.57
SW Platong_U2 3,530.00 7,739,040.90 967,380.11
L53G 10,018.68 19,356,587.49 967,829.39
มโนราห์ 250,516.00 537,180,857.56 40,048,188.56
Platong U3 37.00 80,720.06 10,090.01
Wang Phai Sung 1,945.23 3,945,554.02 197,277.70
นงเยาว์ 240,954.00 516,677,083.91 38,005,919.11
Kaphong U3 78,501.00 172,281,693.66 21,535,211.72
WBEXT-3 25,578.04 48,779,965.10 2,438,998.26
วาสนา 273,550.00 517,758,315.77 39,709,630.66
L33-8 17,171.95 33,218,666.98 1,660,933.35
North Trat U3 12,070.00 26,473,449.09 3,309,181.14
สุราษฏร์ 4,092.00 9,043,866.32 1,130,483.28
North Trat U5 944.00 2,070,515.42 258,814.43
Nong Phuk Chi_C 15,045.99 29,227,035.00 1,461,351.75
ปลาหมึก 235,368.00 516,700,208.24 64,587,526.04
ยูงทอง 32,743.00 71,348,038.23 3,567,401.92
ปะการัง 155,680.00 341,884,024.87 42,735,503.12
ทานตะวัน 137,647.00 267,657,220.55 33,127,360.71
สิริกิติ์ 843,401.41 1,631,287,118.61 203,910,889.83
บึงหญ้า 10,091.56 19,811,034.93 990,551.75
Bung Maung 6,676.96 13,107,732.43 655,386.62
อู่ทอง 3,118.62 6,057,964.64 302,898.22
วิเชียรบุรีศรีเทพ 2,245.40 4,122,346.33 206,117.32
จัสมิน 415,121.00 877,705,850.57 109,713,231.32
ยะลา U2 82,258.00 180,443,707.94 22,555,463.50
ยะลา 3 176,935.00 387,331,336.42 48,416,417.06
ยะลา 10A 52,395.00 114,840,723.60 14,355,090.45
เบญจมาศ 582,801.00 1,235,485,019.97 152,913,333.75
เบญจมาศเหนือ 4,188.00 8,838,784.61 1,093,957.44
มะลิวัลย์ 73,897.00 156,408,748.88 19,358,375.73
บึงหญ้าหนองสา 15,966.18 31,343,664.96 1,567,183.25
กำแพงแสน 874.20 1,698,147.59 84,907.38
สังขจาย 1,409.93 2,745,539.96 137,277.00
ชบา 49,080.00 106,946,880.74 13,236,586.29
ลันตา 168,700.00 357,193,178.76 26,569,847.48
บัวหลวง 274,063.00 557,496,515.44 43,034,097.21
สุรินทร์ 73,333.00 155,132,762.85 11,539,564.83
นาสนุ่นตะวันออก 2,843.56 5,357,928.13 267,896.41
บ่อรังเหนือ 8,097.39 14,425,849.61 721,292.49
กะพง 10A 4,613.00 10,125,622.52 1,265,702.81
Songkhla D 96,586.00 207,874,263.99 14,919,562.20
Songkhla E 129,254.00 278,182,967.70 19,965,762.05
L53A 398.61 752,235.90 37,611.79
Nong Phuk Chi_A 10,414.87 20,231,035.57 1,011,551.78
Nong Phuk Chi_B 4,577.93 8,892,684.89 444,634.24
L53D 1,239.48 2,287,254.24 114,362.71
รวม
4,770,811.01
9,914,696,702.39
1,054,752,003.87
รวมทั้งหมด (ทั้งปริมาณการขายในประเทศและส่งออก)
31,170,192,890.28
3,709,249,804.06
แหล่ง
ปริมาณการส่งออกรายเดือน
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
 
(บาร์เรล)
(บาท)
(บาท)
-1) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ
250,516.00
537,180,857.56
40,048,188.56
-2) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ
240,954.00
516,677,083.91
38,005,919.11
-3) วาสนา ส่งออกน้ำมันดิบ
273,550.00
517,758,315.77
39,709,630.66
-4) เบญจมาศ ส่งออกน้ำมันดิบ
151,018.00
327,995,057.89
40,595,245.54
-5) เบญจมาศเหนือ ส่งออกน้ำมันดิบ
881.00
1,913,438.44
236,822.18
-6) จามจุรีเหนือ ส่งออกน้ำมันดิบ
0.00
0.00
0.00
-7) มะลิวัลย์ ส่งออกน้ำมันดิบ
18,451.00
40,073,612.50
4,959,825.16
-8) ลันตา ส่งออกน้ำมันดิบ
42,058.00
91,345,509.44
6,794,744.13
-9) สุรินทร์ ส่งออกน้ำมันดิบ
16,980.00
36,878,756.72
2,743,229.71
-10) Songkhla D ส่งออกน้ำมันดิบ
96,586.00
207,874,263.99
14,919,562.20
-11) Songkhla E ส่งออกน้ำมันดิบ
129,254.00
278,182,967.70
19,965,762.05
หมายเหตุ : การส่งออกดังกล่าวเป็นการส่งออกน้ำมันดิบที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ